Powiadamianie o narodzinach i zgonie za pośrednictwem urządzeń mobilnych: przegląd systematyczny z zastosowaniem metod mieszanych

Jaki jest cel tego przeglądu?

W tym przeglądzie Cochrane staraliśmy się ocenić wpływ używania urządzeń mobilnych do powiadamiania o narodzinach i zgonach. Naszym celem było również opisanie, w jaki sposób te mobilne rozwiązania są wykorzystywane w praktyce oraz jakie czynniki wpływają na ich stosowanie. By odpowiedzieć na to pytanie, zebrano i przeanalizowano wszystkie badania dotyczące tego zagadnienia.

Najważniejsze informacje

Niewiele wiemy o skutkach używania urządzeń mobilnych do powiadamiania o narodzinach i zgonach. Czynniki, które mogą wpłynąć na wdrożenie tej metody, obejmują: czynniki związane z systemem opieki zdrowotnej i systemem powiadamiania, osobą odpowiedzialną za powiadamianie, społecznością i zaangażowanymi rodzinami.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Dzięki rejestrowaniu zgłoszonych narodzin i zgonów rządy mogą śledzić stan zdrowia ludności, identyfikować ich potrzeby i problemy oraz tworzyć lepsze usługi. W wielu krajach narodziny i zgony nie są odpowiednio rejestrowane. Czasami dzieje się tak dlatego, że systemy rządowe są źle zaprojektowane, aby ułatwić rejestrację, pracownicy rządowi nie mają odpowiedniego przeszkolenia, ludzie mieszkają daleko od urzędów lub nie są świadomi konieczności rejestracji narodzin i zgonów. W wielu przypadkach zwlekanie lub niezgłoszenie narodzin lub zgonu wpływa na proces rejestracji.

Władze zaczynają wykorzystywać urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe, aby zmniejszyć problemy z powiadamianiem o narodzinach lub śmierci. W niektórych miejscach obywatele, pracownicy służby zdrowia i inne osoby korzystają z telefonów komórkowych, aby zgłosić do systemu opieki zdrowotnej lub do centralnego systemu rejestracji narodziny lub zgon.

Głównym celem naszego przeglądu była ocena tego, co się dzieje, gdy ludzie używają urządzeń mobilnych, aby powiadomić o narodzinach i zgonach, w porównaniu z innymi systemami lub niestosowaniem jakichkolwiek systemów. Na przykład czy rejestruje się więcej narodzin i zgonów i czy robi się to we właściwym czasie? Czy dzięki temu więcej niemowląt i dzieci korzysta z usług zdrowotnych, takich jak szczepienia? Chcieliśmy również dowiedzieć się, jak ludzie wykorzystują te mobilne systemy w praktyce i co wpływa na ich stosowanie.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Odnaleźliśmy 21 istotnych badań. Wszystkie badania pochodziły z krajów mało i średnio rozwiniętych. Większość z tych badań koncentrowała się na zgłaszaniu urodzeń i zgonów wśród ludności mieszkającej na wiejskich lub słabo zurbanizowanych terenach. Często wśród takiej ludności istnieje zjawisko niedostatecznego rejestrowania urodzeń lub zgonów, lub ma ona słaby dostęp do usług zdrowotnych. Tylko w jednym z badań oceniano efekt wykorzystania urządzeń mobilnych do systemów powiadamiania. Badanie to koncentruje się na powiadamianiu o narodzinach. Nie znaleziono żadnych badań dotyczących oceny wykorzystania urządzeń mobilnych do powiadamiania o zgonie. Nie mamy pewności co do wpływu tego podejścia na liczbę urodzeń i zgonów, które są prawidłowo zgłaszane, ponieważ jakość tych danych została oceniona jako bardzo niska.

Pozostałe badania zawierały informacje o tym, jak ludzie w praktyce korzystają z systemów powiadamiania o narodzinach i zgonach opartych na urządzeniach mobilnych. Badania te wskazały na kilka czynników, które mogą wpłynąć na wdrożenie powiadamiań o zgonach za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Czynniki te były związane z systemem opieki zdrowotnej i systemem powiadamiania, osobą odpowiedzialną za powiadamianie, społecznością lokalną i rodzinami, których dotyczyły. Należą do nich:

– Bariery geograficzne, które mogą uniemożliwić dostęp do usług powiadamiania o narodzinach i zgonie oraz usług poświadczających

– Dostęp do pracowników służby zdrowia i innych osób zgłaszających, posiadających odpowiednie przeszkolenie, nadzór, wsparcie i zachęty

– Systemy monitorowania zapewniające jakość i terminowość danych dotyczących urodzeń i zgonów

– Ramy prawne umożliwiające powiadamianie o narodzinach i zgonach za pomocą urządzeń mobilnych i przez różnych powiadamiających

– Świadomość społeczności w zakresie konieczności rejestracji urodzeń i zgonów

– Normy społeczno-kulturowe dotyczące narodzin i zgonu

– Zobowiązanie rządu

– Koszt dla systemu, pracowników służby zdrowia i rodzin

– Dostęp do energii elektrycznej i łączność sieciowa oraz kompatybilność z istniejącymi systemami

– Systemy chroniące poufność danych.

Nasza pewność co do wiarygodności wyników dla wszystkich punktów końcowych jest niska do umiarkowanej. Wynikało to głównie ze sposobu przeprowadzenia badań i niewielkiej ilości danych.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do 2 sierpnia 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Hurko Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information