ชาเขียวและชาดำเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป็นภาระด้านการรักษาพยาบาลทั่วโลก อย่างไรก็ตามมีความคิดว่าความเสี่ยง CVD สามารถลดลงได้โดยการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนได้ เช่นอาหารและรวมถึงการดื่มชาด้วย การทบทวนวรรณกรรมนี้ประเมินประสิทธิผลของชาเขียว ชาดำหรือสารสกัดจากชาดำ/ชาเขียว ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรค CVD เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 11 รายการ โดย 4 รายการตรวจสอบวิธีการที่ใช้ชาดำ และวิธีการที่ใช้ชาเขียว 7 รายการ มีความแตกต่างในขนาดและรูปแบบ (เครื่องดื่ม เม็ด หรือแคปซูล) ของวิธีการใช้ชาดำและชาเขียว และระยะเวลาของวิธีการอยู่ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการทดลอง 5 รายการที่รวบรวมนำเข้า สิ่งเหล่านี้รวมถึงการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไส้ติ่งอักเสบ และจอประสาทตาลอก; สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวิธีการ ผลการวิจัยพบว่าชาดำและชาเขียวมีผลดีต่อระดับไขมันและความดันโลหิต แต่ผลลัพธ์เหล่านี้มาจากการทดลองจำนวนน้อย ที่เสี่ยงต่อการมีอคติ การวิเคราะห์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับชาทั้งสองประเภทแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของชาต่อ LDL-cholesterol และความดันโลหิต แต่ก็เช่นเดิม ได้จากการทดลองจำนวนน้อยที่มีความเสี่ยงต่อการมีอคติ ในปัจจุบันมีการศึกษาที่รวบรวมได้จำนวนน้อย ที่บอกถึงประโยชน์บางประการของชาเขียวและชาดำต่อความดันโลหิต และระดับไขมัน แต่จำเป็นต้องมีการทดลองในระยะยาวที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำเพื่อยืนยันสิ่งนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จนถึงปัจจุบันมีการศึกษาระยะยาวน้อยมาก เกี่ยวกับการตรวจสอบชาเขียวหรือชาดำ สำหรับการป้องกัน CVD เบื้องต้น หลักฐานที่จำกัด แสดงให้เห็นว่าชามีผลดีต่อปัจจัยเสี่ยง CVD แต่เนื่องจากการทดลองจำนวนน้อยที่มีส่วนในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง ผลลัพธ์ควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง และจำเป็นต้องมีการทดลองที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติมพร้อมการติดตามผลในระยะยาวเพื่อยืนยันผลนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าทั้งชาเขียวและชาดำมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบผลของชาเขียวและชาดำในการป้องกันโรค CVD เบื้องต้น

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูลต่อไปนี้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2012 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา: CENTRAL ใน The Cochrane Library, MEDLINE (OVID), EMBASE (OVID) และ Web of Science (Thomson Reuters) นอกจากนี้เรายังค้นหาทะเบียนการทดลอง คัดกรองรายการอ้างอิง และติดต่อผู้เขียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค CVD การทดลองศึกษาการบริโภคชาเขียว ชาดำ หรือสารสกัดจากชา กลุ่มเปรียบเทียบคือ กลุ่มที่ไม่มีการใช้ชา ยาหลอก หรือได้รับสิ่งทดลองน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่สนใจได้แก่ เหตุการณ์ทางคลินิกของ CVD และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของ CVD การทดลองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย (multifactorial lifestyle interventions) หรือการมุ่งเน้นไปที่การลดน้ำหนักจะถูกคัดออกเพื่อหลีกเลี่ยง confounding

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน ได้คัดเลือกการศึกษาเพื่อรวบรวมนำเข้า คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ อย่างเป็นอิสระต่อกัน การทดลองชาเขียวได้รับการวิเคราะห์แยกต่างหากจากการทดลองชาดำ

ผลการวิจัย: 

เราระบุ RCTs 11 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 821 คน, การทดลอง 2 รายการรอการจำแนกประเภท และการทดลองที่กำลังดำเนินการ 1 รายการ การทดลอง 7 รายการได้ประเมินผลของชาเขียว และ 4 การทดลองประเมินผลของชาดำ ปริมาณและรูปแบบของชาเขียวและชาดำแตกต่างกันระหว่างการทดลอง การทดลองที่กำลังดำเนินการตรวจสอบผลของแคปซูลผงชาเขียว

ไม่มีการศึกษาใดรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

พบว่าชาดำสามารถลด low-density lipoprotein (LDL) cholesterol อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -0.43 mmol / L, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -0.56 ถึง -0.31) และความดันโลหิต (ความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP): MD -1.85 mmHg, 95% CI -3.21 ถึง -0.48 ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (DBP): MD -1.27 mmHg, 95% CI -3.06 ถึง 0.53) ในช่วง 6 เดือน มีความเสถียรต่อ sensitivity analysis แต่มีการทดลองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีส่วนในแต่ละการวิเคราะห์ และการศึกษามีความเสี่ยงของการอคติ

นอกจากนี้ชาเขียวยังพบว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (MD -0.62 mmol / L, 95% CI -0.77 ถึง -0.46), LDL cholesterol (MD -0.64 mmol / L, 95% CI -0.77 ถึง -0.52) และความดันโลหิต (SBP: MD -3.18 mmHg, 95% CI -5.25 ถึง -1.11; DBP: MD -3.42, 95% CI -4.54 ถึง -2.30) แต่มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีส่วนในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง และผลลัพธ์ไม่คงที่ต่อ sensitivity analysis เมื่อวิเคราะห์ชาทั้งสองชนิดร่วมกัน พบว่ามีผลดีต่อ LDL cholesterol (MD -0.48 mmol / L, 95% CI -0.61 ถึง -0.35) และความดันโลหิต (SBP: MD -2.25 mmHg, 95% CI -3.39 ถึง -1.11; DBP: MD -2.81 mmHg, 95% CI -3.77 ถึง -1.86) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้รับการวัดในการทดลอง 5 รายการ และรวมถึงการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก การรักษาในโรงพยาบาลสำหรับไข้หวัดใหญ่ ไส้ติ่งอักเสบ และจอประสาทตาหลุดลอก แต่สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชา

บันทึกการแปล: 

โแปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มีนาคม 2021

Tools
Information