แจ้งเกิดและตายผ่านอุปกรณ์มือถือ: การทบทวนวรรณกรรมด้วยวิธีการแบบผสม

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

ในการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้ เรามุ่งที่จะประเมินผลของการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งการเกิดและการตาย นอกจากนี้เรายังมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายวิธีการใช้มือถือเหล่านี้ในทางปฏิบัติและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ เราทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบข้อสงสัย

ใจความสำคัญ

เรารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลของการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการแจ้งการเกิดและการตาย ปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อการดำเนินการตามแนวทางนี้ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และระบบการแจ้งเตือน บุคคลที่รับผิดชอบในการแจ้ง ชุมชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้อง

ในการทบทวนวรรณกรรมนี้สิ่งที่ศึกษาคืออะไร

จากการขึ้นทะเบียนการเกิดและการตาย รัฐบาลสามารถติดตามสุขภาพของประชากร ทราบความต้องการและปัญหา และออกแบบบริการที่ดีขึ้นได้ด้วย ในหลายประเทศ การเกิดและการตายไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง บางครั้งอาจเป็นเพราะว่าระบบของรัฐบาลได้รับการออกแบบมาไม่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ผู้คนอาศัยอยู่ห่างไกลจากบริการของรัฐ หรือไม่ทราบถึงความจำเป็นในการจดทะเบียนเกิดหรือเสียชีวิต ในหลายกรณี การขึ้นทะเบียนได้รับผลกระทบจากความล่าช้าหรือไม่มีการแจ้งการเกิดหรือการตาย

รัฐบาลเริ่มใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ เพื่อลดปัญหาการแจ้งเกิดหรือตาย ในบางพื้นที่ ประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคนอื่นๆ ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งการเกิดหรือเสียชีวิตต่อระบบสุขภาพหรือระบบการลงทะเบียนส่วนกลาง

เป้าหมายหลักของการทบทวนวรรณกรรมของเราคือการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งการเกิดและการตาย เปรียบเทียบกับระบบอื่นหรือไม่มีระบบเลย ตัวอย่างเช่น พวกเขาลงทะเบียนการเกิดและการตายเพิ่มเติม และพวกเขาทำในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ และสิ่งนี้ทำให้ทารกและเด็กจำนวนมากขึ้นใช้หรือรับบริการด้านสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนหรือไม่ เรายังต้องการทราบวิธีทีคนใช้ระบบมือถือเหล่านี้ในทางปฏิบัติและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ของพวกเขา

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้

เราพบการศึกษา 21 รายการที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทั้งหมดมาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือปานกลาง การศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การแจ้งการเกิดและการเสียชีวิตในชนบท ห่างไกล หรือกลุ่มประชากรชายขอบ ซึ่งมักไม่ค่อยเข้าในกระบวนการจดทะเบียนการเกิดหรือการตาย หรือมีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ไม่ดี มีการศึกษาเพียง 1 รายการ ที่ประเมินผลของการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบการแจ้ง การศึกษานี้เน้นการแจ้งเกิด เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่ประเมินผลของการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการแจ้งการตาย เราไม่เชื่อมั่นในผลของแนวทางนี้ต่อจำนวนการเกิดและการเสียชีวิตที่ได้รับแจ้งอย่างเหมาะสม เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ได้รับการประเมินว่าต่ำมาก

การศึกษาอื่นๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ระบบการแจ้งเตือนการเกิดและการตายจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ในทางปฏิบัติ การทบทวนวรรณกรรมพบปัจจัยหลายประการที่อาจมีผลต่อการดำเนินการแจ้งเกิด-ตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพและระบบแจ้งเตือน ผู้รับผิดชอบในการแจ้ง ชุมชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้อง รวมถึง:

- อุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงบริการการแจ้งเกิด-ตายและบริการหลังการแจ้งของประชาชน

- การเข้าถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แจ้งอื่น ๆ ที่มีการฝึกอบรม การกำกับดูแล การช่วยเหลือ และสิ่งจูงใจที่เพียงพอ

- ระบบตรวจสอบที่รับรองคุณภาพและการทันเวลาของข้อมูลการเกิดและการตาย

- กรอบกฎหมายที่อนุญาตให้แจ้งการเกิดและการตายจากอุปกรณ์มือถือและโดยผู้แจ้งประเภทต่างๆ

- การตระหนักรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความจำเป็นในการขึ้นทะเบียนการเกิดและการตาย

- บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมสังคมเกี่ยวกับการเกิดและการตาย

- ความมุ่งมั่นของรัฐบาล

- ต้นทุนต่อระบบ ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครอบครัว

- การเข้าถึงไฟฟ้าและการเชื่อมต่อเครือข่ายและความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่

- ระบบที่ปกป้องความลับของข้อมูล

เรามีความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางในการค้นพบนี้ สาเหตุหลักมาจากวิธีการออกแบบการศึกษาและข้อมูลจำนวนน้อย

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้เป็นอย่างไร

เราสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึง 2 สิงหาคม 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราต้องการการศึกษาที่ออกแบบมาอย่างดีเกี่ยวกับผลของการแจ้งเตือนการเกิดและการตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการนำไปใช้งาน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้ทุน และผู้มีอำนาจตัดสินใจอื่นๆ กำลังสำรวจวิธีที่สามารถใช้เทคโนโลยีมือถือเพื่อให้ได้สถิติการเกิดและการตายที่แม่นยำและทันเวลา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้เรียกร้องให้มีแนวทางตามหลักฐานในเรื่องนี้ การทบทวนวรรณกรรมนี้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับวิธีการทางดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างระบบสุขภาพ

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลัก: เพื่อประเมินผลการแจ้งเกิดและแจ้งการตายผ่านอุปกรณ์พกพา เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติมาตรฐาน

วัตถุประสงค์รอง: เพื่ออธิบายวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการแจ้งการเกิดและการตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการแจ้งการเกิดและการตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, Global Health Library และ POPLINE (2 สิงหาคม 2019) เราสืบค้นทะเบียนการทดลอง 2 แหล่ง (2 สิงหาคม 2019) นอกจากนี้เรายังสืบค้น Epistemonikos สำหรับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ (27 สิงหาคม 2019) เราทำการสืบค้น grey literature โดยใช้ mHealthevidence.org (15 สิงหาคม 2017) และขอเอกสารผ่าน digital health communities ที่เป็นที่นิยม สุดท้าย เราได้ทำการสืบค้นการอ้างอิงของการศึกษาที่รวมอยู่ใน Web of Science และ Google Scholar (15 พฤษภาคม 2020) เราสืบค้นการศึกษาที่ตีพิมพ์หลังปี 2000 ในภาษาใดก็ได้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

สำหรับ วัตถุประสงค์หลัก เราได้รวม individual and cluster-randomised trials; cross-over and stepped-wedge study designs; controlled before-after studies โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมี 2 intervention sites และ 2 control sites; และ การศึกษาแบบ interrupted time series studies สำหรับ วัตถุประสงค์รอง เราได้รวบรวมทุกรูปแบบการศึกษา ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือเชิงพรรณนา ที่มุ่งอธิบายวิธีการปัจจุบันสำหรับการแจ้งการเกิดและการตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการตามวิธีการเหล่านี้ รวมถึงการศึกษาการยอมรับหรือความเป็นไปได้

สำหรับ วัตถุประสงค์หลัก เรารวมการศึกษาที่เปรียบเทียบการแจ้งการเกิดและการตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่กับการปฏิบัติตามมาตรฐาน สำหรับ วัตถุประสงค์รอง เราได้รวมการศึกษาการแจ้งการเกิดและการตายผ่านอุปกรณ์มือถือตราบเท่าที่เราสามารถคัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์รองของเรา

เรารวมการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วไป; เจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้บริหาร, และหัวหน้างาน; เฉพาะบุคคลในระดับหมู่บ้านหรือระดับชุมชน; เด็กที่การเกิดถูกแจ้ง และผู้ปกครอง/ผู้ดูแล; และบุคคลที่ได้รับการแจ้งการตายและญาติ/ผู้ดูแล

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

สำหรับ วัตถุประสงค์หลัก ผู้ประพันธ์ 2 คนคัดกรองรายงานทั้งหมด คัดลอกข้อมูลจากการศึกษาที่รวบรวมไว้ และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างอิสระต่อกัน สำหรับการวิเคราะห์วัตถุประสงค์หลัก เราได้รายงานค่าเฉลี่ยและสัดส่วนตามความเหมาะสม เราใช้ Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน และเราได้เตรียมตาราง 'Summary of Findings'

สำหรับ วัตถุประสงค์รอง ผู้ประพันธ์ 2 คน คัดกรองรายงานทั้งหมด ผู้ประพันธ์ 1 คน ดึงข้อมูลจากการศึกษาที่รวบรวมมาและประเมินข้อจำกัดของระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้เครื่องมือ WEIRD และผู้ประพันธ์คนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลและการประเมิน เราดำเนินการวิเคราะห์กรอบงานโดยใช้กรอบงานสนับสนุนการใช้หลักฐานการวิจัย (SURE) เพื่อระบุประเด็นสำคัญในข้อมูล เราใช้แนวทาง GRADE-CERQual (ความเชื่อมั่นในหลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ) เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน และเราเตรียมตาราง ‘Summary of Qualitative Findings'

ผลการวิจัย: 

สำหรับ วัตถุประสงค์หลัก เรารวม 1 การศึกษา ซึ่งใช้ controlled before-after study design การศึกษาได้ดำเนินการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเมินผลของการใช้โทรศัพท์มือถือในการแจ้งเกิดต่อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความครอบคลุมและความทันเวลาของการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อมั่นถึงผลของแนวทางนี้ต่อผลลัพธ์เหล่านี้ เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ได้รับการประเมินว่าต่ำมาก การศึกษาที่รวมไม่ได้ประเมินการใช้ทรัพยากรหรือผลที่ไม่คาดคิด สำหรับวัตถุประสงค์หลัก เราไม่พบการศึกษาใดๆ ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการแจ้งการตาย

สำหรับ วัตถุประสงค์รอง เรารวมการศึกษา 21 รายการ ทุกการศึกษา ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง การศึกษามุ่งเน้นที่การระบุการเกิดและการตายในชนบท ห่างไกล หรือประชากรชายขอบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีส่วนน้อยในกระบวนการทะเบียนราษฎร หรือตามปกติแล้วถูกมองว่าเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ไม่ดี

การทบทวนวรรณกรรมพบปัจจัยหลายประการที่อาจมีผลต่อการดำเนินการแจ้งเกิด-ตายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ ผู้รับผิดชอบในการแจ้ง ชุมชนและครอบครัว และรวมถึง:

- อุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงบริการการแจ้งเกิด-ตายและบริการหลังการแจ้งของประชาชน

- การเข้าถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แจ้งอื่น ๆ ที่มีการฝึกอบรม การกำกับดูแล การช่วยเหลือ และสิ่งจูงใจที่เพียงพอ

- ระบบตรวจสอบที่รับรองคุณภาพและการทันเวลาของข้อมูลการเกิดและการตาย

- กรอบกฎหมายที่อนุญาตให้แจ้งการเกิดและการตายจากอุปกรณ์มือถือและโดยผู้แจ้งประเภทต่างๆ

- การตระหนักรู้ของชุมชนเกี่ยวกับความจำเป็นในการขึ้นทะเบียนการเกิดและการตาย

- บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมสังคมเกี่ยวกับการเกิดและการตาย

- ความมุ่งมั่นของรัฐบาล

- ต้นทุนต่อระบบ ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครอบครัว

- การเข้าถึงไฟฟ้าและการเชื่อมต่อเครือข่ายและความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่

- ระบบที่ปกป้องความลับของข้อมูล

เรามีความเชื่อมั่นต่ำถึงปานกลางในการค้นพบนี้ สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของระเบียบวิธีและความเพียงพอของข้อมูล

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 25 กรกฎาคม 2021

Tools
Information