การผ่าตัดแบบ oncoplastic breast-conserving สำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก

ความเป็นมา

การผ่าตัดแบบดั้งเดิมสำหรับมะเร็งเต้านมระยะแรกเป็นการผ่าตัดแบบอนุรักษ์เต้านมแบบมาตรฐาน (S-BCS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเต้านมไว้ให้ได้มากที่สุด สำหรับผู้หญิงที่มีเนื้องอกขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดเต้านม การรักษาเต้านมอาจเป็นเรื่องยากในขณะที่ต้องกำจัดเนื้องอกทั้งหมดออก และอาจหมายความว่าจำเป็นต้องตัดเต้านมออก ส่วนที่สำคัญที่สุดของการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมคือการกำจัดมะเร็งทั้งหมด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคนิคการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพื่อรักษาเต้านมในขณะที่กำจัดมะเร็งเต้านมโดยใช้หลักการของการทำศัลยกรรมพลาสติก ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านความงามดีขึ้น การผ่าตัดแบบ oncoplastic breast-conserving (O-BCS) อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ศัลยแพทย์จะเก็บรักษาเนื้อเยื่อเต้านมโดยเอาก้อนมะเร็งออก (S-BCS) หรือสร้างใหม่ทันทีหลังจากตัดเต้านมออก O-BCS เกี่ยวข้องกับการกำจัดมะเร็งและเคลื่อนย้าย/ปรับเนื้อเยื่อเต้านมที่เหลืออยู่รอบๆ (การเคลื่อนย้ายปริมาตร) หรือการนำเนื้อเยื่อจากที่อื่นมาเติมจุดบกพร่องหลังการกำจัดมะเร็งเต้านม (การเปลี่ยนปริมาตร) มีเทคนิคมากมายที่อยู่ภายใต้ O-BCS ที่เราได้ระบุไว้ในส่วนอื่นๆ ของการทบทวนวรรณกรรม อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกันในหลักการ

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราทบทวนหลักฐานเกี่ยวกับผลของ O-BCS (นั่นคือ การนำเนื้อเยื่อเต้านมบางส่วนออกแล้วสร้างเต้านมที่เหลือขึ้นมาใหม่โดยการเคลื่อนเนื้อเยื่อเต้านม (การผ่าตัดเต้านมหรือการขยายปริมาตร) หรือการนำเนื้อเยื่อจากที่อื่น (การสร้างเต้านมใหม่บางส่วนหรือ การเปลี่ยนปริมาตร)) เมื่อเปรียบเทียบกับ S-BCS อื่น ๆ (นั่นคือ การเอาเนื้องอกในเต้านมออกโดยไม่จำเป็นต้องปรับเต้านมอีก) หรือตัดเต้านมออก (นั่นคือ การเอาเนื้อเยื่อเต้านมทั้งหมดที่มีหรือไม่มีการสร้างใหม่) เราศึกษาผลที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง (การกลับเป็นซ้เฉพาะที่ การรอดชีวิตโดยปราศจากโรค และการรอดชีวิตโดยรวม) คุณภาพชีวิตและผลด้านความงามในสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม

ลักษณะของการศึกษา

หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนสิงหาคม 2020 เรารวบรวม 78 การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 178,813 ราย เราแบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษาที่เปรียบเทียบ O-BCS กับ S-BCS, O-BCS กับการผ่าตัดตัดเต้านมเพียงอย่างเดียว และ O-BCS กับการผ่าตัดตัดเต้านมกับการสร้างใหม่ บางการศึกษามีส่วนทำให้เกิดการเปรียบเทียบมากกว่าหนึ่งรายการ

ผลลัพธ์สำคัญ

ดูเหมือนว่า O-BCS ส่งผลให้อัตราการกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่ใกล้เคียงกัน (นั่นคือ มะเร็งกลับมาที่เต้านมเดิมหรือไม่) และการรอดชีวิตที่ปราศจากโรค (ไม่มีมะเร็งเต้านมหลังการรักษาครั้งแรก) เมื่อเปรียบเทียบกับ S-BCS และส่งผลให้ ความจำเป็นในการผ่าตัดครั้งที่สองน้อยลง (ซึ่งอาจจำเป็นหากเนื้องอกไม่ได้ถูกกำจัดออกจนหมดในการผ่าตัดครั้งแรก) O-BCS อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการตรวจชิ้นเนื้อมากขึ้นในช่วงหลายปีหลังการผ่าตัดเมื่อเทียบกับ S-BCS ดูเหมือนว่า O-BCS อาจให้อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยและศัลยแพทย์สำหรับรูปลักษณ์ของเต้านมได้ดีกว่า แต่หลักฐานสำหรับสิ่งนี้มีคุณภาพต่ำ และเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข จึงไม่สามารถรวมผลของการศึกษาต่างๆ .

ไม่สามารถสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของมะเร็งของการกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่และการรอดตายที่ปราศจากโรคสำหรับ O-BCS นั้นคล้ายคลึงกับการผ่าตัดตัดเต้านมที่มีหรือไม่มีการสร้างใหม่หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการศึกษาที่มีคุณภาพดีจำนวนมาก ดูเหมือนว่า O-BCS มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการผ่าตัดตัดเต้านม

ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจเลือก O-BCS ควรทำผ่านการตัดสินใจร่วมกับศัลยแพทย์ โดยปรึกษากันถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ความชื่อมั่นของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นของหลักฐานในการทบทวนวรรณกรรมนี้ต่ำมาก การศึกษามีข้อบกพร่องด้านระเบียบวิธีหลายประการ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มในระยะมะเร็งกับการรักษามะเร็งอื่นๆ ที่ใช้อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ มีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่อผลการวิจัย และจำเป็นต้องมีการวิจัยในอนาคตเพื่อตรวจสอบหัวข้อต่อไป

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านมะเร็งหลังการใช้ O-BCS เมื่อเปรียบเทียบกับ S-BCS แม้ว่า O-BCS ไม่ได้แสดงว่าด้อยกว่า O-BCS อาจส่งผลให้จำเป็นต้องทำการผ่าตัดซ้ำครั้งที่สองน้อยกว่า แต่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นและอัตราการกลับมารักษามากกว่า S-BCS ดูเหมือนว่า O-BCS อาจให้อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยและศัลยแพทย์สำหรับรูปลักษณ์ของเต้านมได้ดีกว่า แต่หลักฐานสำหรับสิ่งนี้มีคุณภาพต่ำ และเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข จึงไม่สามารถรวมผลของการศึกษาต่างๆ . ดูเหมือนว่า O-BCS จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดตัดเต้านมออก

จากการทบทวนวรรณกรรมนี้ ไม่สามารถให้ข้อสรุปใด ๆ เพื่อช่วยแจ้งผู้กำหนดนโยบายได้ การตัดสินใจผ่าตัดว่าจะดำเนินการใดต่อไปควรทำร่วมกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หลังจากการหารืออย่างเหมาะสมเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของ O-BCS ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางพยาธิวิทยา การทบทวนวรรณกรรมนี้เน้นย้ำถึงการขาการศึกษาที่ดำเนินการอย่างดีเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงานหลังการทำ O-BCS

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การผ่าตัดแบบ oncoplastic breast-conserving (O-BCS) เป็นการผ่าตัดเอาเนื้องอกในเต้านมออกและใช้เทคนิคการทำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อสร้างเต้านมขึ้นใหม่ ความเพียงพอของหลักฐานที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ O-BCS ในการรักษามะเร็งเต้านม เมื่อเทียบกับตัวเลือกการผ่าตัดอื่นๆ สำหรับมะเร็งเต้านมยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ คาดว่าอัตราการกลับเป็นซ้ำที่เดิมจะใกล้เคียงกับการผ่าตัดรักษาเต้านมแบบมาตรฐาน (S-BCS) และการผ่าตัดตัดเต้านมออก แต่อาจปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุนทรียภาพและการรายงานโดยผู้ป่วยด้วยเทคนิค oncoplastic

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลักของเราคือการประเมินผลลัพธ์การควบคุมเนื้องอกหลังการทำ O-BCS เปรียบเทียบกับการผ่าตัดอื่นๆ สำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม วัตถุประสงค์รองของเราคือการประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด อัตราการกลับเข้ามารักษา ความจำเป็นในการผ่าตัดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกอย่างเพียงพอ ความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่านผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย และผลลัพธ์ด้านความงามผ่านการวัดผลตามวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่แพทย์รายงาน

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา the Cochrane Breast Cancer Group's Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
MEDLINE (ผ่าน OVID), Embase (ผ่าน OVID), International Clinical Trials Registry ขององค์การอนามัยโลก
Platform and ClinicalTrials.gov ในวันที่ 7 สิงหาคม 2020 ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาใด ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCTs) และ non-randomised comparative sเทคนิค tudies (cohort and case-control studies) การศึกษาได้ประเมินO-BCS เทคนิคใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงเทคนิคการย้ายปริมาตรและเทคนิคการเปลี่ยนปริมาตรเต้านมบางส่วน เมื่อเทียบกับการผ่าตัดอื่นๆ (การผ่าตัดบางส่วนหรือการตัดเต้านม) สำหรับการรักษามะเร็งเต้านม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 4 คนทำการคัดลอกข้อมูลและแก้ไขข้อขัดแย้ง เราใช้ ROBINS-I เพื่อประเมินความเสี่ยงของการมีอคติตามผลลัพธ์ เราทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและ meta-analysis และประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้เกณฑ์ GRADE ผลลัพธ์รวมถึงการกลับเป็นซ้ำในเฉพาะที่ การรอดชีวิตที่ปราศจากโรคมะเร็งเต้านม อัตราการตัดออกซ้ำ ภาวะแทรกซ้อน อัตราการกลับมารักษา และการวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 78 การศึกษาแบบ non-randomised cohort ซึ่งประเมินสตรี 178,813 ราย โดยรวมแล้ว เราประเมินความเสี่ยงของการมีอคติต่อผลลัพธ์ว่ามีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อ confounding สำหรับการศึกษาได้ควบคุม confounding เราถือว่าการศึกษาเหล่านี้มีความเสี่ยงปานกลาง

การเปรียบเทียบที่ 1: การผ่าตัดแบบ oncoplastic breast-conserving (O-BCS) กับ Standard-BCS (S-BCS)

หลักฐานในการทบทวนวรรณกรรมพบว่า O-BCS เมื่อเปรียบเทียบกับ S-BCS อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับการกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่ ทั้งเมื่อวัดเป็นอัตราการรอดชีวิตที่ไม่มีการกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่ (hazard ratio (HR) 0.90, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.61 ถึง 1.34; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 7600 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรืออัตราการเกิดซ้ำเฉพาะที่ (HR 1.33, 95% CI 0.96 ถึง 1.83; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 2433 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมากเนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ควบคุมปัจจัยทางคลินิกที่เป็น confounding O-BCS เปรียบเทียบกับ S-BCS อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยต่อการรอดชีวิตที่ปราศจากโรค (HR 1.06, 95% CI 0.89 ถึง 1.26; 7 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 5532 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) O-BCS อาจลดอัตราการตัดออกซ้ำที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัดเนื้องอก (risk ratio (RR) 0.76, 95% CI 0.69 ถึง 0.85; 38 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 13,341 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมาก O-BCS อาจเพิ่มจำนวนสตรีที่มีอาการแทรกซ้อนอย่างน้อยหนึ่งอย่าง (RR 1.19, 95% CI 1.10 ถึง 1.27; 20 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 118,005 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และเพิ่มการอัตราการตรวจชิ้นเนื้อซ้ำ (RR 2.39, 95 % CI 1.67 ถึง 3.42; 6 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 715 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) Meta-analysis เป็นไปไม่ได้เมื่อประเมินผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยหรือการประเมินความสวยงาม โดยทั่วไป O-BCS ได้รายงานผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงหรือดีกว่า อย่างไรก็ตาม หลักฐานมีความไม่แน่นอนมากเนื่องจากความเสี่ยงของอคติในวิธีการวัด

การเปรียบเทียบที่ 2: การผ่าตัดรักษาเต้านมด้วยเนื้องอก (O-BCS) กับ mastectomy เพียงอย่างเดียว

O-BCS อาจเพิ่มอัตราการรอดชีวิตที่ไม่มีการกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่เมื่อเทียบกับ mastectomy แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมาก (HR 0.55, 95% CI 0.34 ถึง 0.91; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 4713 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของ O-BCS ต่อการรอดชีวิตที่ปราศจากโรค เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษาเดียว O-BCS อาจลดภาวะแทรกซ้อนเมื่อเทียบกับ mastectomy แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมากเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก confounding (RR 0.75, 95% CI 0.67 ถึง 0.83; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 4839 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงานมาจากการศึกษาเดี่ยว ไม่สามารถทำ meta-analysis ได้

การเปรียบเทียบ 3: การผ่าตัดแบบ oncoplastic breast-conserving (O-BCS) กับ mastectomy with reconstruction

O-BCS อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับการรอดชีวิตที่ไม่เกิดซ้ำเฉพาะที่ (HR 1.37, 95% CI 0.72 ถึง 2.62; 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3785 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือการรอดชีวิตที่ปราศจากโรค (HR 0.45, 95% CI 0.09 ถึง 2.22, 1 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 317 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เมื่อเทียบกับ mastectomy with reconstruction แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมาก O-BCS อาจลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เมื่อเทียบกับ mastectomy with reconstruction (RR 0.49, 95% CI 0.45 ถึง 0.54; 5 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 4973 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนมากเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอคติจาก confounding และผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน หลักฐานมีความไม่แน่นอนมากสำหรับการวัดผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงานและการประเมินความสวยงาม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information