การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า

ความเป็นมา - การให้ความรู้ก่อนผ่าตัดคืออะไร

การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดหมายถึงการแทรกแซงโดยการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชาชน เนื้อหาของการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ แต่มักประกอบด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการผ่าตัด ขั้นตอนจริงในกระบวนการผ่าตัด การดูแลหลังการผ่าตัด สถานการณ์ตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดและไม่ใช่การผ่าตัด การจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด และการเคลื่อนไหวที่ควรหลีกเลี่ยงหลังการผ่าตัด ้การให้ความรู้มักจัดทำโดยนักกายภาพบำบัด พยาบาล หรือสมาชิกของทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งนักจิตวิทยา รูปแบบของการให้ความรู้มีตั้งแต่การสื่อสารด้วยวาจาแบบตัวต่อตัว การประชุมกลุ่มผู้ป่วย หรือวิดีโอหรือหนังสือเล่มเล็กที่ไม่มีการสื่อสารด้วยคำพูด

ลักษณะการศึกษา

บทสรุปของการทบทวน Cochrane นี้นำเสนอสิ่งที่เรารู้จากการวิจัยว่าการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดี (เช่น ความเจ็บปวด การทำงาน) เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่าหรือไม่ หลังจากค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงเดือนพฤษภาคม 2013 เราได้รวมการศึกษาใหม่ 9 ฉบับหลังการทบทวนครั้งล่าสุด โดยรวบรวมการศึกษาทั้งหมด 18 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1463 คน); การทดลอง 13 ฉบับ ศึกษาใน 1074 คน (73% ของทั้งหมด) ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพก การศึกษา 3 ฉบับ ศึกษาในคนที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่า และอีก 2 ฉบับรวมผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (59%) และอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอยู่ในช่วง 58 ถึง 73 ปี

ผลลัพธ์ที่สำคัญ - เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ได้รับการศึกษาก่อนการผ่าตัดเทียบกับผู้ที่ได้รับการดูแลตามปกติในคนที่เปลี่ยนข้อสะโพก

ความวิตกกังวลหลังการผ่าตัด (คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงความวิตกกังวลที่น้อย):

ผู้ที่รับการเปลี่ยนข้อสะโพกและได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัดมีความวิตกกังวลหลังการผ่าตัดที่ 6 สัปดาห์ ต่ำลง 2.28 คะแนน (จากลดลง 5.68 คะแนนจนถึงสูงขึ้น 1.12 คะแนน) (ดีขึ้นแน่นอน 4% จากดีขึ้น 10% ถึงเลวลง 2%)
- ผู้ที่ได้รับการดูแลตามปกติในคนที่เปลี่ยนข้อสะโพกให้คะแนนความวิตกกังวลหลังการผ่าตัดอยู่ที่ 32.16 คะแนน ในระดับระหว่าง 20 ถึง 80 คะแนน

ความเจ็บปวด (คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงความเจ็บปวดที่น้อย)

ผู้ที่เปลี่ยนข้อสะโพกซึ่งได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัดมีอาการปวดนานถึง 3 เดือน 0.34 คะแนนต่ำกว่า (จากลดลง 0.94 คะแนน จนถึงสูงขึ้น 0.26 คะแนน) (ดีขึ้นแน่นอน 3% จากดีขึ้น 9% ถึงแย่ลง 3%)
- ผู้ที่ได้รับการดูแลตามปกติที่เปลี่ยนข้อสะโพกให้คะแนนความปวด 3.1 คะแนน ในคะแนนระดับ 0 ถึง 10 คะแนน

การทำงาน (คะแนนที่ต่ำกว่าหมายถึงการทำงานที่ดีกว่า)

ผู้ที่มีการเปลี่ยนข้อสะโพกที่ได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัดมีคะแนนการทำงานในช่วง 3 ถึง 24 เดือน 4.84 คะแนนที่ต่ำกว่า (ตั้งแต่ลดลง 10.23 คะแนนจนถึงสูงขึ้น 0.66 คะแนน) (ดีขึ้นแบบสัมบูรณ์ 7% ตั้งแต่ดีขึ้น 15% ถึงเลวลง 1%)
- ผู้ที่ได้รับการดูแลตามปกติmujเปลี่ยนข้อสะโพกให้คะแนนการทำงานของพวกเขาอยู่ที่ 18.4 คะแนนจาก 0 ถึง 68 คะแนน

ผลข้างเคียง

ประมาณ 5 คนที่น้อยลงจากทั้งหมด 100 คนมีอาการไม่พึงประสงค์ (เช่น การติดเชื้อหรือเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตัน) ในกลุ่มที่มีการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ แต่การประมาณนี้ไม่แน่นอน
- 18 ใน 100 คนที่เปลี่ยนข้อสะโพกในกลุ่มได้รับความรู้ก่อนผ่าตัดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
- 23 ใน 100 คนที่ได้รับการดูแลตามปกติที่เปลี่ยนข้อสะโพก รายงานอาการไม่พึงประสงค์

คุณภาพของหลักฐาน

การทบทวนนี้แสดงให้เห็นว่าในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่าที่ได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัด:

มีหลักฐานคุณภาพต่ำที่บ่งชี้ว่าการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดอาจไม่ช่วยลดความเจ็บปวด การทำงาน คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความวิตกกังวลหลังการผ่าตัดมากไปกว่าการดูแลตามปกติ การวิจัยเพิ่มเติม มีแนวโน้มที่จะมีผลที่สำคัญต่อความเชื่อมั่นของเราในการประมาณการผลของการศึกษาเหล่านี้ และอาจเปลี่ยนแปลงค่าประมาณของผลการศึกษาอีกด้วย

ไม่มีการรายงานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การประเมินความสำเร็จของการรักษาโดยรวม และอัตราการผ่าตัดซ้ำ

เราไม่แน่ใจว่าการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยลงหรือไม่ เช่น การติดเชื้อหรือเส้นเลือดดำส่วนลึกอุดตัน เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แม้ว่าการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดจะอยู่ในขั้นตอนการขอความยินยอม แต่เราไม่แน่ใจว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าการดูแลตามปกติในแง่ของการลดความวิตกกังวล หรือในผลการผ่าตัด เช่น ความเจ็บปวด การทำงาน และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดอาจเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์ โดยมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล หรือมีความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง ซึ่งอาจตอบสนองได้ดีต่อการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดที่แบ่งตามความจำเป็นทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยมีความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีสมมติฐานว่าการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีที่สำคัญทางคลินิกหลังการผ่าตัด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อพิจารณาว่าการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมทั้งหมดหรือการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมดช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีหลังการผ่าตัดในส่วนที่เกี่ยวกับความเจ็บปวด การทำงาน คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความวิตกกังวล ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (เช่น เส้นเลือดดำส่วนลึกอุดตัน)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (2013, Issue 5), MEDLINE (1966 ถึง พฤษภาคม 2013), EMBASE (1980 ถึง พฤษภาคม 2013), CINAHL (1982 ถึง พฤษภาคม 2013), PsycINFO (1872 ถึง พฤษภาคม 2013) และ PEDro ถึง กรกฎาคม 2010 เราค้นหาด้วยมือใน Australian Journal of Physiotherapy (1954 ถึง 2009) และตรวจสอบรายการอ้างอิงของการทดลองที่รวมอยู่และการทบทวนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มหรือกึ่งสุ่มของการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด (ด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือโสตทัศนูปกรณ์) ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพภายในหกสัปดาห์ของการผ่าตัด แก่ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า เทียบกับการดูแลตามปกติ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน ประเมินคุณภาพของการศึกษาและดึงข้อมูลอย่างอิสระต่อกัน เราวิเคราะห์ผลลัพธ์แบบแบ่งขั้วโดยใช้อัตราส่วนความเสี่ยง เรารวมผลลัพธ์ต่อเนื่องโดยใช้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) หรือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) กับช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) หากเป็นไปได้ เรารวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ random-effects meta-analysis

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 18 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1463 คน) ในการทบทวน การทดลอง 18 ฉบับ ศึกษาในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพก การทดลอง 3 ฉบับ ศึกษาในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่า และอีก 2 ฉบับรวมผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า มีเพียงการทดลอง 6 ฉบับ ที่รายงานการใช้วิธีการจัดสรรกลุ่มอย่างเหมาะสม และมีเพียงการทดลอง 2 ฉบับเท่านั้นที่ผู้เข้าร่วมถูกปกปิดกลุ่มการรักษา มีการทดลองเพียงไม่กี่เรื่องที่รายงานข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ผลลัพธ์หลักของการทบทวน (ความเจ็บปวด การทำงาน คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การประเมินโดยรวม ความวิตกกังวลหลังการผ่าตัด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด และอัตราการกลับเข้ารับการผ่าตัดซ้ำ) ดูเหมือนว่าเวลาไม่มีผลต่อผลลัพธ์ใดๆ ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะเลือกเฉพาะจุดเวลาล่าสุดที่มีอยู่ต่อผลลัพธ์ในการทบทวน

ในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพก การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดอาจไม่ได้ให้ประโยชน์เพิ่มเติมมากกว่าการดูแลตามปกติ คะแนนความวิตกกังวลเฉลี่ยหลังการผ่าตัดที่ 6 สัปดาห์ด้วยการดูแลตามปกติคือ 32.16 เต็ม 60 คะแนน (คะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงความวิตกกังวลที่น้อยลง) และต่ำกว่า 2.28 คะแนนเมื่อได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัด (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -5.68 ถึง 1.12; RCTs 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 264 คน หลักฐานคุณภาพต่ำ) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ -4% (95% CI -10% ถึง 2%) คะแนนความปวดเฉลี่ยที่ 3 เดือนหลังการผ่าตัดด้วยการดูแลตามปกติคือ 3.1 เต็ม 10 คะแนน (คะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงความเจ็บปวดที่น้อยลง) และต่ำกว่า 0.34 คะแนนเมื่อให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด (95% CI -0.94 ถึง 0.26; RCTs 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 227 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ -3% (95% CI -9% ถึง 3%) คะแนนการทำงานเฉลี่ยที่ 3 ถึง 24 เดือนหลังการผ่าตัดด้วยการดูแลตามปกติคือ 18.4 เต็ม 68 คะแนน (คะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงการทำงานที่ดีขึ้น) และต่ำกว่า 4.84 คะแนนเมื่อได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัด (95% CI -10.23 ถึง 0.66; 4 RCTs, ผู้เข้าร่วม 177 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ -7% (95% CI -15% ถึง 1%) จำนวนผู้ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การติดเชื้อและภาวะหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม แต่ผลที่ประมาณการไว้ไม่แน่นอน เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก (23% (17/75) รายงานเหตุการณ์ด้วยการดูแลตามปกติ เทียบกับ 18% (14/75) โดยมีการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.79; 95% CI 0.19 ถึง 3.21; RCTs 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 150 คน) ไม่มีการรายงานคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การประเมินความสำเร็จของการรักษาโดยรวม และอัตราการผ่าตัดซ้ำ

ในผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่า การให้ความรู้ก่อนการผ่าตัดอาจไม่ได้ให้ประโยชน์เพิ่มเติมมากกว่าการดูแลตามปกติ คะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ยที่ 12 เดือนหลังการผ่าตัดด้วยการดูแลตามปกติคือ 80 เต็ม 100 คะแนน (คะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงความเจ็บปวดที่น้อยลง) และต่ำกว่า 2 คะแนนเมื่อได้รับการความรู้ก่อนการผ่าตัด (95% CI -3.45 ถึง 7.45; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 109 คน) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ -2% (95% CI -4% ถึง 8%) คะแนนการทำงานเฉลี่ยที่ 12 เดือนหลังการผ่าตัดในกลุ่มการดูแลตามปกติคือ 77 เต็ม 100 คะแนน (คะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงการทำงานที่ดีขึ้น) และไม่แตกต่างกับการให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด (0; 95% CI -5.63 ถึง 5.63; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 109 คน) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ 0% (95% CI -6% ถึง 6%) ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ 12 เดือนหลังการผ่าตัดด้วยการดูแลตามปกติคือ 41 เต็ม 100 คะแนน (คะแนนที่ต่ำกว่าแสดงถึงคุณภาพชีวิตที่แย่ลง) และต่ำกว่า 3 คะแนนเมื่อได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัด (95% CI -6.38 ถึง 0.38; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 109 คน) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ -3% (95% CI -6% ถึง 1%) จำนวนผู้ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น การติดเชื้อและเส้นเลือดดำส่วนลึกตีบตันไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม (18% (11/60) รายงานเหตุการณ์ด้วยการดูแลตามปกติ เทียบกับ 13% (7/55) ในกลุ่มที่มีการให้การศึกษาก่อนการผ่าตัด RR 0.69; 95 % CI 0.29 ถึง 1.66; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 115 คน) ความแตกต่างของความเสี่ยงสัมบูรณ์ที่ -6% (-19% ถึง 8%) ไม่มีรายงานการประเมินความสำเร็จของการรักษาโดยรวม ความวิตกกังวลหลังการผ่าตัด และอัตราการผ่าตัดซ้ำ

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร Edit โดย ผกากรอง 21 มิถุนายน 2023

Tools
Information