Leki przeciwbólowe (NLPZ: niesteroidowe leki przeciwzapalne) w okresie okołooperacyjnym u kobiet poddawanych zabiegom chirurgicznym piersi

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu było ustalenie, czy stosowanie leków przeciwbólowych z grupy NLPZ zmniejsza natężenie bólu w okresie okołooperacyjnym po jakimkolwiek zabiegu chirurgicznym piersi, w porównaniu z niestosowaniem leków (placebo) albo ze stosowaniem innych leków przeciwbólowych (np. opioidów). Możliwe działania niepożądane NLPZ przeanalizowano i porównano z działaniami niepożądanymi u pacjentów, którzy nie przyjmowali żadnych leków lub stosowali inne metody leczenia bólu. NLPS obejmują: ketorolak, flurbiprofen, ibuprofen i celekoksyb.

Dlaczego to ma znaczenie?

Wykazano, że NLPZ zmniejszają stan zapalny, natężenie bólu i gorączkę, jednocześnie potencjalnie zwiększając ryzyko powikłań krwotocznych. Istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania NLPZ podczas zabiegów chirurgicznych piersi, ale nadal mogą one być lepsze niż inne leki (opioidy), których stosowanie wiąże się z innymi niepokojącymi skutkami ubocznymi.

Co oceniano w niniejszym przeglądzie?

Badania obejmowały kobiety, które otrzymywały NLPZ albo placebo, inne leki przeciwbólowe lub nie otrzymywały żadnych leków. Chcieliśmy ocenić: częstość krwawienia z piersi, natężenie bólu po operacji, częstość pooperacyjnych nudności i wymiotów, krwawienia z dowolnego miejsca, potrzeby przetoczenia krwi, wszelkich innych działań niepożądanych zgłaszanych w związku ze stosowaniem NLPZ, stosowania opioidów w ciągu 24 godzin od operacji, długość pobytu w szpitalu, ryzyko nawrotu raka piersi i częstość stosowania NLPZ dostępnych bez recepty.

Czego się dowiedzieliśmy?

Odnaleźliśmy 12 badań, które obejmowały 1596 uczestników. Niniejsze dane są aktualne do września 2020 roku. W 7 badaniach porównano NLPZ (ketorolak, diklofenak, flurbiprofen, parekoksyb i celekoksyb) z placebo. W 4 badaniach porównano NLPZ (ketorolak, flurbiprofen, ibuprofen i celekoksyb) z innymi lekami przeciwbólowymi. W jednym z badań porównano NLPZ (diklofenak) z niestosowaniem leków.

NLPZ w porównaniu z placebo : Stosowanie NLPZ wydaje się mieć niewielki wpływ na częstość występowania krwiaka piersi (gromadzenie się krwi w dole pachowym lub w miejscu operacji piersi) i krwawienia z dowolnego miejsca lub na zwiększenie liczby przetoczeń krwi w ciągu 90 dni od zabiegu chirurgicznego piersi. Nie zaobserwowano nasilenia pooperacyjnych nudności i wymiotów. NLPZ mogą zmniejszyć natężenie bólu w ciągu 24 godzin po operacji i ograniczyć stosowanie opioidów w ciągu 24 godzin po operacji.

NLPZ w porównaniu z innymi lekami przeciwbólowymi: Stosowanie NLPZ może mieć niewielki wpływ na częstość występowania krwiaka piersi lub krwawienia z dowolnej lokalizacji lub potrzebę przetoczenia krwi w ciągu 90 dni od zabiegu chirurgicznego piersi. Stosowanie NLPZ może zmniejszyć natężenie bólu w ciągu 24 godzin i zmniejszyć ryzyko wystąpienia nudności i wymiotów po operacji. Różnica w częstości występowania innych skutków ubocznych jest niewielka lub żadna. Stosowanie NLPZ może zmniejszyć zużycie opioidów w ciągu 24 godzin po zabiegu, w porównaniu ze stosowaniem innych leków przeciwbólowych.

NLPZ w porównaniu z niestosowaniem leków: Stosowanie NLPZ wydaje się mieć niewielki lub żaden wpływ na natężenie bólu w ciągu 24 godzin po operacji, w porównaniu z niestosowaniem leków.

W wielu badaniach nie gromadzono ani nie zgłaszano danych dotyczących potrzeby przetoczenia krwi, długości pobytu w szpitalu, nawrotu raka piersi i stosowania NLPZ dostępnych bez recepty.

Co oznaczają te wyniki?

Podsumowując, badania były małe, różniły się od siebie i nie zgłaszano w nich wszystkich możliwych skutków ubocznych. W związku z tym nie mogliśmy wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat korzyści lub szkód związanych ze stosowaniem NLPZ. Niniejszy przegląd dostarcza wstępnych danych naukowych, ale potrzeba więcej badań, aby upewnić się, że stosowanie NLPZ po zabiegu chirurgicznym piersi nie jest szkodliwe. Przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków konieczne jest przeprowadzenie wysokiej jakości badań na dużą skalę.

Jak aktualne są powyższe dane naukowe?

Autorzy przeglądu przeszukali badania, które zostały opublikowane do 21 września 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information