ประโยชน์และความเสี่ยงของยาต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาอาการวิงเวียนศีรษะเรื้อรังขณะเปลี่ยนท่า (PPPD) คืออะไร

ใจความสำคัญ

เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่ประเมินการใช้ยาเพื่อรักษาอาการวิงเวียนศีรษะเรื้อรังขณะเปลี่ยนท่า (PPPD)

จำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมในเรื่องนี้เพื่อช่วยระบุว่ามีการรักษาใดที่อาจได้ผลในการรักษาภาวะนี้ และตรวจสอบว่ามีผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายหรือไม่

PPPD คืออะไร

PPPD ย่อมาจากอาการวิงเวียนศีรษะเรื้อรังขณะเปลี่ยนท่า ผู้ที่มีอาการนี้จะมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือทรงตัวไม่มั่นคง ซึ่งจะมีอาการแย่ลงเมื่อยืนขึ้นหรือเคลื่อนไหวไปมา หรือเมื่อหมุนตัว มีการกระตุ้นการมองเห็น (จากรูปแบบที่ซับซ้อนหรือภาพเคลื่อนไหวที่วุ่นวาย)

PPPD รักษาอย่างไร

บางครั้งผู้คนอาจใช้ยาเพื่อพยายามช่วยรักษาอาการ PPPD ซึ่งรวมถึงยาที่เรียกว่า 'selective serotonin reuptake inhibitors' (SSRIs) และ 'serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors' (SNRIs) อาจใช้การรักษาอื่นๆ เช่น การบำบัดทางกายภาพประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว หรือการบำบัดด้วยการพูดคุย

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการค้นหาว่า:

- มีหลักฐานว่ายา (SSRIs และ SNRIs) ช่วยให้อาการ PPPD ดีขึ้นหรือไม่

- การรักษาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ SSRIs และ SNRIs กับการรไม่ให้การรักษาหรือการรักษาด้วยยาหลอก (จำลอง)

เราพบอะไร

เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่ประเมินการใช้ยาเหล่านี้สำหรับ PPPD ดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่า SSRIs และ SNRIs มีประสิทธิภาพในการรักษา PPPD หรือไม่ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรือไม่

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุว่ายาเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการรักษา PPPD หรือไม่

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ในปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอกเกี่ยวกับการรักษาทางเภสัชวิทยา - โดยเฉพาะ SSRIs และ SNRIs - สำหรับ PPPD ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับการใช้การรักษาเหล่านี้สำหรับสภาวะนี้ จำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าการรักษาใดมีประสิทธิผลในการปรับปรุงอาการของ PPPD และการใช้เกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงใดๆ หรือไม่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการวิงเวียนศีรษะเรื้อรังขณะเปลี่ยนท่า (PPPD) เป็นความผิดปกติของการทรงตัวแบบเรื้อรัง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือความรู้สึกไม่มั่นคงหรืออาการวิงเวียนศีรษะที่แย่ลงเมื่อยืนและเมื่อกระตุ้นด้วยการมองเห็น ภาวะนี้เพิ่งถูกกำหนดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่ทราบความชุกของภาวะนี้ อย่างไรก็ตาม อาจรวมถึงผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวเรื้อรังจำนวนมาก อาการเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายทรุดโทรมและมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาภาวะนี้ อาจมีใช้ยาหลายชนิดรวมถึงการรักษาอื่น ๆ เช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการแทรกแซงทางเภสัชวิทยาสำหรับอาการวิงเวียนศีรษะเรื้อรังขณะเปลี่ยนท่า (PPPD)

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล Cochrane ENT ค้นหา Cochrane ENT Register; การลงทะเบียนกลางของการทดลองแบบควบคุม (CENTRAL); โอวิด MEDLINE ; โอวิด Embase; เว็บวิทยาศาสตร์ ClinicalTrials.gov; IICTRP และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดลองที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ วันที่ค้นหาคือ 21 พฤศจิกายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi-RCTs ในผู้ใหญ่ที่มี PPPD ซึ่งเปรียบเทียบตัวยับยั้งการเก็บ serotonin แบบเลือก (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs) หรือ serotonin และ norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) กับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา การศึกษาที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ Bárány Society ในการวินิจฉัย PPPD และการศึกษาที่ติดตามผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 เดือนจะถูกคัดออก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ: 1) อาการเกี่ยวกับการทรงตัวดีขึ้น (ประเมินเป็นผลลัพธ์แบบแบ่งขั้ว - ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น) 2) การเปลี่ยนแปลงของอาการเกี่ยวกับการทรงตัว (ประเมินเป็นผลต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเป็นตัวเลข) และ 3) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ: 4) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเฉพาะโรค 5) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยทั่วไป และ 6) ผลกระทบด้านลบอื่นๆ เราพิจารณาผลลัพธ์ที่รายงาน ณ เวลา 3 จุด: 3 ถึง < 6 เดือน, 6 ถึง ≤ 12 เดือน และ > 12 เดือน เราวางแผนที่จะใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการ

ผลการวิจัย: 

เราพบว่าไม่มีการศึกษาใดที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา

บันทึกการแปล: 

แปลโดย แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 3 มิถุนายน 2023

Tools
Information