ยาป้องกันมะเร็งปอดสำหรับผู้มีสุขภาพดี

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราทบทวนหลักฐานที่ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับวิตามินหรือสารต้านอนุมูลอิสระ ต่อการป้องกันมะเร็งปอด การตายและผลไม่พึงประสงค์จากมะเร็งนี้ การทบทวนนี้ปรับปรุงบทวิจารณ์ Cochrane ของเราในหัวข้อนี้ที่เผยแพร่ใน 2012

ความเป็นมา

มะเร็งปอดเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของโรคมะเร็งทั่วโลกและการป้องกันจึงมีความสำคัญทางสาธารณสุข มีการแนะนำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระบางอย่างอาจป้องกันโรคมะเร็งปอด

ลักษณะของการศึกษา

มีการทบหวานการศึกษาแบบสุ่ม 12 เรื่องในผู้ใหญ่สุขภาพดีเพื่อให้ได้อาหารเสริมวิตามินหรือยาหลอก (สารที่ไม่มีผลกระทบทางกายภาพ) และติดตามประเมินความเสี่ยงของพวกเขาในการพัฒนาเป็นมะเร็งปอด หลักฐานที่มีอยู่เป็นปัจจุบันจนถึงเดือนพฤษภาคม 2019

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ไม่มีการศึกษาใดที่แสดงความแตกต่างระหว่างการรักษาเปรียบเทียบกับยาหลอกมีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดหรือการตายของมะเร็งปอดในคนที่มีสุขภาพดี ในผู้สูบบุหรี่และผู้ที่สัมผัสกับสารใยหิน วิตามินเอเพิ่มอุบัติการณ์ของมะเร็งปอด, การตายของมะเร็งปอดและการตายทั้งหมด วิตามินซีเพิ่มอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดในสตรี วิตามินอีเพิ่มความเสี่ยภาวะหลอดเลือดสมองแตก

ความแน่นอนของหลักฐานสูงสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างยาหลอกกับ วิตามินเอ; วิตามินอี; ซีลีเนียม และการให้วิตามินเอ ซี อี ร่วมกับซีลีเนียมและสังกะสี

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การออกแบบการวิจัยอย่างดีได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็งปอดและการตายของมะเร็งปอดในคนที่มีสุขภาพดี วิตามินเอเพิ่มอุบัติการณ์มะเร็งปอดและการตายในสูบบุหรี่หรือบุคคลที่สัมผัสกับใยหิน วิตามินซีเพิ่มอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดในสตรี วิตามินอีเพิ่มความเสี่ยภาวะหลอดเลือดสมองแตก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

นี่เป็นการปรับปรุงครั้งที่สองของ Cochrane Review บางการศึกษาแนะนำการใช้สารต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มอาหารประเภทผลไม้และผักเพื่อป้องกันมะเร็งปอด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบว่าวิตามินและแร่ธาตุและสารอาหารอื่น ๆ ในการลดอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดและการตายของมะเร็งปอดในประชากรที่มีสุขภาพดี

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก CENTRAL, MEDLINE และ Embase จาก 1974 ถึง พฤษภาคม 2019 และคัดกรองเอกสารอ้างอิงที่รวมอยู่ในการศึกษาที่เผยแพร่และ reviews

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมrandomised controlled trials (RCTs) เปรียบเทียบวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับยาหลอกในผู้มีสุขภาพดี มีจุดมุ่งหมายต่อการป้องกันโรคมะเร็งปอด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์สี่คนตรวจสอบอย่างเป็นอิสระในการคัดเลือกการทดลองที่จะรวมอยู่ในการทบทวน การประเมินคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยและการสกัดข้อมูล สำหรับข้อมูลแบบกลุ่มเราคำนวณค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RRs) และ ค่าความเชื่อมั้น 95% (CIs) และรวมผลลัพธ์โดยใช้ตัวแบบสุ่ม (random-effects model) เราได้ประเมินความเสี่ยงของอคติโดยใช้ Cochrane's 'Risk of bias' ประเมินและความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ใช้วิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

ในการปรับปรุงนี้, มีทดลองใหม่สามเรื่องจากทั้งหมดการศึกษา 12 เรื่อง มีการศึกษาหกเรื่องวิเคราะห์เกี่ยวกับวิตามินเอ, สามเรื่องวิเคราะห์เกี่ยวกับวิตามินซี, สามเรื่องวิเคราะห์เกี่ยวกับวิตามิน D3 ร่วมกับแคลเซียม, การศึกษาสี่เรื่องวิเคราะห์เกี่ยวกับวิตามินอีร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ, หนึ่งเรื่องเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีลีเนี่ยมและ 9 เรื่องศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสองชนิดหรือมากกว่า การศึกษาสี่เรื่องศึกษาเฉพาะในชายและ ห้าเรื่อง ศึกษาเฉพาะในสตรีเท่านั้น

วิตามินเอมีผลน้อยไม่แตกต่างในอุบัติการณ์ของมะเร็งปอด (RR 1.09, 95% CI 1.00 ถึง 1.19; 5 RCTs, ผู้เข้าร่วม 212314 คน. หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และการตายของมะเร็งปอด (RR 1.06, 95% CI 0.81 ถึง 1.38; 3 RCTs, ผู้เข้าร่วม 190118 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) แต่ในผู้สูบบุหรี่หรือสัมผัสแร่ใยหินวิตามินเอเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด (RR 1.10, 95% CI 1.01 ถึง 1.20; 3 RCTs, ผู้เข้าร่วม 43995 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง), การตายจากมะเร็งปอด (RR 1.18, 95% CI 1.01 ถึง 1.38; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 29426 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และการตายทั้งหมด (RR 1.09, 95% CI 1.05 ถึง 1.13; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 32883 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) วิตามินเอเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ผิวเหลืองและอาการทางเดินอาหารเล็กน้อย (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

วิตามินซีมีผลน้อยไม่มีความแตกต่างในการเกิดโรคมะเร็งปอด (RR 1.29, 95% CI 0.67 ถึง 2.49; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 14953 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ในสตรี วิตามินซีเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอด (RR 1.84, 95% CI 1.14 ถึง 2.95; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 7627 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) ในผู้ชาย, วิตามินซีมีผลน้อยไม่มีความแตกต่างในการเกิดโรคมะเร็งปอด (RR 0.81, 95% CI 0.53 ถึง 1.23; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 7326 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

วิตามินดี ร่วมกับแคลเซียมอาจมีผลให้น้อยไม่มีความแตกต่างในการเกิดโรคมะเร็งปอดในสตรีวัยหมดประจำเดือน (RR 0.90, 95% CI 0.39 ถึง 2.08; 3 RCTs, สตรี 37601 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

วิตามินอีมีผลน้อยจนถึงไม่มีความแตกต่างในการเกิดโรคมะเร็งปอด (RR 1.01, 95% CI 0.90 ถึง 1.14; 3 RCTs, ผู้เข้าร่วม 36841 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) หรือการตายจากมะเร็งปอด (RR 0.96, 95% CI 0.77 ถึง 1.18; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 29214 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในสมอง (hazard ratio (HR), 1.74, 95% CI 1.04 ถึง 2.91; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 14641 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

ในสตรี แคลเซียมมีผลน้อยไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของมะเร็งปอด (RR 0.65, 95% CI 0.13 ถึง 3.18; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 733 คน) หรือมีความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไต (RR 1.94, 95% CI 0.20 ถึง 18.57; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 733 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ในผู้ชาย ซีลีเนียมมีผลน้อยไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของมะเร็งปอด (RR 1.11, 95% CI 0.80 ถึง 1.54; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 17448 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และอัตราการตายจากมะเร็งปอด (RR 1.09, 95% CI 0.72 ถึง 1.66; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 17448 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และมีความเสี่ยงต่อผิวหนังอักเสบระดับ 1 ถึง 2 (RR 1.16, 95% CI 1.04 ถึง 1.31; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 17448 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และผมร่วง (RR 1.28, 95% CI 1.07ถึง 1.53; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 17448 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

การใช้วิตามินเอ ซี อี ร่วมกับ ซีลีเนียมและสังกะสี มีผลน้อยจึนถึงไม่มีความแตกต่างในอุบัติการณ์ของมะเร็งปอด (RR 0.64, 95% CI 0.28 ถึง 1.48; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 12741 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที 3 เมษายน 2020

Tools
Information