การรักษาด้วย progestogens มีประสิทธิผลในการป้องกันการแท้งบุตรหรือไม่

เราได้ค้นหาว่าการรักษาด้วย progestogen ใดมีประสิทธิผลสูงสุด ปลอดภัย และมีผลข้างเคียงน้อยกว่าในการป้องกันการแท้งบุตรในสตรีที่มีภาวะแท้งคุกคามและแท้งซ้ำ โดยใช้หลักฐานจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม เราดูจำนวนสตรีที่มีการเกิดมีชีพหรือแท้งบุตร

เรื่องนี้มีประเด็นอย่างไร

การแท้งบุตรเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการสูญเสียการตั้งครรภ์ในช่วง 24 สัปดาห์แรก และเป็น 1 ในภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดในการตั้งครรภ์ระยะแรก การตั้งครรภ์ประมาณ 15% ถึง 20% จะสิ้นสุดลงด้วยการแท้งบุตรโดยสตรี 25% ประสบปัญหาการแท้งบุตรในช่วงชีวิต สตรีอาจเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้หากพบว่ามีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ช่วงแรก หรือมีประวัติการแท้งมาก่อน

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

Progesterone เป็นฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่สำคัญที่ช่วยรักษาการตั้งครรภ์ มีการใช้วิธีการรักษาเหมือน progesterone ที่แตกต่างกันหลายแบบ (เรียกว่า progestogens) เพื่อรักษาสตรีที่มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ในระยะแรก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันการแท้งบุตรในสตรีที่มีประวัติแท้งมาก่อน มีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลข้างเคียงของ progestogens ที่มีอยู่เพื่อป้องกันการแท้งบุตรในสตรีกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ เราต้องการค้นหาว่าวิธีการรักษาใดที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยที่สุด เราทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบข้อสงสัย

เราพบหลักฐานอะไร

เราสืบค้นหลักฐานในเดือนธันวาคม 2020 และพบการศึกษา 7 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี 5,682 คน สตรีทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาล สตรีได้รับการวินิจฉัยว่ามีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรก (เรียกว่าการแท้งคุกคาม) หรือมีประวัติของการแท้งบุตรก่อนหน้านี้ 3 ครั้งขึ้นไป (เรียกว่าการแท้งซ้ำ) มีการใช้วิธีการรักษาด้วย progestogens ที่แตกต่างกัน 4 วิธี: vaginal micronized progesterone, dydrogesterone โดยการกิน micronized progesterone โดยการกิน และ 17-α-hydroxyprogesterone ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ในการศึกษา 6 รายการได้เปรียบเทียบการรักษากับยาหลอก

การศึกษา 3 รายการที่เกี่ยวกับสตรี 4496 คนที่มีภาวะแท้งคุกคาม ซึ่งบางคนเคยประสบกับการแท้งบุตรมาก่อน โดยรวมแล้ว micronized progesterone ทางช่องคลอด (หลักฐานคุณภาพสูง) และ dydrogesterone โดยการกิน (หลักฐานคุณภาพปานกลาง) สร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับจำนวนสตรีที่คลอดบุตรมีชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก เราศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสตรีที่เคยมีประสบการณ์การแท้งบุตรมาก่อน ขณะนี้มีอาการแท้งคุกคามและได้รับ progesterone ทางช่องคลอดหรือยาหลอก สำหรับสตรีที่เคยแท้งก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 ครั้ง micronized progesterone ทางช่องคลอดจะเพิ่มอัตราการเกิดมีชีพเมื่อเทียบกับยาหลอก (หลักฐานคุณภาพสูง) สตรีที่ไม่เคยแท้งบุตรมาก่อน แต่ตอนนี้มีเลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์ระยะแรก อัตราการเกิดมีชีพไม่ดีขึ้น (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง)

สำหรับสตรีที่มีการแท้งบุตรซ้ำ เราได้ศึกษาจากผลการศึกษา 1 รายการที่เกี่ยวข้องกับสตรี 826 คน โดยรวมแล้ว micronized progesterone ทางช่องคลอดมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับอัตราการเกิดมีชีพเมื่อเทียบกับยาหลอก หลักฐานสำหรับ dydrogesterone เมื่อเทียบกับยาหลอกสำหรับสตรีที่มีการแท้งบุตรซ้ำเป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ดังนั้นผลจึงยังไม่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของ 17-α-hydroxyprogesterone หรือ micronized progesterone แบบกิน สำหรับผลของการเกิดมีชีพในสตรีที่มีการแท้งซ้ำ

จากข้อมูลที่มีอยู่ อาจไม่มีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ micronized progesterone ทางช่องคลอด ไม่มีความแตกต่างในความพิการของทารกแรกเกิด และผลข้างเคียงของ micronized progesterone ทางช่องคลอดเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัย และความพิการของทารกแรกเกิด ให้เราวิเคราะห์สำหรับการรักษาอื่น ๆ ทั้งหมด

สิ่งนี้หมายความว่าอะไร

หลักฐานที่มีอยู่โดยรวมชี้ให้เห็นว่า progestogens อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี กับอัตราการเกิดมีชีพของสตรีที่มีภาวะแท้งคุกคามหรือแท้งซ้ำ Micronized progesterone ทางช่องคลอดอาจเพิ่มอัตราการเกิดมีชีพ สำหรับสตรีที่มีภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์ในระยะแรกและมีประวัติของการแท้งบุตรก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 ครั้งโดยที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะไม่แตกต่างกัน ยังมีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วย progestogens ทางเลือกสำหรับการแท้งคุกคามและแท้งซ้ำ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานที่มีอยู่โดยรวมชี้ให้เห็นว่า progestogens อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี กับอัตราการเกิดมีชีพของสตรีที่มีภาวะแท้งคุกคามหรือแท้งซ้ำ อย่างไรก็ตามสำหรับสตรีที่เคยแท้งก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 ครั้งและมีเลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงต้น vaginal micronized progesterone จะเพิ่มอัตราการเกิดมีชีพ เมื่อเทียบกับยาหลอก ซึ่งไม่น่าจะมีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ยังมีความไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วย progestogens ทางเลือกสำหรับการแท้งคุกคามและแท้งซ้ำ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การแท้งบุตรหมายถึงการสูญเสียการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นเองก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ พบได้บ่อย โดยมีสตรีประมาณ 25% ที่แท้งบุตรในช่วงชีวิต และ 15% ถึง 20% ของการตั้งครรภ์สิ้นสุดด้วยการแท้งบุตร Progesterone มีหน้าที่สำคัญในการรักษาการตั้งครรภ์ และการเสริมด้วย progestogens ชนิดต่าง ๆ ในการตั้งครรภ์ระยะแรก เพื่อพยายามช่วยรักษาการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะเลือดออกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ (การแท้งคุกคาม) และเพื่อป้องกันการแท้งในสตรีที่ไม่มีอาการซึ่งมีประวัติการแท้งบุตรก่อนหน้านี้ 3 ครั้งหรือมากกว่า (การแท้งซ้ำๆ)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลสัมพัทธ์และข้อมูลด้านความปลอดภัย สำหรับการรักษาด้วย progestogens ชนิดต่างๆ สำหรับการแท้งบุตรคุกคาม และแท้งซ้ำ และจัดอันดับการรักษาที่มี ตามประสิทธิผล ความปลอดภัยและผลข้างเคียง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2020: Cochrane Central Register of Controlled Trials, Ovid MEDLINE (R), ClinicalTrials.gov และ WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) และรายการอ้างอิงของการศึกษาที่ได้มา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทั้งหมดเพื่อประเมินประสิทธิผล หรือความปลอดภัยของการรักษาด้วย progestogens เพื่อป้องกันการแท้งบุตร Cluster randomised trials มีสิทธิ์ได้รับการรวมเข้าด้วย การทดลองแบบสุ่มที่ตีพิมพ์เป็นบทคัดย่อเท่านั้น มีสิทธิ์นำเข้ามาในการทบทวนหากสามารถดึงข้อมูลได้เพียงพอ เราไม่รวมการทดลองแบบ quasi- และ non-randomised trials

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมอย่างน้อย 2 คนประเมินการทดลองเพื่อรวม และความเสี่ยงต่ออคติ คัดลอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง อย่างอิสระต่อกัน เราทำ pairwise meta-analyses และการเปรียบเทียบทางอ้อมหากเป็นไปได้ เพื่อพิจารณาผลสัมพัทธ์ของการรักษาที่มีอยู่ทั้งหมด แต่เนื่องจากการศึกษาที่มีอยู่ในจำนวนจำกัด จึงมีเพียงการเปรียบเทียบโดยตรง หรือโดยอ้อมเท่านั้น เราประเมินผลสัมพัทธ์สำหรับผลลัพธ์หลักของการเกิดมีชีพ และผลลัพธ์รอง ได้แก่ การแท้งบุตร (อายุครรภ์น้อยกว่า 24 สัปดาห์) การคลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) การตายคลอด การตั้งครรภ์นอกมดลูก ความผิดปกติแต่กำเนิด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา ผลสัมพัทธ์สำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดได้รับการรายงานแยกกันตามประเภทของการแท้งบุตร (การแท้งคุกคามและการแท้งซ้ำ) เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

Meta-analysis ของเราประกอบด้วยการทดลองแบบสุ่ม 7 รายการที่เกี่ยวข้องกับสตรี 5,682 คน และทุกรายการให้ข้อมูลสำหรับ meta-analysis การทดลองทั้งหมดดำเนินการในสถานพยาบาล ในการทดลอง 7 รายการ (การรักษา 14 กลุ่ม) ใช้วิธีการรักษาต่อไปนี้: การรักษา 3 กลุ่ม (21%) ใช้ micronized progesterone ทางช่องคลอด; การรักษา 3 กลุ่ม (21%); ใช้ dydrogesterone; การรักษา 1 กลุ่ม (7%) ใช้ progesterone micronized แบบกิน; การรักษา 1 กลุ่ม (7%) ใช้ 17-α-hydroxyprogesterone และการรักษา 6 กลุ่ม (43%) ใช้ยาหลอก

สตรีที่มีภาวะแท้งคุกคาม

จากผลสัมพัทธ์โดยการทำ pairwise meta-analysis การใช้ micronized progesterone ทางช่องคลอด (การทดลอง 2 รายการ สตรี 4090 คน risk ratio (RR) 1.03, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.00 ถึง 1.07, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และ dydrogesterone (1 การทดลอง, สตรี 406 คน, RR 0.98 95% CI 0.89 ถึง 1.07, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี กับอัตราการเกิดมีชีพ เมื่อเทียบกับยาหลอกสำหรับสตรีที่แท้งคุกคาม ไม่มีข้อมูลในการประเมินประสิทธิผลของ 17-α-hydroxyprogesterone หรือ micronized progesterone โดยการกิน สำหรับผลของการเกิดมีชีพ ในสตรีที่มีภาวะแท้งคุกคาม

การวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่ระบุไว้ล่วงหน้าตามจำนวนการแท้งบุตรก่อนหน้านี้ เป็นไปได้สำหรับ vaginal micronized progesterone ในสตรีที่มีภาวะแท้งคุกคามเท่านั้น ในสตรีที่ไม่มีการแท้งบุตรมาก่อน และมีเลือดออกระหว่างการตั้งครรภ์ในระยะแรก อาจมีอัตราการเกิดมีชีพดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี (RR 0.99, 95% CI 0.95 ถึง 1.04, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) เมื่อได้รับการรักษาด้วย vaginal micronized progesterone เมื่อเทียบกับยาหลอก อย่างไรก็ตามสำหรับสตรีที่เคยแท้งก่อนหน้านี้อย่างน้อย 1 ครั้งและมีเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์ในช่วงต้น vaginal micronized progesterone จะเพิ่มอัตราการเกิดมีชีพ เมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 1.08, 95% CI 1.02 ถึง 1.15, หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

สตรีที่แท้งซ้ำ

จากผลการทดลอง 1 รายการ (สตรี 826 คน) vaginal micronized progesterone (RR 1.04, 95% CI 0.95 ถึง 1.15, หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) อาจทำให้มีความแตกต่างน้อยหรือไม่มี เมื่อเทียบกับยาหลอกสำหรับสตรีที่มีการแท้งซ้ำ หลักฐานสำหรับ dydrogesterone เมื่อเทียบกับยาหลอกสำหรับสตรีที่มีการแท้งบุตรซ้ำเป็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ดังนั้นผลจึงยังไม่ชัดเจน ไม่มีข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของ 17-α-hydroxyprogesterone หรือ micronized progesterone แบบกิน สำหรับผลของการเกิดมีชีพในสตรีที่มีการแท้งซ้ำ

ผลลัพธ์เพิ่มเติม

การรักษาด้วย progestogens ทั้งหมดมีผลหลายอย่างต่อผลลัพธ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ล่วงหน้า (การแท้งบุตร (อายุครรภ์น้อยกว่า 24 สัปดาห์) การคลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) การตายคลอด การตั้งครรภ์นอกมดลูก) เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกสำหรับการแท้งคุกคามและแท้งซ้ำ หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางและต่ำ และผลที่หลากหลายชี้ให้เห็นว่าอาจไม่มีความแตกต่างในความผิดปกติแต่กำเนิด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา vaginal micronized progesterone สำหรับแท้งคุกคาม (ความผิดปกติแต่กำเนิด RR 1.00, 95% CI 0.68 ถึง 1.46, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง; เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา RR 1.07, 95% CI 0.81 ถึง 1.39, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หรือการแท้งซ้ำ (ความผิดปกติแต่กำเนิด 0.75, 95% CI 0.31 ถึง 1.85, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ; เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา RR 1.46, 95% CI 0.93 ถึง 2.29 , หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เปรียบเทียบกับยาหลอก มีข้อมูลที่จำกัดและหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาสำหรับ progestogens อื่น ๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 พฤษภาคม 2021

Tools
Information