Corticosteroids สำหรับการรักษา sepsis

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราทบทวนหลักฐานของผลลัพธ์การตายจากการใช้ Corticosteroids ในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีภาวะ sepsis

ความเป็นมา

Sepsis เกิดขึ้นเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโดยอวัยวะล้มเหลว มีอาการหายใจเร็ว ความดันโลหิตต่ำ และมีภาวะสับสน Sepsis มีผลต่อประสิทธิภาพของ corticosteroids ในร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการต่อต้านการติดเชื้อ มีการใช้ Corticosteroids ในการรักษาการติดเชื้อจากสาเหตุต่าง ๆ ในทศวรรษที่ผ่านมา

ช่วงเวลาที่สืบค้น

ทบทวนหลักฐานตั้งแต่ปัจจุบันถึงเดือนกรกฎาคม 2019

ลักษณะของการศึกษา

การทบทวนนี้รวบรวมการทดลอง 61 เรื่อง (ผู้เข้าร่วมการศึกษา 12,192 คน) การทดลอง 58 เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างการใช้ corticosteroids และไม่ใช้ corticosteroids (การใช้ยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ จากการทดลอง 48 เรื่องและ 9 เรื่องตามลำดับ) การทดลอง 3 เรื่อง เปรียบเทียบระหว่างการให้ corticosteroids อย่างต่อเนื่องกับให้เป็นครั้งคราว

แหล่งเงินทุนการวิจัย

พบว่าการทดลอง 3 เรื่อง ได้รับทุนจากบริษัทยา 27 เรื่อง องค์กรสาธารณะหรือกองทุนการกุศล และ 6 เรื่องได้รับทุนจากทั้งบริษัทยาและองค์กรของรัฐหรือกองทุนการกุศล 25 เรื่องไม่ระบุที่มาของแหล่งทุน

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เราได้วิเคราะห์เปรียบเทียบสองแบบต่อไปนี้

• Corticosteroids เทียบกับยาหลอก/การดูแลตามปกติ

Corticosteroids อาจลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่ 28 วันได้ 9% (การทดลอง 50 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 11,233 คน) มีผลการรักษาที่สอดคล้องกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ อาจลดความเสี่ยงเล็กน้อยของการตายในโรงพยาบาล corticosteroids มีผลเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการตายระยะยาว (นานกว่า 3 เดือน) และผลความแน่นอนน้อย Corticosteroids ในการลดระยะเวลาเข้ารับการรักษาในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) และในโรงพยาบาล Corticosteroids เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงและภาวะโซเดียมในเลือดสูง อาจมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาจไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน corticosteroids มีความเสี่ยงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการเลือดออกในทางเดินอาหาร ภาวะทางจิตประสาท stroke และอาการทางหัวใจ

• การให้ corticosteroids ต่อเนื่องเปรียบเทียบกับให้เป็นระยะ ๆ

เราไม่แน่ใจถึงผลของการให้ corticosteroids อย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับให้เป็นระยะ ๆ การศึกษา 3 เรื่องรายงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนี้ ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

• Corticosteroids เปรียบเทียบกับยาหลอก/การดูแลตามปกติ

เราพิจารณาให้ความเชื่อมั่นของหลักฐานว่าอยู่ในระดับปานกลางสำหรับการตายใน 28 วัน จากความไม่สอดคล้องบางอย่างที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประชากรที่ศึกษา ประเภทของ corticosteroids วิธีการให้ยาและการให้ intervention เพิ่มเติม

• การให้ corticosteroids ต่อเนื่องเปรียบเทียบกับให้เป็นระยะ ๆ

เราพิจารณาให้ความเชื่อมั่นของหลักฐานว่าอยู่ในระดับต่ำมากสำหรับการตาย 28 วันที่เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันและความไม่แม่นยำ (imprecision)

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางบ่งชี้ว่า corticosteroids อาจจะลดการตายใน 28 วันและการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ (sepsis) Corticosteroids ลดระยะเวลารักษาใน ICU และระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม corticosteroids เพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้ออ่อนแรง และ ภาวะโซเดี่ยมสูงและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำตาลในเลือดสูง ผลการให้ corticosteroids อย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับให้เป็นระยะ ๆ ยังไม่แน่นอน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Sepsis เกิดขึ้นเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมีความล้มเหลวของอวัยวะต่าง ๆ Sepsis อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการเผาผลาญ corticosteroid บกพร่อง ดังนั้นการให้ corticosteroids อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย การทบทวนฉบับเดิมได้รับการตีพิมพ์ในปี 2004 และได้รับการปรับปรุงในปี 2010 และ 2015 ก่อนที่จะปรับปรุงนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบผลของ corticosteroids ในการตายของเด็กและผู้ใหญ่ที่มีภาวะติดเชื้อ (sepsis)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS, ClinicalTrials.gov, ISRCTN และ WHO Clinical Trials Search Portal เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2019 นอกจากนี้ เรายังได้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง และการติดต่อผู้วิจัย เพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม randomized controlled trials (RCTs) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ corticosteroids เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ (จุลชีพ, การให้สารน้ำทดแทน, และการรักษาด้วย vasopressor ตามความจำเป็น) ในเด็กและผู้ใหญ่ที่มี ภาวะติดเชื้อ (sepsis) เรายังรวบรวม RCTs ที่ศึกษาการให้ corticosteroids ต่อเนื่องเปรียบเทียบกับให้เป็นระยะๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนทั้งหมดคัดกรองและเลือกการศึกษา ผู้ทบทวนคนหนึ่งดึงข้อมูล ซึ่งตรวจสอบโดยผู้อื่น และโดยผู้ประพันธ์หลักของการศึกษาหากเป็นไปได้ เราได้รับข้อมูลจากบางการทดลองที่ยังไม่ได้เผยแพร่จากผู้วิจัย เราประเมินคุณภาพของระบียบวิธีวิจัยของการทดลองและใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน ผู้ประพันธ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณสมบัติและความเสี่ยงของการมีอคติ หรือการดึงข้อมูลสำหรับการทดลองที่พวกเขามีส่วนร่วม

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการทดลอง 61 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 12,192) การศึกษา 6 เรื่องศึกษาในเด็กเท่านั้น การศึกษา 2 เรื่องศึกษาในเด็กและผู้ใหญ่ และการทดลองที่เหลือศึกษาในผู้ใหญ่เท่านั้น การศึกษา 9 เรื่องยังอยู่ระหว่างการศึกษาและจะได้รับการพิจารณาเข้าในการทบทวนในอนาคต เราตัดสินว่าการทดลอง 19 เรื่องมีความเสี่ยงของอคติต่ำ

Corticosteroids เปรียบเทียบกับยาหลอก/การดูแลตามปกติ

เมื่อเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ, corticosteroids อาจจะลดการตายใน 28 วันลงเล็กน้อย (risk ratio (RR) 0.91, 95% confidence interval (CI) 0.84 ถึง 0.99; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 11,233 คน; การศึกษา 50 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) Corticosteroids อาจส่งผลน้อยหรือไม่แตกต่างในการตายระยะยาว (RR 0.97, 95% CI 0.91 ถึง 1.03; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 6236 คน; การศึกษา 7 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และการตายในโรงพยาบาลอาจจะลดลงเล็ก (RR 0.90, 95% CI 0.82 ถึง 0.99; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 8183 คน; การทดลอง 26 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) Corticosteroids ลดระยะเวลารักษาในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) mean difference (MD) -1.07 วัน, 95% CI -1.95 ถึง -0.19; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 7612 คน; การศึกษา 21 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และผลต่อระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล (MD -1.63 วัน, 95% CI -2.93 ถึง -0.33; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 8795 คน; การศึกษา 22 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) Corticosteroids เพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้ออ่อนแรง (RR 1.21, 95% CI 1.01 ถึง 1.44; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 6145 คน; การศึกษา 6 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) Corticosteroids อาจจะไม่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อแทรกซ้อน (RR 1.06, 95% CI 0.95 ถึง 1.19; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 5356 คน; การศึกษา 25 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) Corticosteroids เพิ่มความเสี่ยงของ ภาวะโซเดี่ยมสูง (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และอาจเพิ่มความเสี่ยงของน้ำตาลในเลือดสูง (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางแสดงให้เห็นว่า อาจมีความแตกต่างน้อยหรือไม่แตกต่างของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร, โรคหลอดเลือดสมอง, หรือโรคหัวใจ และหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำแสดงให้เห็นว่า corticosteroids อาจส่งผลน้อยหรือไม่แตกต่างต่อการเกิดเหตุการณ์ neuropsychiatric

การให้ corticosteroids ต่อเนื่องเปรียบเทียบกับการให้เป็นระยะๆ

เราไม่แน่ใจถึงผลของการให้ corticosteroids อย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับให้เป็นระยะ ๆ การศึกษา 3 เรื่องรายงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนี้ ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 กุมภาพันธ์ 2020

Tools
Information