Droperydol w leczeniu agresji lub pobudzenia w przebiegu psychozy

Czy stosowanie droperydolu jest skuteczne u osób, u których stwierdza się zachowania agresywne lub pobudzenie w przebiegu psychozy?

Wprowadzenie

Osoby cierpiące na psychozę mogą doświadczać różnych objawów, takich jak omamy wzrokowe lub słuchowe (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją) lub urojenia (wiara w istnienie rzeczy dziwacznych lub nieprawdziwych). Objawy te często są niepokojące i przerażające oraz mogą prowadzić do stanów większego wzburzenia, agresji lub niepokoju psychoruchowego (pobudzenia - przyp. tłum.). Droperydol jest jednym z leków, który zwykle stosuje się w celu uspokojenia (wyciszenia) osób z takimi objawami. Dotychczasowa decyzja o stosowaniu tego leku podejmowana była w oparciu o wyniki małych badań klinicznych, w których nie wskazano jednoznacznych wniosków dotyczących efektów leczenia droperydolem. Konieczne było przeprowadzenie większych badań.

Wyszukiwanie badań

W 2015 roku badacze z grupy Cochrane zajmującej się tematyką schizofrenii (Cochrane Schizophrenia Group) zaktualizowali poprzednio przeprowadzone wyszukiwanie w specjalistycznym rejestrze badań. Autorzy przeglądu zidentyfikowali i przeanalizowali 21 badań.

Charakterystyka badań

Obecnie do przeglądu włączono 6 badań z randomizacją. We wszystkich badaniach osoby z zachowaniami agresywnymi lub pobudzeniem w przebiegu psychozy przydzielono losowo jednej z grup, w których otrzymywali odpowiednio: droperydol albo placebo (pozorowane leczenie), haloperydol, olanzapinę lub midazolam. Liczba uczestników w poszczególnych badaniach wynosiła od 40 do 221. Wszystkie badania przeprowadzono w warunkach szpitalnych. Cztery spośród sześciu badań trwały krócej niż 2 godziny.

Główne wyniki

W porównaniu z placebo droperydol był skuteczniejszy w uspokojeniu pobudzonych pacjentów w czasie krótszym niż 30 minut od przyjęcia leku. Podobne wyniki uzyskano, gdy droperydol porównano z haloperydolem, jednak efekt ten był mniej wyraźny, a w przypadku porównania z midazolamem lub olanzapiną niejednoznaczny. Stosowanie droperydolu nie powodowało więcej działań niepożądanych niż pozostałe badane leki. W badaniach nie uwzględniano kosztów leczenia.

Wnioski autorów przeglądu

Chociaż mogliśmy włączyć do przeglądu jedynie 6 badań, to dostarczają one wysokiej jakości danych naukowych wskazujących, że droperydol jest skuteczny i można go stosować u osób bardzo niespokojnych, u których występują zachowania agresywne wywołane psychozą.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information