Disulfiram เป็นยารักษาภาวะติดโคเคน

ใจความสำคัญ

• ในผู้ที่ติดโคเคน disulfiram เมื่อเทียบกับยาหลอกอาจเพิ่มจำนวนผู้ที่งดเว้นเมื่อสิ้นสุดการรักษา แต่อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความถี่และปริมาณการใช้โคเคน และจำนวนผู้ที่ประสบความสำเร็จ และคงการงดเว้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการรักษา เราไม่แน่ใจว่า disulfiram มีผลที่ไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ติดโคเคนหรือไม่

• ในผู้ที่ติดโคเคน disulfiram เมื่อเทียบกับ naltrexone อาจลดความถี่ในการใช้โคเคน แต่อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อปริมาณการใช้โคเคน

• จาก 13 การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมของเรา มี 11 การศึกษาเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในการศึกษานี้เป็นผู้ชาย ผลลัพธ์ของเราอาจไม่สามารถนำมาใช้ในบริบทอื่นได้ เนื่องจากผลของการรักษาอาจได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ชาติพันธุ์ และเพศ

การติดโคเคนคืออะไร

โคเคนเป็นหนึ่งในยากระตุ้นทางจิตที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลก ยากระตุ้นจิตคือยาหรือยาผิดกฎหมายที่กระตุ้นระบบประสาทและมีคุณสมบัติทำให้อารมณ์ดีขึ้น ประมาณการล่าสุดระบุว่าผู้ใหญ่มากกว่า 0.4% ใช้โคเคนอย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ผ่านมา

การใช้โคเคนเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการแพทย์ จิตใจ และสังคม รวมถึงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ (เช่น โรคเอดส์ ตับอักเสบ วัณโรค) อาชญากรรม ความรุนแรง และการสัมผัสยาในระหว่างตั้งครรภ์ การใช้โคเคนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้จากการฉีดยาและพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง

การติดโคเคนเป็นโรคทางจิตขั้นรุนแรง โดยมีความต้องการใช้โคเคนอย่างมาก และไม่สามารถควบคุมการใช้โคเคนได้ ทำให้ผู้คนเสพโคเคนในปริมาณมากกว่าที่ตั้งใจไว้

การติดโคเคนรักษาอย่างไร

การติดโคเคนมักได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทางจิตสังคม ไม่มีการรักษาทางเภสัชวิทยาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาได้ประเมินว่ายาที่เรียกว่า disulfiram สามารถช่วยผู้ที่ติดโคเคนได้หรือไม่ ปัจจุบัน disulfiram ใช้ในการรักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ มันทำงานโดยทำให้เกิดปฏิกิริยาทางกายที่ไม่พึงประสงค์หากบุคคลนั้นดื่มแอลกอฮอล์

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่า disulfiram สามารถช่วยให้ผู้ที่ติดโคเคนลดการใช้โคเคนหรือหยุดใช้โคเคนไปเลยได้หรือไม่ เรายังต้องการทราบว่าการรักษาด้วย disulfiram เป็นที่ยอมรับและปลอดภัยสำหรับผู้ที่ติดโคเคนหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาแบบสุ่มอย่างละเอียด (โดยที่ผู้คนได้รับการสุ่มไปยังกลุ่มการรักษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มขึ้นไป) เปรียบเทียบ disulfiram กับการไม่มียา ยาหลอก (การรักษาหลอก) หรือยาอื่นๆ

เราเปรียบเทียบและสรุปผลลัพธ์และจัดอันดับความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการและความแม่นยำของผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละครั้ง

เราพบอะไร

เราพบ 13 การศึกษา รับสมัครผู้ที่ติดโคเคนจำนวน 1191 คน ระยะเวลาการรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน 12 การศึกษาเปรียบเทียบ disulfiram กับยาหลอกหรือไม่มีการรักษาทางเภสัชวิทยา และ 3 การศึกษาเปรียบเทียบ disulfiram กับ naltrexone (ยาที่ใช้รักษาผู้ที่ติดแอลกอฮอล์หรือติดฝิ่น)

ผลการศึกษาหลัก

Disulfiram เมื่อเทียบกับยาหลอกอาจเพิ่มจำนวนผู้ที่ไม่ได้ใช้โคเคนเมื่อสิ้นสุดการรักษา แต่อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความถี่ในการใช้โคเคน (จำนวนวันหรือสัปดาห์ของการใช้โคเคนเมื่อสิ้นสุดการรักษา) ปริมาณการใช้โคเคน (น้ำหนักของโคเคนที่ใช้หรือเงินที่ใช้ไปกับโคเคนเมื่อสิ้นสุดการรักษา) จำนวนผู้ที่สามารถเลิกโคเคนได้และคงไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และจำนวนผู้ที่หยุดการรักษาก่อนกำหนด เราไม่แน่ใจว่า disulfiram มีผลไม่พึงประสงค์ในผู้ที่ติดโคเคนหรือไม่

Disulfiram เมื่อเทียบกับ naltrexone อาจลดความถี่ของการใช้โคเคน แต่อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อปริมาณการใช้โคเคนหรือจำนวนผู้ที่หยุดงการรักษาก่อนกำหนด

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าการศึกษาวิจัยได้จัดสรรคนออกเป็นกลุ่มอย่างเหมาะสม เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้อธิบายกระบวนการนี้โดยละเอียด

ลักษณะของบุคคลที่รวมอยู่ในการศึกษามีความแตกต่างกันที่สำคัญ ได้แก่ บางคนมีความผิดปกติในการใช้สารเสพติดเพิ่มเติม บางคนใช้ยาอื่น และบางคนได้รับการรักษาทางจิตสังคมอื่นๆ

นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นผู้ชาย และ 11 การศึกษาจาก 13 การศึกษาดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผลลัพธ์ของเราจึงอาจใช้ไม่ได้กับผู้หญิงหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนสิงหาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่า disulfiram เมื่อเทียบกับยาหลอกอาจเพิ่มผู้เลิกใช้โคเคน อย่างไรก็ตาม disulfiram เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการไม่ได้รับการรักษาทางเภสัชวิทยา อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความถี่ของการใช้โคเคน ปริมาณการใช้โคเคน การเลิกอย่างต่อเนื่อง และการออกกลางคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่แน่ใจว่า disulfiram มีผลข้างเคียงในประชากรกลุ่มนี้หรือไม่ ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถ่ายโอนผลลัพธ์ของเราไปยังการปฏิบัติทางคลินิก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โคเคนเป็นยากระตุ้นจิตซึ่งประมาณ 0.4% ของประชากรทั่วไปทั่วโลกใช้ การติดโคเคนเป็นโรคทางจิตเรื้อรังที่มีลักษณะเฉพาะคือไม่สามารถควบคุมการใช้โคเคนได้ และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์และจิตสังคมที่รุนแรง ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาทางเภสัชวิทยาที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการติดโคเคน นักวิจัยบางคนได้เสนอยา disulfiram ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการอนุมัติให้รักษาโรคผิดปกติจากการดื่มสุรา

นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวน Cochrane ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2010

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ disulfiram ในการรักษาผู้ติดโคเคน

วิธีการสืบค้น: 

เราอัปเดตการค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้เป็นเดือนสิงหาคม 2022: Cochrane Drugs and Alcohol Group Specialized Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL และ PsycINFO นอกจากนี้เรายังค้นหาการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่และยังไม่ได้เผยแพร่ผ่านทางทะเบียนการทดลอง 2 แห่ง เราสืบค้นด้วยมือ หาเอกสารอ้างอิงของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และของการศึกษาที่รวบรวมนำเข้า การค้นหาไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ประเมิน disulfiram เพียงอย่างเดียวหรือเกี่ยวข้องกับวิธีการทางจิตสังคมเทียบกับยาหลอก การไม่มีวิธีการ วิธีการทางเภสัชวิทยาอื่น ๆ หรือวิธีการทางจิตสังคมใด ๆ สำหรับการรักษาผู้ติดโคเคน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวังไว้

ผลการวิจัย: 

13 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 1191 คน) ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา

Disulfiram เทียบกับยาหลอกหรือไม่ได้รับการรักษา

Disulfiram เมื่อเทียบกับยาหลอกอาจเพิ่มจำนวนผู้ที่งดเว้นเมื่อสิ้นสุดการรักษา (การงดเว้นที่จุดเวลา; risk ratio (RR) 1.58, 95% confidence interval (CI) 1.05 ถึง 2.36; 3 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 142 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการไม่ใช้ยารักษา disulfiram อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความถี่ของการใช้โคเคน (standardised Mean Difference (SMD) −0.11standard deviations (SDs), 95% CI −0.39 ถึง 0.17; 13 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 818 คน ) ปริมาณการใช้โคเคน (SMD −0.00 SDs, 95% CI −0.30 ถึง 0.30; 7 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 376 คน) การงดเว้นอย่างต่อเนื่อง (RR 1.23, 95% CI 0.80 ถึง 1.91; 6 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 386 คน) และการออกกลางคันไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (RR 1.20, 95% CI 0.92 ถึง 1.55; 14 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 841 คน) ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดเหล่านี้ เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของ disulfiram เทียบกับยาหลอกต่อการการออกกลางคันเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 12.97, 95% CI 0.77 ถึง 218.37; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 67 คน) และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 3.00, 95% CI 0.35 ถึง 25.98) ) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้

Disulfiram กับ Naltrexone

Disulfiram เมื่อเทียบกับ naltrexone อาจลดความถี่ของการใช้โคเคน (mean difference (MD) −1.90 วัน, 95% CI −3.37 ถึง −0.43; 2 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 123 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อปริมาณ ของการใช้โคเคน (SMD 0.12 SDs, 95% CI −0.27 ถึง 0.51, 2 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 123 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับผลของ disulfiram เทียบกับ naltrexone ต่อการออกจากโครงการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (RR 0.86, 95% CI 0.56 ถึง 1.32, 3 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 131 คน) และการออกจากโครงการเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 0.50, 95% CI 0.07 ถึง 3.55; 1 ชุดข้อมูล ผู้เข้าร่วม 8 คน) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 24 มกราคม 2024

Tools
Information