วิธีการปรับปรุงสุขอนามัยของมือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

เพื่อหาว่ากลยุทธ์ใดสามารถปรับปรุงการปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับสุขอนามัยของมือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือถูมือด้วยแอลกอฮอล์ (ABHR) หรือทั้งสองอย่าง นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้

ใจความสำคัญ

มีกลยุทธ์หลากหลายของวิธีการเดียวและวิธีการรวมหลายอย่างจำนวนมากเป็นไปตามคำแนะนำในปัจจุบันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือในการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบริบทใด อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของหลักฐานมีความแตกต่างกันจากต่ำมากถึงปานกลาง ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ สิ่งที่ยังคงไม่ชัดเจนคือกลยุทธ์หรือการรวมกันของกลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในบริบทที่กำหนด

เราศึกษาอะไรในการทบทวนวรรณกรรม

โดยทั่วไปสุขอนามัยของมือได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการลดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา หลายส่วนมีการแพร่กระจายโดยการติดต่อโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการใช้เวลาและความพยายามอย่างมากทั่วโลกในการส่งเสริมสุขอนามัยของมือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความพยายามใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันจำนวนมากที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือแต่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดยังคงไม่ชัดเจน

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

เรานำเข้าการศึกษาจำนวน 26 เรื่องในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาสิบสี่เรื่องประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์แบบรวมต่างๆ ที่แนะนำโดย WHO ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ กลยุทธ์ประกอบด้วยต่อไปนี้: เพิ่มความพร้อมของผลิตภัณฑ์อนามัยมือที่ใช้แอลกอฮอล์, การให้ความรู้แบบต่างๆ สำหรับบุคลากร การเตือนความจำ (ทั้งแบบเขียนและวาจา) การให้ความคิดเห็นแบบต่างๆ ต่อผลการดำเนินงาน การสนับสนุนการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร การศึกษาหกเรื่อง ประเมินการให้ความคิดเห็นแบบต่างๆ ต่อผลการปฏิบัติงาน การศึกษาสองเรื่องประเมินการให้ความรู้ การศึกษาสามเรื่องประเมินสัญลักษณ์เช่นป้ายหรือ scent, และการศึกษาหนึ่งเรื่อง ประเมินการวาง ABHR

การทำงานร่วมกัน (รวมกันของ) กลยุทธ์ที่มีบางส่วนแต่ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่แนะนำโดย WHO อาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือได้เล็กน้อยและลดอัตราการติดเชื้อได้เล็กน้อย (ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) วิธีการหลายรูปแบบที่รวมกลยุทธ์ทั้งหมดที่แนะนำโดย WHO อาจนำไปสู่ความแตกต่างน้อยหรือไม่มีความแตกต่างในอัตราการติดเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) แต่ก็ไม่แน่ใจว่าแนวทางของ WHO ปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือหรือลดอัตรา colonisation เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก วิธีการหลายรูปแบบที่รวมกลยุทธ์ที่แนะนำทั้งหมดบวกกลยุทธ์เพิ่มเติมอาจเพิ่มการปฏิบัติตามสุขอนามัยมือเล็กน้อย (ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) ไม่มีความชัดเจนว่าวิธีการของ WHO ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อเพราะความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

การให้ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานอาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ (ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) และอาจจะลดอัตราการติดเชื้อและ colonisation (ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง) การให้ความรู้อาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ (ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) สัญลักษณ์เช่นป้ายหรือ scent อาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือเล็กน้อย (ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) การวาง ABHR ใกล้กับจุดการใช้งานอาจจะปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือเล็กน้อย (ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง)

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

ผู้ทบทวนสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงเดือนตุลาคม 2016

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ด้วยความแปรปรวนที่พบในความเชื่อมั่นของหลักฐาน วิธีการ และการดำเนินการ ยังคงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่น่าเชื่อถือ เพื่อสำรวจประสิทธิภาพของวิธีการหลายรูปแบบเปรียบเทียบกับวิธีการที่ง่ายกว่าเพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ และระบุว่าองค์ประกอบใดของวิธีการหลายรูปแบบหรือการรวมกันของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในบริบทที่เฉพาะเจาะจง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและตาย สุขอนามัยของมือได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผล นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความสำเร็จในระยะสั้นและยาวนานของกลยุทธ์ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับสุขอนามัยของมือและเพื่อตรวจสอบว่าการเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือสามารถลดอัตราการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

เราได้ดำเนินการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Cochrane Register of Controlled Trials, PubMed, Embase, และ CINAHL เราดำเนินการค้นหาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2009 ถึงตุลาคม 2016

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม randomised trials, non-randomised trials, controlled before-after studies, และ interrupted time series analyses (ITS) ที่ประเมินวิธีการใดๆเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยของมือโดยใช้สบู่และน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์ถูมือ (ABHR) หรือ ทั้งสองอย่าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมคัดเลือกเอกสารอ้างอิงที่ได้ รวบรวมข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติสำหรับแต่ละการศึกษาที่นำเข้าอย่างเป็นอิสระ การวิเคราะห์เมตต้า ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมี heterogeneity ของการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เราได้ประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้วิธีการ GRADE และนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบบรรยายในตาราง ‘Summary of Findings'

ผลการวิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้รวมการศึกษา 26 เรื่อง: randomised trials 14 เรื่อง non-randomised trials 2 เรื่อง และการศึกษาแบบ ITS 10 เรื่อง การศึกษาส่วนใหญ่ได้ดำเนินการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการดูแลระยะยาวในหลายประเทศและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่หลากหลาย การศึกษาสิบสี่เรื่องประเมินความสำเร็จของการรวมกลยุทธแบบต่างๆ ที่แนะนำโดย WHO ที่จะปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ กลยุทธ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: เพิ่มความพร้อมของผลิตภัณฑ์อนามัยมือที่ใช้แอลกอฮอล์, การให้ความรู้แบบต่างๆ สำหรับบุคลากร การเตือนความจำ (ทั้งแบบเขียนและวาจา) การให้ความคิดเห็นแบบต่างๆ ต่อผลการดำเนินงาน การสนับสนุนการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร การศึกษาหกเรื่อง ประเมินการให้ความคิดเห็นแบบต่างๆ ต่อผลการปฏิบัติงาน การศึกษาสองเรื่องประเมินการให้ความรู้ การศึกษาสามเรื่องประเมินสัญลักษณ์เช่นป้ายหรือ scent, และการศึกษาหนึ่งเรื่อง ประเมินการวาง ABHR การปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือถูกวัดในการศึกษาทั้งหมดยกเว้นการศึกษาสามเรื่องที่รายงานการใช้ผลิตภัณฑ์ การศึกษาแปดเรื่องรายงานอัตราการติดเชื้อหรือ colonisation การศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงหรือไม่ชัดเจนของอคติสองอย่างหรือมากกว่า ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับ blinding หรือการเป็นอิสระของวิธีการ

วิธีการหลายรูปแบบที่รวมกลยุทธบางอย่างแต่ไม่ทั้งหมดที่แนะนำในแนวทางของ WHO อาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือเล็กน้อย (การศึกษาห้าเรื่อง; 56 ศูนย์) และอาจลดอัตราการติดเชื้อลงเล็กน้อย (การศึกษาสามเรื่อง; จำนวน 34 ศูนย์) ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำสำหรับผลลัพธ์ทั้งสอง

วิธีการหลายรูปแบบที่รวมถึงกลยุทธ์ทั้งหมดที่แนะนำโดยแนวทางของ WHO อาจลดอัตรา colonisation ลงเล็กน้อย (การศึกษาหนึ่งเรื่อง; จำนวน 167 ศุนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) ยังไม่ชัดเจนว่าวิธีการช่วยปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ (การศึกษาห้าเรื่อง; จำนวน 184 ศูนย์) หรือลดการติดเชื้อ (การศึกษาสองเรื่อง; จำนวน 16 ศูนย์) เพราะความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

วิธีการหลายรูปแบบที่รวมกลยุทธ์ทั้งหมดที่แนะนำในแนวทางของ WHO บวกกลยุทธ์เพิ่มเติมอาจเพิ่มการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือเล็กน้อย (การศึกษาหกเรื่อง; จำนวน 15 ศูนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) ยังไม่ชัดเจนว่าการวิธีการนี้ลดอัตราการติดเชื้อ (การศึกษาหนึ่งเรื่อง; จำนวนหนึ่งศูนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก)

การให้ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานอาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ (การศึกษาหกเรื่อง; จำนวน 21 ศูนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) วิธีการนี้อาจลดการติดเชื้อ (การศึกษาหนึ่งเรื่อง; จำนวนหนึ่งศูนย์) และอัตรา colonisation (การศึกษาหนึ่งเรื่อง; จำนวนหนึ่งศูนย์) ลงเล็กน้อยด้วยหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง

การให้ความรู้อาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือ (การศึกษาสองเรื่อง; จำนวนสองศูนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ)

การใช้สัญลักษณ์เช่น ป้ายหรือ scent อาจปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขลักษณะของมือเล็กน้อย (การศึกษาสามเรื่อง; จำนวนสามศูนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ)

การวาง ABHR ใกล้กับจุดการใช้งานอาจจะปรับปรุงการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือเล็กน้อย (การศึกษาหนึ่งเรื่อง; จำนวนหนึ่งศูนย์; ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ นพ ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 มีนาคม 2020

Tools
Information