Bupropion w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących działania bupropionu u dorosłych z ADHD. Oceniliśmy również objawy niepożądane (efekty uboczne powstałe w wyniku zażywania leku).

Wprowadzenie

ADHD to zaburzenie pracy mózgu, które charakteryzuje się nieustającym brakiem uwagi, impulsywnością i/lub nadmierną aktywnością, które stanowią przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu bądź rozwoju. U niektórych osób z ADHD obserwuje się jedno z wymienionych zachowań, podczas gdy u innych chorych można stwierdzić obecność więcej niż jednego z nich. Bupropion to lek zarejestrowany w leczeniu depresji oraz stosowany w celu rzucenia palenia, jest także stosowany w leczeniu ADHD. Osobom z ADHD przepisuje się zwykle leki pobudzające (stymulanty), takie jak metylofenidat czy amfetaminy. Jednak nie każdy dobrze reaguje na te leki. Niektórzy nie tolerują ich ze względu na skutki uboczne, które występują podczas ich stosowania. Inni cierpią na choroby natury psychicznej lub zaburzenia tikowe, które uniemożliwiają przyjmowanie stymulantów. Jeszcze inni nie chcą ich przyjmować ze względu na obawę przed uzależnieniem. W takich sytuacjach można stosować leki niestymulujące, np. bupropion. Skuteczność bupropionu w leczeniu ADHD nie jest obecnie znana.

Data wyszukiwania

Dane są aktualne do lutego 2017 r.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączyliśmy sześć badań z randomizacją, czyli takich, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej badanych grup. Pięć z nich przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, a szóste w Iranie. Badaniami objęto 438 osób z ADHD. We wszystkich badaniach oceniano długo działającą postać bupropionu, to znaczy taką, która jest wchłaniana powoli i dzięki temu może być przyjmowana tylko jeden raz dziennie. Ten prosty sposób dawkowania odpowiada osobom z ADHD, ponieważ choroba może utrudnić pamiętanie o konieczności zażywania leku.

Czas trwania badań wynosił między 6 a 10 tygodni. U wszystkich badanych rozpoznano ADHD i często także inne problemy natury psychicznej. W jednym z badań wszyscy uczestnicy mieli ADHD i byli uzależnieni od opioidów (typ leków przeciwbólowych).

Źródła finansowania badań

Cztery badania były finansowane przez firmy farmaceutyczne, a dwa ze źródeł publicznych. W jednym z badań finansowanych z funduszy publicznych pierwszy autor otrzymywał na prowadzenie badań finansowanie od firmy farmaceutycznej (ale nie od producenta bupropionu).

Główne wyniki

Bupropion może prowadzić do niewielkiej poprawy w ADHD i może również zmniejszyć nasilenie objawów związanych z ADHD. Stosowanie tego leku nie wiązało się z występowaniem większej liczby objawów niepożądanych niż w przypadku stosowania placebo. Bupropion może być wykorzystany jako alternatywa w leczeniu osób dorosłych z ADHD, które nie mogą przyjmować leków pobudzających.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych w tym przeglądzie jest niska, ponieważ znaleźliśmy niewiele badań; 5 to były małe badania, a wszystkie zostały niewystarczająco dobrze przeprowadzone. Nie sprawdzano efektów stosowania bupropionu w zakresie różnorodnych aspektów codziennego funkcjonowania. Również w żadnym z badań nie oceniano długoterminowych skutków przyjmowania tego leku. Potrzeba dalszych badań, by ocenić czy bupropion jest skuteczny w określonych podgrupach osób z ADHD lub u chorych z dodatkowymi zaburzeniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Artur Daren Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information