การปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ที่มีเนื้องอกในสมองแบบปฐมภูมิและผู้ดูแลโดยใช้วิธีการแบบประคับประคองในระยะแรก


ทำไมคำถามนี้จึงสำคัญ

เนื้องอกในสมองสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล เนื้องอกในสมองสามารถบั่นทอนสมรรถภาพทางร่างกาย ระบบประสาท และการทำงานในสังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัว โดยเฉพาะผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมักได้รับการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ มีหลักฐานในมะเร็งชนิดอื่นๆ ที่ระบุว่าการให้การช่วยเหลือแบบประคับประคองในระยะแรกของการเจ็บป่วยสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นกรณีนี้สำหรับผู้ที่เป็นเนื้องอกในสมอง

วัตถุประสงค์

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการศึกษาที่รวมวิธีการดูแลแบบประคับประคองในระยะแรก รวมถึงการส่งต่อไปยังบริการการดูแลประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองแบบปฐมภูมิและผู้ดูแล

เราค้นหาหลักฐานอย่างไร

เราค้นหาฐานข้อมูลวรรณกรรมทางการแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาที่รวมการทดลองทางการแพทย์หลายประเภท ทั้งที่ตีพิมพ์แล้วและกำลังดำเนินการ เราค้นหารายการอ้างอิงของเอกสารสำคัญด้วยมือและค้นหาผู้เขียนหลักของงานวิจัยในเรื่องนี้ เรารวมผู้ใหญ่ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นเนื้องอกในสมองแบบปฐมภูมิ และผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ญาติ

สิ่งที่เราพบ

เราไม่พบการทดลองใดๆ ที่ตรวจสอบผลของทีมดูแลแบบประคับประคองเฉพาะทางเกี่ยวกับผลลัพธ์ของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย เรารวม 1 การทดลองซึ่งเน้นที่อาการเดียว - ของการรับรู้ - ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเนื้องอกร้ายแรงประมาณครึ่งหนึ่ง การทดลองสุ่มผู้ป่วยระหว่างกลุ่มที่ได้รับวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางปัญญาที่มีโครงสร้างและกลุ่มที่ได้รับการดูแลฟื้นฟูตามปกติของยาและกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทางปัญญาประกอบด้วยการออกกำลังกายโดยใช้คอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแล ครั้งละ 45 นาที 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วง 4 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองกลุ่มนอกเหนือจากการปรับปรุงใน visual attention และ verbal memory ในผู้ที่ได้รับวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางปัญญา อย่างไรก็ตาม เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานว่าต่ำมาก และเราไม่พบหลักฐานในการศึกษานี้หรือการศึกษาอื่นเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองด้านอื่นใด

หมายความว่าอย่างไร

มีการวิจัยไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการดูแลแบบประคับประคองในระยะแรกซึ่งสนับสนุนผู้ที่มีเนื้องอกในสมองแบบปฐมภูมิและผู้ดูแล จำเป็นต้องมีการวิจัยซึ่งตรวจสอบแนวทางที่ประสานกันในการดูแลแบบประคับประคองโดยรวม และวิธีการที่เน้นด้านเฉพาะของการบรรเทาทุกข์ในประชากรกลุ่มนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การแนะนำวิธีการแบบประคับประคองในระยะแรกโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีเนื้องอกในสมองปฐมภูมิ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญที่ประสานงานกันหรือวิธีการที่เน้นด้านเฉพาะของการบรรเทาอาการ การวิจัยในอนาคตควรแก้ไขข้อบกพร่องของระเบียบวิธีที่อธิบายไว้ในการศึกษาวิธีการแบบประคับประคองในระยะแรกในมะเร็งชนิดอื่นๆ และภาวะเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีการอธิบายประชากรจำเพาะที่อยู่ในการวิจัย เวลา และบริบทของวิธีการ และควรกำหนดองค์ประกอบเฉพาะวิธีการดูแลประคับประคองที่ได้มาตรฐานอย่างละเอียด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

เนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็งขั้นปฐมภูมิสามารถมีลักษณะที่คาดเดาไม่ได้ แต่ high-grade gliomas มักมีวิถีของโรคที่ลุกลามอย่างมาก สามารถทำให้เกิดภาระของอาการที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ระบบประสาทและการทำงานทางสังคมตั้งแต่ระยะแรกของการเจ็บป่วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบทบาทหน้าที่และประสบการณ์และความต้องการของผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญในระยะแรกของเส้นทางโรค สำหรับผู้ที่มีเนื้องอกแบบ high grade โดยเฉพาะ มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม การให้การดูแลแบบประคับประคองและช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีเนื้องอกในสมองปฐมภูมิ และผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่เป็นทางการ เป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนในอดีตและเป็นเฉพาะกิจ และประโยชน์ของการรักษาแบบประคับประคองในระยะแรกนยังไม่ได้รับการยืนยัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำหนดบทบาทและประสิทธิผลของการส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่เนิ่นๆ ไปยังบริการการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือประสิทธิผลของการรักษาอื่นๆ ที่เน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบของโรคต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ สิ่งนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ โดยกำหนดวิธีการเหล่านั้นซึ่งมีประสิทธิผลข้ามขอบเขต และพัฒนาแบบจำลองตามหลักฐานของการดูแลแบบบูรณาการช่วยเหลือและประคับประคองสำหรับประชากรกลุ่มนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินฐานหลักฐานสำหรับวิธีการดูแลแบบประคับประคองในระยะเริ่มต้น รวมถึงการส่งต่อไปยังบริการการดูแลประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองหลักและผู้ดูแล

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CENTRAL, MEDLINE, CINAHL, Web of Science และ PsycINFO (ค้นหาล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2021) เราทำการค้นหาเพื่อรวมทั้งข้อความค้นหาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นอกจากนี้ เรายังค้นหาการทดลองที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันใน ClinicalTrials.gov และ International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และทำการติดตามการอ้างอิงผ่าน Scopus เรายังค้นหารายการอ้างอิงของบทความทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่อาจเข้าเกณฑ์เพื่อหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาและค้นหาผู้เขียนหลักผ่าน Web of Science และค้นหา SIGLE (System of Information on Grey Literature in Europe)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาที่ศึกษาการส่งต่อผู้ป่วยไปยังบริการการดูแลแบบประคับประคองเฉพาะทางในระยะแรก หรือการรักษาแบบประคับประคองที่กำหนดเป้าหมายแต่เนิ่นๆ โดยบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต การควบคุมอาการ ผลลัพธ์ทางจิตวิทยา หรือการรอดชีวิตโดยรวมเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักหรือรอง การศึกษาประกอบด้วยการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) การศึกษาที่ไม่สุ่มตัวอย่าง (NRS) ตลอดจนการศึกษาเชิงคุณภาพและแบบผสมที่มีข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณรวมอยู่ด้วย ผู้เข้าร่วมการศึกษาคือผู้ใหญ่ที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและ/หรือการตรวจเนื้อเยื่อของเนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็งปฐมภูมิ และ/หรือผู้ดูแลผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นทางการ (ทั้งในระดับบุคคลหรือระดับครอบครัว) ของผู้ที่มีเนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็งปฐมภูมิ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีมาตรฐานของ Cochrane สำหรับการคัดลอกข้อมูล การจัดการ และการวิเคราะห์ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานในการควบคุมอาการ เช่น การทำงานของการรับรู้

ผลการวิจัย: 

เราพบเอกสารอ้างอิง 9748 รายการจากการค้นหา โดยเหลือ 8337 รายการหลังจากลบรายการที่ซ้ำกัน หลังจากการตรวจสอบฉบับเต็ม เราได้รวม 1 การทดลอง ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการการดูแลแบบประคับประคองโดยผู้เชี่ยวชาญในระยะเริ่มต้นหรือแนวทางการดูแลประคับประคองทั่วไปในระยะเริ่มแรกที่มีการประสานงานกัน

การทดลองแบบสุ่มที่รวมอยู่นี้กล่าวถึงอาการเดียว โดยเน้นที่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางปัญญาในระยะเริ่มต้น ซึ่งดำเนินการภายในสองสัปดาห์ของการผ่าตัดในกลุ่มเนื้องอกในสมองแบบผสม ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งมี high-grade glioma วิธีการได้รับการจัดการเป็นรายบุคคล เป็นการออกกำลังกายด้วยคอมพิวเตอร์ที่นำโดยนักบำบัดโรคหนึงชั่วโมงต่อครั้ง มากกว่า 16 ครั้ง (4 ครั้ง/สัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์) Sessions จัดการโดเมนความรู้ความเข้าใจหลายอย่างรวมถึงการกำหนดเวลา การกำหนดเชิงพื้นที่ ความสนใจด้วยภาพ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ ความจำ และ executive function

ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในผลลัพธ์สำหรับการทดสอบ logical-executive function แต่สังเกตเห็นความแตกต่างในโดเมนของ visual attention และ verbal memory ความเสี่ยงของการมีอคติได้รับการประเมินและระบุว่าสูงสำหรับ performance bias และ attrition bias แต่สำหรับ selective reporting ยังไม่ชัดเจนว่ารายงานผลลัพธ์ทั้งหมดแล้วหรือไม่ เราถือว่าความเชื่อมั่นของหลักฐานตามการประเมินโดย GRADE นั้นต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information