نقش آنتی‌بیوتیک‌های مختلف در مدیریت پنومونی اکتسابی از جامعه در کودکان سالم کمتر از 18 سال بستری در بیمارستان و در شرایط سرپایی

پنومونی دلیل اصلی مرگ‌ومیر در کودکان زیر پنج سال است. بیشتر موارد پنومونی اکتسابی از جامعه (community-acquired pneumonia; CAP) در کشورهای کم-درآمد، ناشی از باکتری است. این مرور سیستماتیک 29 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را از بسیاری از کشورهای مختلف شناسایی کرد که 14,188 کودک را وارد کرده و آنتی‌بیوتیک‌ها را برای درمان CAP در کودکان مقایسه کردند. بیشتر آنها فقط مطالعات تکی بودند.

ما دریافتیم که برای درمان سرپایی پنومونی، آموکسی‌سیلین (amoxycillin) یک درمان جایگزین برای کو-تریموکسازول (co-trimoxazole) به حساب می‌آید. ممکن است آموکسی‌سیلین خوراکی در کودکان مبتلا به پنومونی شدید بدون هیپوکسی (یعنی کاهش سطح اکسیژن)، و افرادی که به خوبی تغذیه می‌شوند، موثر باشد. در مورد پنومونی بسیار شدید، ترکیبی از پنی‌سیلین (penicillin) یا آمپی‌سیلین (ampicillin) و جنتامایسین (gentamycin) موثرتر از کلرامفنیکل به‌تنهایی است. گزارش‌های مربوط به عوارض جانبی در بسیاری از مطالعات در دسترس نبودند. از هر جایی که اطلاعات مربوط به عوارض جانبی در دسترس قرار گرفت، تفاوتی بین دو داروی اریترومایسین (erythromycin) و آزیترومایسین (azithromycin) یافت نشد، به غیر از عوارض جانبی دستگاه گوارش که با اریترومایسین بیشتر از آزیترومایسین مشاهده شد.

محدودیت‌های این مرور این است که فقط پنج مطالعه با تمام معیارهای ارزیابی کیفیت مطابقت داشته و برای اغلب مقایسه‌های اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها فقط یک یا دو مطالعه در دسترس بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای درمان بیماران مبتلا به CAP در شرایط سرپایی، آموکسی‌سیلین جایگزینی برای کو-تریموکسازول است. با داشتن اطلاعات محدود در مورد سایر آنتی‌بیوتیک‌ها، کو-آموکسی‌کلاوولانیک اسید (co-amoxyclavulani) و سفپودوکسیم (cefpodoxime) ممکن است داروهای جایگزین خط دوم باشند. کودکان مبتلا به پنومونی شدید بدون هیپوکسمی را می‌توان با آموکسی‌سیلین خوراکی در شرایط سرپایی درمان کرد. برای کودکان مبتلا به CAP شدید و بسیار شدید بستری در بیمارستان، پنی‌سیلین/آمپی‌سیلین به علاوه جنتامایسین نسبت به کلرامفنیکل برتر است. داروهای جایگزین دیگر برای این بیماران کو-آموکسی‌کلاوولانیک اسید و سفوروکسیم (cefuroxime) هستند. تا زمانی که مطالعات بیشتری در دسترس قرار گیرند، می‌توان از آنها به عنوان درمان‌های خط دوم استفاده کرد.

برای مقایسه آنتی‌بیوتیک‌های جدیدتر، نیاز به انجام مطالعات بیشتری با پنومونی تائید شده در رادیوگرافی در جمعیت‌های بزرگتری از بیماران و روش‌های انجام مشابه وجود دارد. توصیه‌های این مرور قابل استفاده در كشورهایی با مرگ‌ومیر بالای ناشی از پنومونی میان كودكان فاقد بیماری‌های زمینه‌ای است و در مواردی كه تست‌های مراقبت برای شناسایی عوامل اتیولوژی پنومونی در دسترس قرار ندارند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پنومونی ناشی از پاتوژن‌های باکتریایی علت اصلی مرگ‌ومیر در کودکان در کشورهای با درآمد پائین به شمار می‌آید. تجویز زودهنگام آنتی‌بیوتیک‌ها پیامدها را بهبود می‌بخشد.

اهداف: 

شناسایی درمان‌های آنتی‌بیوتیکی موثر در مدیریت پنومونی اکتسابی از جامعه (community-acquired pneumonia; CAP) با شدت‌های متفاوت در کودکان با مقایسه آنتی‌بیوتیک‌های متفاوت.

روش‌های جست‌وجو: 

ما در CENTRAL؛ 2012، شماره 10؛ MEDLINE (1966 تا هفته 4 اکتبر، 2012)؛ EMBASE (1990 تا نوامبر 2012)؛ CINAHL (2009 تا نوامبر 2012)؛ Web of Science (2009 تا نوامبر 2012) و LILACS (2009 تا نوامبر 2012) به جست‌وجو پرداختیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) در کودکان از هر دو جنس، که به مقایسه حداقل دو آنتی‌بیوتیک برای درمان CAP در موارد بستری در بیمارستان یا در شرایط سرپایی پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به استخراج داده‌ها از مقالات کامل مطالعات انتخاب شده پرداختند.

نتایج اصلی: 

ما 29 کارآزمایی را وارد کردیم، که در آنها 14,188 کودک وارد مطالعه شده، و چندین آنتی‎‌بیوتیک را با هم مقایسه کردند. هیچ کدام آنتی‌بیوتیک‌ها را با دارونما (placebo) مقایسه نکردند.

ارزیابی کیفیت مطالعه نشان داد که 5 مطالعه از 29 مطالعه دوسو-کور بوده و پنهان‏‌سازی تخصیص در آنها به‌طور کافی انجام شد. 12 مطالعه دیگر کورسازی نشدند، اما پنهان‏‌سازی تخصیص کافی داشتند، که به عنوان مطالعات با کیفیت خوب طبقه‌بندی می‌شوند. بیش از یک مطالعه به مقایسه کو-تریموکسازول (co-trimoxazole) با آموکسی‌سیلین (amoxycillin)، آموکسی‌سیلین خوراکی با پنی‌سیلین (penicillin) تزریقی/آمپی‌سیلین (ampicillin) و کلرامفنیکل (chloramphenicol) با آمپی‌سیلین/پنی‌سیلین پرداختند و مطالعات از کیفیت خوبی برخوردار بودند، که حاکی از آن است که شواهد این مقایسه‌ها در مقایسه با سایر مقایسه‌ها از کیفیت بالایی برخوردار است.

برای درمان CAP غیر-شدید بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در شرایط سرپایی، آموکسی‌سیلین در مقایسه با کو-تریموکسازول نرخ شکست درمان (نسبت شانس (OR): 1.18؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.91 تا 1.51) و نرخ درمان قطعی (OR: 1.03؛ 95% CI؛ 0.56 تا 1.89) مشابهی داشت. سه مطالعه شامل 3952 کودک بودند.

در کودکان مبتلا به پنومونی شدید بدون هیپوکسمی، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی (آموکسی‌سیلین/کو-تریموکسازول) در مقایسه با پنی‌سیلین تزریقی دارای نرخ شکست درمان (OR: 0.84؛ 95% CI؛ 0.56 تا 1.24)، نرخ بستری در بیمارستان (OR: 1.13؛ 95% CI؛ 0.38 تا 3.34) و نرخ عود (OR: 1.28؛ 95% CI؛ 0.34 تا 4.82) مشابهی بودند. در شش مطالعه 4331 کودک زیر 18 سال شرکت داشتند.

در CAP بسیار شدید، میزان مرگ‌ومیر در کودکان دریافت کننده کلرامفنیکل نسبت به کسانی که پنی‌سیلین/آمپی‌سیلین به علاوه جنتامایسین (gentamicin) دریافت کردند، بیشتر گزارش شد (OR: 1.25؛ 95% CI؛ 0.76 تا 2.07). یک مطالعه شامل 1116 کودک بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information