Regulamin członkostwa & Zasady

Niniejszy Regulamin i Zasady określają oczekiwania wobec Cochrane („my” lub „nas”) pod względem usług lub korzyści dla członków („Ty”). Określają również zasady, które musisz zaakceptować, aby zostać członkiem Cochrane.

Statut Cochrane określa naszą definicję prawną i charakterystykę członkostwa. Niniejszy Regulamin i Zasady przedstawiają przyszłe praktyczne informacje dla członów, ale nie zastępują one Statutu Cochrane.

Cochrane jest zarejestrowane w Wielkiej Brytanii o numerze do celów charytatywnych 1045921, z siedzibą w 11-13 Cavendish Square, Londyn, W1G 0AN, Wielka Brytania.

1. Definicja Członkostwa

"Członek" Cochrane jest to osoba, która spełnia kryteria określone w punkcie 2 Regulaminu i Zasad oraz akceptuje zawarte w nim warunki.

2. Uprawnienia Członka

Obsługujemy system członkowski oparty na zaangażowaniu. Możesz zostać członkiem Cochrane w określonym czasie po wykonaniu określonej liczby działań. Działania wymagane, aby zostać członkiem są wyszczególnione w naszych kryteriach Członkostwa.

Każdy, kto osiągnął wymagane kryteria Członkostwa może zostać członkiem Cochrane, z wyjątkiem osób, które obecnie zatrudnione są przez:

 • firmy farmaceutyczne oraz
 • firmy produkujące wyroby medyczne.

U osób zatrudnionych w powyższych firmach uznaje się potencjalny konflikt interesów związanych z pracą w Cochrane dlatego też nie są one uprawnione do otrzymania członkostwa Cochrane. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i poszerzania kryteriów kwalifikowalności zgodnie z punktem 12 niniejszego regulaminu.

3. Zobowiązania członka

Przyjmując członkostwo:

 • Zobowiązujesz się do przestrzegania zasad, reguł, polityki i przepisów Cochrane ustalonych przez Radę Zarządczą.
 • Potwierdź, że jesteś uprawniony, aby zostać członkiem, jak określono w punkcie 2 niniejszego regulaminu, i zobowiązujesz się do poinformowania nas, jeśli w przyszłości nie będziesz spełniać wymogów.
 • Wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych w Wielkiej Brytanii z 1998 roku, zgodnie z naszą polityką ochrony danych.

4. Członkostwo musi zostać zdobyte

Członkostwo jest potwierdzeniem Twojego wkładu pracy w Cochrane. Nie jest możliwe opłacenie członkostwa; członkostwo można osiągnąć tylko poprzez wkład.

5. Korzyści z członkostwa

Obecne korzyści obejmują, ale niekoniecznie są ograniczone do:

 • Prawa kandydowania na wewnętrzne stanowiska zarządzające.
 • Prawa do głosowania w wyborach Cochrane oraz na walnym zgromadzeniu. Każdy Członek ma jeden głos.
 • Komunikacja między członkami

Korzyści nie są zbywalne.

6. Komunikacja między członkami

Jako członek będziesz otrzymywał internetowy biuletyn członkostwa, która będzie obejmował wszelkie istotne informacje dotyczące wewnętrznych stanowisk zarządzających, głosowania, AGM oraz innych informacji powiązanych z członkostwem.

Będziemy również przesyłać wiadomości e-mail dotyczące członkostwa, na przykład przypomnienia, aby ukończyć swój wkład pracy celem utrzymania członkostwa, jeśli będziesz kwalifikował się do innego okresu członkostwa lub jeśli Twoje członkostwo wygasło.

7. Czas trwania członkostwa

Członkostwo jest ograniczone w czasie. Warunki członkostwa różnią się w zależności od wkładu określonego w naszych kryteriach członkostwa. Będziesz informowany z wyprzedzeniem, gdy Twoje członkostwo będzie wygasać, tak, abyś mógł podjąć dodatkowe aktywności, aby zachować swój status członka. Jeśli Twoje członkostwo wygaśnie nie będziesz miał prawa do korzystania z usług wynikających z członkostwa zgodnie z punktem 5 Regulaminu i Zasad.

8. Nasze prawo do odmowy lub cofnięcia członkostwa

Zgodnie z klauzulą 4 naszego Statutu Zarząd zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia członkostwa indywidualnego.

9. Twoje prawo do zakończenia Twojego członkostwa

Możesz anulować swoje członkostwo w dowolnym momencie kontaktując się z membership@cochrane.org. Po anulowaniu członkostwa nie będziesz już uprawniony do korzystania z usług wynikających z członkostwa, jak określono w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu.

10. Zbywalność

Członkostwo nie jest zbywalne

11. Pytania, komentarze i skargi

Staramy się odpowiedzieć na wszelkie zapytania lub skargi w ciągu pięciu (5) dni roboczych. Może to być potwierdzenie, że otrzymaliśmy zapytanie lub skargę a dalsze postępowanie jest prowadzone.

Prosimy o kontakt:

 • email: membership@cochrane.org;
 • telefonicznie: + 44 (0) 207 183 7503 (poniedziałek-piątek 9 -17 czasu brytyjskiego) (z wyjątkiem dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii); lub
 • na adres: Cochrane, 11-13 Cavendish Square, Londyn, W1G 0AN, Wielka Brytania.

12. Zmiany

Mamy prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i Zasad w dowolnym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu pisemnego powiadomienia. Ostatnie wydanie niniejszego Regulaminu i Zasad będzie wiążące dla wszystkich członków.