การกระตุ้นเส้นประสาททางผิวหนังด้วยไฟฟ้า (TENS) สำหรับอาการปวดคอเรื้อรัง

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

อะไรคือประโยชน์และอันตรายจาก TENS สำหรับคนที่ปวดคอเรื้อรัง (> 12 สัปดาห์)

ความเป็นมา

อาการปวดคอเรื้อรังคืออาการปวดอย่างต่อเนื่องในบริเวณของกระดูกสันหลังส่วนคอจากฐานของศีรษะไปยังไหล่ส่วนบน นาน 12 สัปดาห์หรือมากกว่า มักจะมีการเคลื่อนไหวคอลดลง TENS เป็นการรักษาที่เป็นที่นิยมสำหรับอาการปวดคอเรื้อรัง เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ส่งกระแสไฟฟ้าให้กับผิว เพื่อบรรเทาอาการปวด แม้ว่ามีการใช้ TENS กันอย่างแพร่หลายในการปฏิบัติทางคลินิก แต่ขาดหลักฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์และอันตรายสำหรับคนที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง

ช่วงเวลาที่สืบค้น

เรารวมการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ถึง 9 พฤศจิกายน 2018

ลักษณะของการศึกษา

เรารวบรวมการศึกษาเจ็ดเรื่อง รวบรวมผู้เข้าร่วม 651 คน (อายุเฉลี่ย 31.7 ถึง 55.5 ปี) ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง การศึกษาแต่ละเรื่องมีผู้เข้าร่วมอยู่ระหว่าง 30 ถึง 218 คน ผู้เข้าร่วมได้รับ TENS หรือการรักษาควบคุม (ยาหลอกหรือการรักษาชนิดอื่น) การศึกษามีความแตกต่างกันมากในแง่ของระยะเวลาของการให้ TENS (ตั้งแต่ 20 ถึง 60 นาที) จำนวนครั้ง (ตั้งแต่ 1 ถึง 12) และระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมการรักษา (ตั้งแต่ 1 ถึง 45 วัน)

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างการศึกษาที่รวบรวมได้ เราตัดสินใจว่า ไม่เหมาะสมที่จะนำผลมารวมกัน การศึกษาสองเรื่องจากเจ็ดเรื่อง การศึกษาที่รวบรวมได้ รายงานว่า TENS ไม่ได้ดีกว่าการรักษาหลอก (placebo) ในการลดอาการปวดคอของผู้เข้าร่วม ไม่มีการศึกษาที่ประเมินความทุพพลภาพหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

มีหลักฐานที่ความมั่นต่ำมากเกี่ยวกับผลของ TENS สำหรับการรักษาอาการปวดคอเรื้อรัง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้พบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากของความแตกต่างระหว่าง TENS เมื่อเทียบกับ TENS หลอกในการลดอาการปวดคอ ดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ ปัจจุบันมีหลักฐานไม่เพียงพอเกี่ยวกับผลการใช้ TENS ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง ต้องการ RCTs ที่ออกแบบ ดำเนินการ และรายงานเป็นอย่างดีเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดคอเรื้อรังเป็นภาวะที่แพร่หลายมาก มีผลต่อ 10% ถึง 24% ของประชากรทั่วไป การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนัง (TENS) เป็นวิธีการที่ไม่รุนแรง เป็นการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนังเพื่อให้หายปวด TENS เป็นวิธีการที่ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำและปลอดภัยที่ใช้ในการปฏิบัติทางคลินิกเป็นการรักษาเสริมสำหรับการเจ็บปวดกล้ามเนื้อที่มีผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมประจำวัน เช่นปวดคอเรื้อรัง การทบทวนวรรณกรรมนี้แยกออกมาจากการ Cochrane review เรื่องการบำบัดด้วยไฟฟ้าสำหรับอาการปวดคอ ตีพิมพ์ในปี 2013 และมุ่งเน้นโดยเฉพาะ TENS สำหรับการปวดคอเรื้อรัง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าทางผิวหนัง (TENS) (เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอย่างอื่น) เมื่อเทียบกับการรักษาหลอกและการรักษาทางคลินิกอื่น ๆ สำหรับการรักษาอาการปวดคอเรื้อรัง

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Back and Neck Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานขู้มูลอื่น ๆ ห้าฐาน และ สอง trials registers ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 นอกจากนี้เรายังสืบค้นเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาการทดลองเพิ่มเติม ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาษา ที่มา หรือวันที่ตีพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม randomised controlled trials (RCTs) ที่ทำในผู้ใหญ่ (≥18ปี) ที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง (นาน > 12 สัปดาห์) ที่เปรียบเทียบ TENS อย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นกับ การรักษาอื่น หรือการรักษาหลอก ผลลัพธ์หลักคือความเจ็บปวด ความพิการและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคน คัดเลือกการศึกษา ดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัยคนที่สามจะได้รับการปรึกษาในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง เราใช้เครื่องมือ Cochrane ‘Risk of Bias’ (ดัดแปลงโดย Cochrane Head and Neck) เพื่อประเมินความเสี่ยงของอคติของการทดลองแต่ละเรื่อง และ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน เราใช้อัตราส่วนความเสี่ยง (RRs) เพื่อวัดผลการรักษาสำหรับผลลัพธ์แบบสองขั้ว และ mean differences สำหรับผลลัพธ์แบบต่อเนื่อง และช่วงเชื่อมั่น 95 % (CIs)

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs เจ็ดเรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 651 คน อายุเฉลี่ย 31.7 ถึง 55.5 ปี ดำเนินการในสามประเทศที่แตกต่างกัน (ตุรกี, จอร์แดนและจีน) ระยะเวลาของการติดตามผลตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงหกเดือน RCTs ส่วนใหญ่ใช้ TENS ต่อเนื่อง มีความถี่ของ 60 Hz ถึง 100 Hz, ความกว้างของชีพจร 40 μs ถึง 250 μs และความแรงที่ทนได้ บรรยายว่าเป็นความรู้สึกเสียวซ่าโดยไม่หดตัว ทำเป็นช่วงเวลาประจำวันที่ยาว 20 ถึง 60 นาที เนื่องจากความหลากหลายในการรักษาและผลลัพธ์ที่ได้ เราไม่ได้สังเคราะห์ข้อมูลแต่ละการศึกษาในการทำ met-analysis โดยรวม เราตัดสินว่าการศึกษาเกือบทั้งหมดมีความเสี่ยงต่ำสำหรับ selection bias และความเสี่ยงสูงสำหรับ performance และ detection

โดยวิธีการของ GRADE มีหลักฐานที่มีเชื่อมั่นต่ำมากจากการทดลองสองเรื่อง เกี่ยวกับผลของ TENS แบบดั้งเดิม เมื่อเทียบกับTENS หลอก ในเรื่องความเจ็บปวดระยะสั้น (ถึง 3 เดือนหลังการรักษา) (ประเมินโดย Visual Analogue Scale (VAS)) (MD - 0.10, 95% CI -0.97 ถึง 077) และเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมที่อาการปวดดีขึ้น (RR 1.57, 95% CI 0.84 ถึง 2.92) ไม่มีการศึกษาที่รายงาน ความทุพพลภาพหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 มกราคม 2020

Tools
Information