Terapia BCG lub mitomycyną C w leczeniu nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego

Pytanie badawcze

Jaka jest skuteczność zastosowania dwóch różnych leków - prątków Calmette’a i Guérina (BCG) i mitomycyny (MMC) - w podaniach dopęcherzowych u chorych z nowotworem wywodzącym się z wewnętrznej wyściółki pęcherza moczowego, którzy zostali poddani resekcji guza?

Wprowadzenie

Guzy powierzchniowych warstw pęcherza, tzw. nieinwazyjne nowotwory pęcherza moczowego (nienaciekające błony mięśniowej pęcherza moczowego - przyp. tłum.), leczy się poprzez umieszczenie niewielkich narzędzi w pęcherzu i wycięcie warstw nowotworu. Takie postępowanie jest bardzo skuteczne, jednak często pojawiają się nawroty. Wznowy mogą być bardziej agresywne i zaawansowane niż choroba pierwotna. W związku z tym po zabiegu podaje się do pęcherza różne leki, które mają ograniczyć ryzyko wznowy miejscowej. Najczęściej stosuje się wtedy BCG i MMC. Nie mamy jednak pewności co do efektów pożądanych i niepożądanych obu metod leczenia.

Charakterystyka badań

Ten przegląd jest aktualny do września 2019 roku. Włączyliśmy tylko te badania, w których przydzielenie chorych do poszczególnych grup odbyło się losowo.

Kluczowe wyniki

Znaleźliśmy 12 badań odpowiadających na nasze pytanie, w których uczestniczyły 2932 osoby.

Stwierdziliśmy, że zastosowanie BCG (w porównaniu ze stosowaniem MMC - przyp. tłum.) wiąże się z podobnym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (dane naukowe niskiej jakości), ale może zwiększać ryzyko poważnych skutków niepożądanych (dane naukowe niskiej jakości), chociaż możliwe, że w tym zakresie nie ma żadnej różnicy między grupami.

Zastosowanie BCG może zmniejszać ryzyko wznowy nowotworu (dane naukowe niskiej jakości), chociaż możliwe jest, że w tym zakresie nie ma żadnej różnicy między grupami.

Terapia BCG może mieć niewielki lub żaden wpływ na pogorszenie zaawansowania guza (dane naukowe niskiej jakości).

Nie znaleźliśmy żadnych danych dotyczących jakości życia.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była w sposób konsekwentny oceniana jako niska, co oznacza, że mamy ograniczoną pewność co do wiarygodności otrzymanych wyników, a przyszłe badania mogą zmienić niniejsze ustalenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Rychert Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information