Które antybiotyki są przydatne w leczeniu noworodków z kiła wrodzoną?

Pytanie badawcze

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania antybiotyków w leczeniu noworodków z kiłą wrodzoną.

Wprowadzenie

Kobiety ciężarne ze zdiagnozowaną kiłą mogą przenosić zakażenie przez łożysko na płód lub na noworodka w czasie porodu, w takich przypadkach u dziecka stwierdza się kiłę wrodzoną. W dalszym ciągu w wielu krajach stanowi to istotny problem zdrowia publicznego. W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła światową inicjatywę na rzecz eliminacji przenoszenia zakażenia kiłą z matki na dziecko.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowano tylko dwa badania kliniczne będące wynikiem kompleksowego przeszukania medycznych baz danych przeprowadzonego do 23 maja 2018 roku, które obejmowały dwa główne preparaty penicyliny, długo działającą penicylinę benzantynową i benzylopenicylinę prokainową. Do obu badań włączono niemowlęta z bezobjawową (bez objawów) kiłą wrodzoną. Pierwsze badanie z udziałem 22 noworodków przeprowadzono w Republice Południowej Afryki i porównywano w nim działanie penicyliny benzantynowej z brakiem leczenia. Drugie badanie zostało przeprowadzone w USA, włączono do niego 169 niemowląt i porównano skuteczność penicilyny benzantynowej i benzylopenicyliny prokainowej.

Główne wyniki

W pierwszym badaniu wykazano, że nie było różnicy w odsetku zgonów noworodków z powodu jakiejkolwiek przyczyny, ponadto wyniki sugerowały możliwe zmniejszenie odsetka noworodków z klinicznymi oznakami kiły wrodzonej. Podawanie penicyliny zwiększyło także liczbę pacjentów, u których zaobserwowano pozytywną odpowiedź w zakresie badania stosowanego do monitorowania aktywności choroby (serologiczne wyleczenie). Badanie wstrzymano (zakończono wcześniej niż zaplanowano) zaraz po tym, jak zidentyfikowano cztery przypadki kiły wrodzonej w grupie nie otrzymującej leczenia, a nie obserwowano takich przypadków w grupie leczonych penicyliną.

W drugim badaniu wykazano, że penicylina benzantynowa i benzylopenicylina prokainowa są prawdopodobnie tak samo skuteczne w leczeniu kiły wrodzonej pod względem ich wpływu na niewystępowanie oznak klinicznych kiły wrodzonej oraz na wyleczenie serologiczne. W żadnym z badań nie oceniono działań niepożądanych leczenia.

Jakość danych naukowych

Jakość danych z pierwszego badania była niska z powodu słabego opisu metodologii badania. W drugim badaniu dane dotyczące braku klinicznych oznak kiły wrodzonej u noworodków były wysokiej jakości, natomiast dane dotyczące serologicznego wyleczenia były umiarkowanej jakości z powodu małej ilości danych.

Wnioski

Leczenie penicyliną benzantynową może zwiększyć odsetek serologicznych wyleczeń do 3 miesiąca życia i możliwe, że również zmniejszyć kliniczne oznaki kiły wrodzonej w porównaniu z brakiem interwencji. Prawdopodobnie nie ma różnicy między leczeniem kiły wrodzonej u noworodków długo działającą penicyliną benzantynową a benzylopenicyliną prokainową.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Martyna Piskorska Redakcja Wiktoria Leśniak

Tools
Information