การลดการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมความโรคความดันโลหิตสูง

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราประเมินว่าวิธีการเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์มีผลมากกว่าวิธีการอื่น ๆ (หรือไม่มีวิธีการเลย) ในการลดความดันโลหิตในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและดื่มแอลกอฮอล์

ความเป็นมา

โรคความดันโลหิตสูงเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิต การดื่มแอลกอฮอล์หนักจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาบางชิ้นยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และความดันโลหิตสูง

บางการศึกษาได้ประเมินแล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อความดันโลหิตอย่างไร อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าวิธีการเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์สามารถปรับเปลี่ยนความดันโลหิตได้หรือไม่

ช่วงเวลาที่สืบค้น

เราค้นหาหลักฐานจนถึงเดือนมิถุนายน 2020

ลักษณะของการศึกษา

เรารวมการทดลอง 1 รายการที่มีผู้เข้าร่วม 269 คน ติดตามเป็นเวลา 24 เดือน เราประเมินข้อมูลเพื่อหาความแตกต่างของความดันโลหิต จำนวนผู้เสียชีวิต และโรคร้ายแรง ระหว่างกลุ่มคนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์และผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือนี้

ผลการศึกษาที่สำคัญ

จากข้อมูลที่จำกัด แม้ว่าผู้เข้าร่วมที่ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจจะสามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์ได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว แต่เราไม่พบความแตกต่างในจำนวนผู้เสียชีวิต ปัญหาหัวใจ และปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดโดยรวมระหว่างผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์และผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว เราไม่พบความแตกต่างในการลดความดันโลหิต ไม่มีข้อมูลคุณภาพชีวิตหรือผลกระทบร้ายแรง

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

เราพบเพียงการศึกษาเดียวที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามของเรา ความเชื่อมั่นของหลักฐานจากการศึกษาเดี่ยวนี้ได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก จำเป็นต้องมีการทดลองระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลของการลดการดื่มแอลกอฮอล์ต่อความดันโลหิต

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ส่งผลให้มีความแตกต่างในความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แม้ว่าจะมีการลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงในกลุ่มที่ได้รับวิธีการ ไม่พบความแตกต่างทั้งสำหรับการตายโดยรวม การตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือคุณภาพชีวิตที่สามารถประเมินได้ จำเป็นต้องมีการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบอย่างเพียงพอเพื่อแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามเฉพาะนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความดันโลหิตสูงถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยทั่วโลก ในขณะเดียวกันการดื่มหนักจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคของหัวใจที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ หรือโรคหลอดเลือดสมอง งานวิจัยหลายชิ้นได้ประเมินความสัมพันธ์โดยเฉพาะระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความดันโลหิตของการลดการดื่มแอลกอฮอล์นั้นส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแน่ชัด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีการใด ๆ เพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ในแง่ของการลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทิ่ดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเทียบกับวิธีการควบคุมหรือไม่มีวิธีการเลย เพื่อประเมินผลกระทบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเหตุการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หรือคุณภาพชีวิต

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลความดันโลหิตสูงของ Cochrane สืบค้นฐานข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบจนถึงเดือนมิถุนายน 2020: the Cochrane Hypertension Specialised Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Issue 5, 2020), MEDLINE Ovid (from 1946), MEDLINE Ovid Epub Ahead of Print, and MEDLINE Ovid In-Process, Embase Ovid (from 1974), ClinicalTrials.gov และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform ผู้ทำการวิจัยได้รับการติดต่อเมื่อจำเป็นและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบโดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 12 สัปดาห์และรวมผู้เข้าร่วม 50 คนขึ้นไปต่อกลุ่มด้วยการวัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์และ / หรือการวัดผลทางชีววิทยาของผลลัพธ์ที่สนใจ

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ใหญ่ (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ที่มีความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) มากกว่า 140 mmHg และความดันโลหิต diastolic (DBP) มากกว่า 90 mmHg และ SBP ≥ 130 หรือ DBP ≥ 80 mmHg ในผู้ป่วยเบาหวาน เรารวมวิธีการใด ๆ ที่ดำเนินการเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินผลการค้นหาโดยอิสระและคัดลอกข้อมูลโดยใช้กระบวนการระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

มีการคัดกรองการศึกษาทั้งหมด 1210 รายการ เราได้รวมการทดลองที่มีการควบคุมแบบสุ่มหนึ่งรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมทั้งหมด 269 คนพร้อมการติดตามผลสองปี ข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกจัดเตรียมและใช้ในการทบทวนนี้

ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมและกลุ่มควบคุม สำหรับการเสียชีวิตโดยรวม (RR 0.72, 95% CI 0.16 ถึง 3.17; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ), อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (ไม่สามารถประเมินได้) และเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด (RR 0.80, 95% CI 0.36 ถึง 1.79 หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในการลดความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) (Mean Difference (MD) -0.92 mmHg, 95% confidence interval (CI) -5.66 ถึง 3.82 mmHg; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือความดันโลหิต diastolic (DBP) ลดลง (MD 0.98 mmHg, 95% CI -1.69 ถึง 3.65 mmHg หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้วิธีการทางความคิดและพฤติกรรมและกลุ่มควบคุม นอกจากนี้เรายังไม่พบความแตกต่างในสัดส่วนของอาสาสมัครที่มี SBP <140 mmHg และ DBP <90 mmHg (Risk Ratio (RR) 1.21, 95% CI 0.88 ถึง 1.65; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เกี่ยวกับผลลัพธ์ทุติยภูมิ การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (MD 191.33 g, 95% CI 85.36 ถึง 297.30 g) เราไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในสัดส่วนของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงต่ำกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้ดื่มมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการศึกษา (RR 1.04, 95% CI 0.68 ถึง 1.60) ไม่มีผลที่สามารถประเมินได้สำหรับผลด้านคุณภาพชีวิต

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD010022.pub2

Tools
Information