เป้าหมายความดันโลหิตสำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ

คำถามการทบทวนวรรณกรรม

เป้าหมายความดันโลหิตสูงมีผลอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายความดันโลหิตต่ำในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจขณะทำบายพาสหัวใจ (CPB)

ข้อความสำคัญ

เป้าหมายความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ต่ำกว่าอาจส่งผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ต่อการบาดเจ็บของไต ความเสียหายต่อการรับรู้ (ความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจ) หรือการรอดชีวิต

เป้าหมายความดันโลหิตสูงอาจเพิ่มระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลเล็กน้อย

การผ่าตัดหัวใจคืออะไร

การผ่าตัดหัวใจเป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยทั่วโลก การผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่ทำร่วมกับ CPB CPB เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทดแทนการทำงานของหัวใจและปอดโดยการสูบฉีดเลือด และนำออกซิเจนเข้าและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือด ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจมักมีความดันโลหิตสูง (เรียกว่าความดันโลหิตสูง) ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะสำคัญ เช่น สมองและไต อย่างไรก็ตาม หลักฐานเกี่ยวกับเป้าหมายความดันโลหิตที่ดีที่สุดที่จะใช้ในระหว่างการผ่าตัดหัวใจนั้นหายาก

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการประเมินผลของเป้าหมายความดันโลหิตที่สูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายความดันโลหิตต่ำที่มีต่อไต สมอง คุณภาพชีวิต และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะอยู่ในโรงพยาบาล

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการทดลองทางคลินิกที่เปรียบเทียบเป้าหมายความดันโลหิตสูงและต่ำระหว่างการผ่าตัดหัวใจในขณะที่ใช้ CPB

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 3 ฉบับ ที่รวมผู้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ 737 คน ระยะเวลาของการศึกษาแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอยู่ระหว่าง 65.8 ถึง 76 ปี และประมาณ 72% เป็นเพศชาย

มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยระหว่างเป้าหมายความดันโลหิตสูงและต่ำในการบาดเจ็บที่ไต ความเสียหายทางการรับรู้ หรือการเสียชีวิต แม้ว่าเป้าหมายความดันโลหิตสูงอาจเพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเล็กน้อย แต่อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในคุณภาพชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นในหลักฐานการบาดเจ็บของไตและการเสียชีวิตมีจำกัดมาก เนื่องจากการศึกษามีขนาดเล็ก ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ และการศึกษารวมถึงคนประเภทที่ต่างกัน นอกจากนี้ เรายังไม่ค่อยเชื่อมั่นในหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายทางการรับรู้ เนื่องจากการศึกษามีขนาดเล็กและไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เป้าหมายความดันโลหิตสูงอาจให้ผลลัพธ์ของผู้ป่วยต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่าง รวมถึงการบาดเจ็บของไตเฉียบพลันและการเสียชีวิต เนื่องจากช่วงความเชื่อมั่นที่กว้าง จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเป้าหมายความดันโลหิตสูงในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจด้วย CPB

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การผ่าตัดหัวใจทำกันทั่วโลก การผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่ใช้การทำบายพาสหัวใจและปอด (CPB) การผ่าตัดหัวใจด้วย CPB มีความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย CPB ต้องการการไหลเวียนนอกร่างกายที่มาแทนที่หัวใจและปอด และทำการไหลเวียน การหายใจ และออกซิเจนของเลือด ขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยความดันโลหิตเพื่อรักษาการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสำคัญจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดหัวใจมักมีความดันโลหิตสูงเรื้อรัง เราจึงตั้งสมมติฐานว่าการรักษาระดับความดันโลหิตที่ค่อนข้างสูงไว้จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจด้วย CPB

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของเป้าหมายความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบก้บความดันโลหิตต่ำระหว่างการผ่าตัดหัวใจด้วย CPB

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาแบบมาตรฐานและครอบคลุม ของ Cochrane การค้นหาฐานข้อมูลล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายน 2021 และการลงทะเบียนการทดลองในเดือนมกราคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) เปรียบเทียบเป้าหมายความดันโลหิตที่สูงกว่า (ความดันโลหิตเฉลี่ย 65 มม.ปรอทขึ้นไป) กับเป้าหมายความดันโลหิตที่ต่ำกว่า (ความดันโลหิตเฉลี่ยน้อยกว่า 65 มม.ปรอท) ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจด้วย CPB

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักคือ 1. การบาดเจ็บของไตเฉียบพลัน 2. การเสื่อมสภาพทางปัญญา และ 3. การตายจากทุกสาเหตุ ผลลัพธ์รอง ได้แก่ 4. คุณภาพชีวิต 5. โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 6. โรคหลอดเลือดสมองแตก 7. ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 8. การบำบัดทดแทนไต 9. ภาวะเพ้อ 10. การให้ผลิตภัณฑ์ของเลือดระหว่างการผ่าตัด และ 11. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดระหว่างการผ่าตัด เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวม 3 RCTs ใน 737 คนเปรียบเทียบเป้าหมายความดันโลหิตสูงกับเป้าหมายความดันโลหิตต่ำระหว่างการผ่าตัดหัวใจด้วย CPB เป้าหมายความดันโลหิตสูงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของไตเฉียบพลันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (risk ratio (RR) 1.30, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.81 ถึง 2.08; I² = 72%; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 487 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ), การเสื่อมสภาพทางการรับรู้ (RR 0.82, 95% CI 0.45 ถึง 1.50; I² = 0%; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 389 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และการตายจากทุกสาเหตุ (RR 1.33, 95% CI 0.30 ถึง 5.90; I² = 49%, การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 737 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษารายงานการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง แม้ว่าเป้าหมายความดันโลหิตสูงอาจเพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเล็กน้อย แต่เราไม่พบความแตกต่างระหว่างเป้าหมายความดันโลหิตสูงและต่ำกว่าสำหรับผลลัพธ์รองอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังพบ RCT ที่กำลังดำเนินอยู่ 1 ฉบับ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเป้าหมายความดันโลหิตที่สูงขึ้นกับเป้าหมายที่ต่ำกว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจด้วย CPB

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ธันวาคม 2022 Edit โดย ผกากรอง 18 มกราคม 2023

Tools
Information