อาการและการตรวจร่างกายสามารถวินิจฉัยโรค COVID-19 ได้อย่างถูกต้องหรือไม่

COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส SARS-CoV-2 คนส่วนใหญ่ที่มี COVID-19 มีอาการเจ็บป่วยทางเดินหายใจเล็กน้อยถึงปานกลาง บางคนมีอาการป่วยรุนแรง เช่น ปอดอักเสบจาก COVID-19 การยืนยันผลวินิจฉัยต้องใช้การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัวอย่างจากจมูกและลำคอหรือการทดสอบทางรังสี เช่น CT scan อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยแรกและสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดคือ อาการและการแสดงจากการตรวจทางคลินิก หากการวินิจฉัยเบื้องต้นจากอาการและอาการแสดงถูกต้อง ความจำเป็นในการทดสอบที่ใช้เวลานาน วินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญจะลดลง

อาการ จากประสบการณ์ของผู้ป่วย ผู้ที่มีอาการของ COVID-19 เล็กน้อย อาจมีอาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ อ่อนเพลียและสูญเสียความรับรู้ถึงกลิ่นและรสชาติ อาการของโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 รวมถึงอาการหายใจไม่ออก, เบื่ออาหาร, ความสับสน, เจ็บปวดหรือแน่นหน้าอกและมีไข้สูง (สูงกว่า 38 ° C)

สัญญาณชีพ ประเมินโดยการตรวจร่างกายและรวมถึงฟังเสียงปอด วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ

บ่อยครั้งที่คนที่มีอาการไม่รุนแรงไปพบแพทย์ (แพทย์ที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ) เพื่อรับการวินิจฉัยเบื้องต้น ผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับอาการและอาการแสดงของพวกเขา ผู้ป่วยอาจถูกส่งกลับไปกักกันตัวที่บ้าน, อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติมหรือรับการรักษาในโรงพยาบาล

เหตุใดการวินิจฉัยที่แม่นยำจึงมีความสำคัญ

การวินิจฉัยที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว, ไม่ได้ทดสอบ, รักษาหรือกักกันโดยไม่จำเป็น และไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจาย COVID-19 ซึ่งมีความสำคัญต่อบุคคล ประหยัดเวลาและทรัพยากร

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบถึงความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค COVID-19 และโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลตามอาการและอาการแสดงจากการตรวจร่างกาย

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ประเมินความถูกต้องของอาการและอาการแสดงเพื่อวินิจฉัยโรค COVID-19 และโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 การศึกษาอาจรวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น COVID-19 หรือผู้ที่รู้ว่ามี - และไม่มี - COVID-19 ศึกษาในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเท่านั้น และต้องมีผู้มีอาการหรือการแสดงที่อาจเป็น COVID-19 เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน

การศึกษาที่ได้รับการรวบรวม

เราพบการศึกษา 16 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 7706 คน การศึกษาแยกประเมินอาการและอาการแสดง 27 อย่าง แต่ไม่มีการประเมินอาการและอาการแสดงร่วมกัน การศึกษา 7 เรื่อง ศึกษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (ผู้เข้าร่วม 2172 คน) การศึกษา 4 เรื่อง ศึกษาในแผนกฉุกเฉิน (ผู้เข้าร่วม 1401 คน) แต่ไม่มีการศึกษาในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ไม่มีการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมเป็นเด็กและมีเพียงการศึกษาเดียวที่เน้นไปที่ผู้สูงอายุ การศึกษาทั้งหมดยืนยันการวินิจฉัย COVID-19 โดยการทดสอบที่แม่นยำที่สุด

ผลการศึกษาหลัก

การศึกษาไม่ได้แยกความแตกต่างอย่างชัดเจนว่า COVID-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ต่างจาก COVID-19 pneumonia ดังนั้นเราจึงนำเสนอผลลัพธ์ของทั้งสองสภาวะร่วมกัน

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมที่เป็น COVID-19 มีอาการไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ อ่อนเพลียหรือปวดศีรษะ อย่างไรก็ตาม อาการไอและเจ็บคอยังพบได้ทั่วไปในผู้ที่ไม่มี COVID-19 ดังนั้นอาการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวจึงมีประโยชน์น้อยในการวินิจฉัย COVID-19 ไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ อ่อนเพลียและปวดศีรษะเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะเป็น COVID-19 อย่างมาก

ความน่าเชื่อถือจากผลของการศึกษานี้เป็นอย่างไร

ความแม่นยำของอาการและอาการแสดงของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปตามการศึกษา ยิ่งกว่านั้น การศึกษาอาจมีความไม่แน่นอนในการเลือกผู้เข้าร่วมที่มีความแม่นยำของการทดสอบต่ออาการและการแสดง

บทสรุป

การศึกษาทั้งหมดได้ดำเนินการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่ได้เป็นตัวแทนของสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ผลการศึกษาไม่ได้ใช้กับเด็กหรือผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงกับโรคปอดอักเสบจาก COVID-19

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าไม่สามารถวินิจฉัย COVID-19 ได้อย่างถูกต้องโดยใช้อาการหรือการแสดงแบบเดี่ยวๆ แพทย์ทำการวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงหลายอย่าง แต่การศึกษาไม่ได้สะท้อนแง่มุมของการปฏิบัติทางคลินิกนี้

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบอาการและอาการแสดง; อาการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การสูญเสียการรับรู้ต่อกลิ่น, และทดสอบประชากรที่ไม่ได้เลือก, ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและในเด็กและผู้ใหญ่

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้

ผู้ประพันธ์ค้นหาการศึกษาที่เผยแพร่จากเดือน มกราคม ถึงเมษายน 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แต่ละอาการและอาการแสดงในการตรวจสอบนี้ ดูเหมือนจะวินิจฉัยได้ไม่ดีมาก แม้ว่าควรจะตีความในบริบทของอคติในการคัดเลือกและความแตกต่างระหว่างการศึกษา จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีหรือไม่พบอาการหรืออาการแสดงที่ถูกต้องเพียงพอที่จะออกกฎหรือวินิจฉัยแยกโรค การศึกษาไปข้างหน้าในประชากรที่ไม่ได้รับการคัดเลือกที่ใช้บริการที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล การตรวจอาการและการแสดงเพื่อประเมิน COVID-19 เป็นความต้องการเร่งด่วน ผลจากการศึกษาดังกล่าว ช่วยเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจ เช่น การแยกตนเองหรือเลือกผู้ป่วยสำหรับการทดสอบวินิจฉัยเพิ่มเติม เราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอาการเฉพาะที่อาจเกิดขึ้น เช่น สูญเสียการรับรู้ต่อกลิ่น การศึกษาในผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างยิ่ง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผู้ที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 บางคนยังไม่มีอาการ ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจทำให้เกิดโรค COVID-19 เล็กน้อยถึงปานกลาง และปอดอักเสบจาก COVID-19 ทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤติและในบางคนเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ อาการ เช่น มีไข้หรือไอ และสัญญาณอื่นๆ เช่น ความอิ่มตัวของออกซิเจนหรือการฟังเสียงปอดเป็นข้อมูลที่มีอย่างแรกที่ใช้ในการวินิจฉัย ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในการแยกโรค COVID-19 หรือคัดผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความถูกต้องในการวินิจฉัย COVID-19 หรือปอดอักเสบจาก COVID-19 โดยใช้อาการและการแสดง ในกรณีที่ใช้บริการที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล เช่น แผนกฉุกเฉินหรือคลินิก COVID-19

วิธีการสืบค้น: 

ในวันที่ 27 เมษายน 2020 เราทำการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์ใน Cochrane COVID-19 Study Register และฐานข้อมูลของ University of Bern ซึ่งอัปเดตบทความที่ตีพิมพ์จาก PubMed และ Embase และพิมพ์ล่วงหน้าจาก medRxiv และ bioRxiv ทุกวัน นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบจากสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ COVID-19 เราไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษารวบรวมผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น COVID-19 หรือผู้ป่วยที่ทราบว่าเป็น COVID-19 และกลุ่มควบคุมที่ไม่เป็น COVID-19 การศึกษาคัดเลือกผู้ป่วยที่ใช้บริการที่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล การศึกษารวมถึงผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำในการศึกษาคือ 10 คน อาการและอาการแสดงทั้งหมดได้รับการตรวจสอบ รวมถึงอาการและอาการแสดงแบบเดี่ยวๆ หรืออาการร่วมกัน เรายอมรับมาตรฐานการอ้างอิงหลายหลายรวมถึง reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), ความเชี่ยวชาญทางคลินิก, การถ่ายภาพรังสี, การตรวจเลือดและองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของ COVID-19

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนคัดเลือกการศึกษา จากชื่อเรื่อง บทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม อย่างอิสระต่อกัน กรณีมีความเห็นไม่ตรงกันได้มีการอภิปรายโดยมีผู้ประพันธ์คนที่ 3 ผู้ประพันธ์ 2 คน สกัดข้อมูลและแก้ไขความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยการอภิปรายกับผู้ประพันธ์คนที่ 3 ผู้ประพันธ์ 2 คน ทำการประเมินความเสี่ยงต่ออคติโดยใช้เครื่องมือ QUADAS-2 อย่างเป็นอิสระต่อกัน การวิเคราะห์เป็นการพรรณนา นำเสนอความไวและความจำเพาะเป็น forest plot, พื้นที่ ROC และ dumbbell plot เราไม่ทำ meta-analysis เนื่องจากการศึกษามีจำนวนน้อย มีความหลากหลายและความเสี่ยงสูงต่ออคติ

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 16 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม 7706 คน ความชุกของโรค COVID-19 เปลี่ยนแปลงจาก 5% เป็น 38% โดยมีค่ามัธยฐาน 17% ไม่มีการศึกษาจากสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ แม้ว่าเราจะพบการศึกษา 7 เรื่อง ในแผนกผู้ป่วยนอก (ผู้เข้าร่วม 2172 คน) และการศึกษา 4 เรื่อง ในแผนกฉุกเฉิน (ผู้เข้าร่วม 1401 คน) เราพบข้อมูลเกี่ยวกับอาการและอาการแสดง 27 อย่างซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอาการ: ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจและหลอดเลือด ไม่มีการศึกษาที่ประเมินอาการและการแสดงร่วมกัน และผลการศึกษามีความแตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่มีความไวต่ำมากและมีความจำเพาะสูง มีเพียงอาการ 6 อย่าง ที่มีความไวอย่างน้อย 50% จากการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง: อาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ อ่อนเพลียและปวดศีรษะ อาการและการแสดงเหล่านี้ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ อ่อนเพลียและปวดศีรษะ อาจพิจารณาให้ธงสีแดงสำหรับ COVID-19 (กำหนดว่ามีอัตราส่วนความน่าจะเป็นบวกอย่างน้อย 5) เนื่องจากความจำเพาะสูงกว่า 90% ซึ่งหมายความว่าหากมีอาการหรือการแสดงนี้ พวกเขามีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมากที่จะเป็น COVID-19

การศึกษา 7 เรื่อง มีความเสี่ยงสูงต่ออคติในการเลือกผู้เข้าร่วม เนื่องจากเกณฑ์คัดเข้าในการศึกษาขึ้นอยู่กับการทดสอบและโปรโตคอลการอ้างอิง ซึ่งรวมถึงอาการและอาการแสดงจำนวนมากภายใต้การศึกษาในการตรวจสอบนี้ มีการศึกษา 5 เรื่องเท่านั้นที่รวมผู้เข้าร่วมที่มีปอดอักเสบจากผลการถ่ายภาพรังสี แนะนำว่าเป็นการคัดเลือกคุณภาพสูง เราไม่สามารถประเมินความเสี่ยงต่ออคติในการศึกษาเพิ่มเติมอีก 4 เรื่อง จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ยากมากในการกำหนดการวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดงจากการศึกษาที่รวบรวมมา

นอกจากนี้ เรายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับนำผลการศึกษาไปใช้ ้เนื่องจากผู้เข้าร่วมในการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วหรือมารับบริการที่โรงพยาบาล จึงใช้ไม่ได้กับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ซึ่งอาจมีความรุนแรงของการเจ็บป่วยน้อยลงและความชุกของ COVID-19 ลดลง ไม่มีการศึกษาใด ๆ มีข้อมูลของเด็ก และมีเพียงงานวิจัยเดียวที่มุ่งเน้นเฉพาะผู้สูงอายุ เราหวังว่าการอัปเดตในอนาคตของการรีวิวนี้ จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวินิจฉัยอาการและอาการแสดงในสถานพยาบาลและกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที 10 กรกฎาคม 2020

Tools
Information
Share/Save