Progestogen สำหรับการป้องกันการแท้งบุตร

เรื่องนี้มีปัญหาอย่างไร

การสูญเสียการตั้งครรภ์ในระยะแรก เป็นที่รู้จักกันว่าการแท้ง มักจะเกิดในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ สำหรับสตรีบางคน และสามีของพวกเขา การแท้งมักสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้ง และเป็นที่รู้กันว่าเป็นภาวะแท้งซ้ำ ขณะที่บางครั้งสามารถบอกสาเหตุของการแท้งได้ และบ่อยครั้งที่ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน ฮอร์โมนที่เรียกกันว่า progesterone จะมีหน้าที่เตรียมมดลูกเพื่อรับและประคับประคองไข่ที่พึ่งได้รับการผสมใหม่ๆ ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ มีการเสนอว่า สตรีบางรายที่เกิดการแท้งอาจมีการสร้าง progesterone ไม่เพียงพอในระยะแรกของการตั้งครรภ์ มีการแนะนำการให้ยาที่ออกฤทธิ์คล้าย progesterone (ที่ถูกเรียกว่า progestogens) แก่สตรีเหล่านี้เพื่ออาจจะป้องกันการแท้งซ้ำ

ตั้งแต่การตีพิมพ์ของการปรับปรุงของการทบทวนนี้เมื่อปี 2018 ผู้วิจัยได้รับการแนะนำว่ามีการศึกษาหนึ่ง (โดย Ismail 2017) เป็นเรื่องที่กำลังได้รับการตรวจสอบโดย Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine ขณะนี้ผู้วิจัยได้ย้ายการศึกษานี้จาก 'included studies' เป็น 'Studies awaiting classification’' จนกว่าผลของการวิจัยจะเรียบร้อย

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

การแท้งสามารถส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของสตรีและสามี การค้นพบวิธีรักษาที่ลดการเกิดการแท้งซ้ำ ยังช่วยหลีกเลี่ยงการแท้งบุตร และอาจช่วยให้สามารถคลอดทารกมีชีวิต

ผู้วิจัยพบข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

ผู้วิจัยทำการสืบค้นหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2017 และพบการศึกษาจำนวน 13 เรื่อง โดยมีสตรีที่มีประวัติการแท้งซ้ำจำนวน 2556 คน การศึกษาเหล่านี้พบว่าการให้ยา progestogen แก่สตรีที่เคยมีการแท้งซ้ำในระยะแรกของการตั้งครรภ์ อาจช่วยลดอัตราการเกิดการแท้ง จาก 27.5 % เหลือ 20.1 % ผู้วิจัยเชื่อว่า การค้นพบนี้อยู่บนหลักฐานที่มีคุณภาพปานกลาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่สามารถมั่นใจในผลนี้ ผู้วิจัยไม่พบว่า การให้ยา progestogen โดยการรับประทาน หรือ การฉีด หรือ การเหน็บทางช่องคลอด มีข้อดีกว่าการให้ด้วยวิธีอื่น ผู้วิจัยพบด้วยว่า การศึกษาพบว่า การให้ progestogen กับสตรีที่มีประวัติการแท้งซ้ำมาก่อนมีการเพิ่มโอกาสการคลอดทารกมีชีวิตสูงขึ้นเล็กน้อย ผู้วิจัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลต่ออัตราการเกิดการคลอดก่อนกำหนดเพราะหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก ผู้วิจัยไม่พบหลักฐานในผลลัพธ์อื่นๆ เช่น การเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย การเกิดความพิการในทารก ในสตรีที่ได้รับ progestogens

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

ผู้วิจัยพบหลักฐานจากการศึกษาแบบ randomized controlled trials ว่าการให้ยา progestogen อาจป้องกันการแท้งในสตรีที่มีประวัติแท้งซ้ำมาก่อน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

สำหรับสตรีที่แท้งซ้ำโดยไม่พบสาเหตุ การให้ progestogens อาจช่วยลดอัตราการแท้งในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Progesterone คือ ฮอร์โมนเพศหญิง ที่ชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงมดลูกให้กลายเป็นระยะ secretory ที่เหมาะสมกับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว มันบ่งบอกว่า การที่มีการหลั่งของ progesterone ที่ไม่เพียงพออาจเป็นปัจจัยของการแท้งในหลายราย ดังนั้น แพทย์จะให้ progestogens (ยาที่ออกฤทธิ์ต่อ progesterone receptors) ในระยะแรกของการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดการแท้ง นี่คือการปรับปรุงการการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ในปี 2013

ตั้งแต่การตีพิมพ์ของการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อปี 2018 ผู้วิจัยได้รับการแนะนำว่ามีการศึกษาหนึ่ง (โดย Ismail 2017) เป็นเรื่องที่กำลังได้รับการตรวจสอบโดย Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine ขณะนี้ผู้วิจัยได้ย้ายการศึกษานี้จาก 'included studies' เป็น 'Studies awaiting classification’' จนกว่าผลของการวิจัยจะเรียบร้อย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ Progestogens ในการป้องกันการแท้งซ้ำ

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการปรับปรุงให้ทันสมัย ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูล Cochrane Pregnancy and Childbirth’s Trials Register,ClinicalTrials.gov, the WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) (6 กรกฎาคม 2017) และรายชื่อเอกสารอ้างอิงจากรายชื่อวารสารด้วยการพยายามติดต่อกับผู้ประพันธ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Randomized หรือ quasi-randomized controlled trials ที่เปรียบเทียบระหว่างการให้ progestogens กับ placebo หรือ การไม่ให้ยา เพื่อป้องกันการแท้ง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยสองคนประเมินการศึกษาเพื่อนำเข้ามาทบทวน ตรวจสอบอคติอย่างอิสระต่อกัน คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมได้ ผู้ศึกษาทั้งสองคนประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

การศึกษาวิจัยสิบสองเรื่อง (ในสตรี 1,856 คน) ผ่านเกณฑ์การคัดเข้า การศึกษาถูกรวบรวมมาในการศึกษานี้แปดเรื่องซึ่งทำการเปรียบเทียบระหว่างการรักษากับ placebo และอีกสี่การศึกษา ที่เปรียบเทียบระหว่างการให้ progestogens กับการไม่ให้การรักษา การศึกษาเหล่านี้เป็นการศึกษาแบบผสม โดยมีทั้งการศึกษา multicenter และ single center โดยทำการศึกษาที่ Egypt, India, Jordan, UK และ USA ในการศึกษาห้าเรื่อง สตรีมีประวัติแท้งมากกว่าหรือเท่ากับสามครั้งติดต่อกัน และ อีกเจ็ดการศึกษา สตรีมีประวัติการแท้งมากกว่าหรือเท่ากับสองครั้งติดต่อกัน วิธีการบริหารยา ปริมาณยา และระยะเวลาการให้ยา progestogens มีความแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา การศึกษาส่วนใหญ่ มีความเสี่ยงของการเกิดอคติต่ำ ใน domains ส่วนใหญ่ การศึกษาสิบเรื่อง (สตรีจำนวน 1684 คน) ถูกนำมาวิเคราะห์

การวิเคราะห์เมตต้าในสตรีทุกคน พบว่า สตรีที่ได้รับ progestogens มีแนวโน้มเกิดการแท้งลดลงเมื่อเทียบกับสตรีที่ได้รับ placebo/กลุ่มควบคุม (average risk ratio (RR) 0.73, 95% confidence interval (CI) 0.54 ถึง 1.00, การทดลอง 10 เรื่อง, จำนวนสตรี 1684 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง) ในการวิเคราะห์แบบกลุ่มย่อย ในการเปรียบเทียบระหว่าง placebo-controlled กับ non-placebo-controlled trials, การทดลองที่เปรียบเทียบสตรีที่เคยแท้งสามครั้งหรือมากกว่ากับ สตรีที่เคยแท้งสองครั้งหรือมากกว่า และ วิธีการบริหารยาไม่พบการแตกต่างของการแท้ง

ไม่มีการศึกษาใดที่รายงายถึง ผลลัพธ์ต่อมารดา รวมถึง ความรุนแรงของอาการแพ้ท้อง การอุดตันของเส้นเลือด การซึมเศร้า การรักษาพิเศษ หรือการมีบุตรในอนาคต

พบว่าอาจมีประโยชน์ในสตรีที่ได้รับ progestogens ในแง่ของการเพิ่มอัตราการคลอดมีชีวิต (RR 1.07, 95% CI 1.00 ถึง 1.13, การทดลอง 6 เรื่อง, สตรีจำนวน 1411 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง) เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบต่ออัตราการคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมาก (RR 1.13, 95% CI 0.53 ถึง 2.41, การทดลอง 4 เรื่อง, สตรี 256 คน หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก) ไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนของสตรีที่ได้รับ progestogen สำหรับผลลัพธ์รองในแง่ของ การตายของทารกแรกเกิด หรือความผิดปกติของอวัยวะเพศของทารก หรือตายคลอด อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างในแง่ของทารกน้ำหนักน้อย และไม่พบว่ามีการศึกษาที่มีการรายงานผลลัพธ์รองของทารก ผลต่อความพิการ หรือการดูแลพิเศษ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที 4 กุมภาพันธ์ 2020

Tools
Information