Skutki zaangażowania rodziców i innych dorosłych opiekunów w dietę dzieci i interwencje związane z aktywnością fizyczną

Pytanie badawcze

Czy to, że rodzice lub inni dorośli opiekunowie są zaangażowani w interwencje mające na celu zachęcenie dzieci do zdrowszego odżywiania lub większej aktywności fizycznej ma znaczenie?

Wprowadzenie

Dieta i zachowania związane z aktywnością fizyczną są ważnymi determinantami zdrowia. Rodzice i inni dorośli opiekunowie odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu nawyków zdrowotnych dzieci poprzez kontrolowanie dostępności i dostępu do zdrowej żywności oraz możliwości bycia aktywnym; wspieranie, zachęcanie i modelowanie zdrowych zachowań; oraz przyjmowanie wspierających stylów i praktyk żywieniowych. Z tych powodów często argumentuje się, że zaangażowanie rodziców i opiekunów w dietę i interwencje związane z aktywnością fizyczną dzieci jest ważne; nie jest jednak jasne, czy zaangażowanie rodziców i opiekunów rzeczywiście przynosi korzyści.

Cele

Oceniliśmy skutki zaangażowania rodziców lub innych dorosłych opiekunów w działania z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci, w porównaniu z efektami tych samych działań bez udziału rodziców lub opiekunów. Byliśmy szczególnie zainteresowani zrozumieniem wpływu na dietę dzieci, poziom ich aktywności fizycznej oraz niekorzystnymi skutkami interwencji.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 23 badania opublikowane w latach 1982–2019, w których wdrożono interwencje dietetyczne, interwencje związane z aktywnością fizyczną lub łączne stosowanie obu tych interwencji u dzieci lub młodzieży, a także oceniliśmy efekty dodania komponentu interwencyjnego z udziałem rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Zbadano około 12 192 dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Ponad połowę badań przeprowadzono w Ameryce Północnej, a wszystkie z wyjątkiem dwóch przeprowadzono w krajach o wysokich dochodach. Większość badań miała miejsce w szkole i wiązała się z dodaniem zajęć w zakresie zdrowego odżywiania lub wychowania fizycznego, lub obu, czasami w połączeniu z innymi zmianami w środowisku szkolnym. Zakres przekazywanych informacji na temat treści interwencji był różny w poszczególnych badaniach. Najczęściej stosowano techniki interwencyjne, które miały na celu kształtowanie wiedzy uczestników, jak np. instruktaż w zakresie wykonywania zachowania (np. taniec, lekcje gotowania). Zgłoszono źródło finansowania około trzech czwartych badań; żadne badanie nie zostało sfinansowane przez przemysł.

Kluczowe wyniki

Wyniki tego przeglądu sugerują, że dodanie komponentu udziału rodzica lub opiekuna do interwencji dotyczących zmiany zachowania żywieniowego lub aktywności fizycznej może mieć niewielki lub żaden wpływ na spożywanie pokarmów przez dzieci lub poziom ich aktywności fizycznej. W przypadku interwencji ukierunkowanych zarówno na dietę, jak i zachowania związane z aktywnością fizyczną, zaangażowanie rodzica lub opiekuna prawdopodobnie nieznacznie zmniejsza spożycie napojów słodzonych cukrem przez dzieci pod koniec interwencji. Nie wiemy czy stosowanie którejkolwiek z tego rodzajów interwencji wiąże się z wystąpieniem niepożądanych skutków, ponieważ takie dane nie są dostępne.

Jakość danych naukowych

Ogólnie rzecz biorąc, dowody z badań są niskiej lub bardzo niskiej jakości, co oznacza, że nie mamy pewności co do wiarygodności wyników badań.

Aktualność danych naukowych

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Florka Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information