ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับวัคซีนตามปกติสำหรับเด็ก?

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพของ Cochrane มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับวัคซีนตามปกติสำหรับเด็ก ในการทำเช่นนี้ เราได้ค้นหาและวิเคราะห์การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครอง

การสังเคราะห์นี้ช่วยเสริม Cochrane Reviews อื่นๆ ที่ประเมินผลของกลยุทธ์ในการปรับปรุงการรับวัคซีนในเด็ก

ข้อความสำคัญ

มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของแต่ละบุคคล ความสัมพันธ์ทางสังคม และบริบทที่กว้างขึ้นที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ เมื่อพ่อแม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ลูก พวกเขามักจะสื่อสารไม่เพียงแค่สิ่งที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับวัคซีน แต่ยังรวมถึงว่าพวกเขาเป็นใคร ให้ความสำคัญกับอะไร และรู้จักใครด้วย

สิ่งที่ศึกษาในการสังเคราะห์นี้คืออะไร

การฉีดวัคซีนในวัยเด็กเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตในเด็ก อย่างไรก็ตาม ทั่วโลก เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการ มีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับสิ่งนี้ วัคซีนอาจไม่มี หรือผู้ปกครองอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการฉีดวัคซีน ผู้ปกครองบางคนอาจไม่รับวัคซีนและบริการฉีดวัคซีนที่มีอยู่

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก และสาเหตุที่ผู้ปกครองบางคนอาจไม่ยอมรับวัคซีนสำหรับบุตรหลานยังคงมีอยู่อย่างจำกัด การวิจัยเชิงคุณภาพสำรวจว่าคนรับรู้และสัมผัสโลกรอบตัวอย่างไร ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะตรวจสอบปัญหาเหล่านี้

อะไรคือข้อค้นพบหลักของการทบทวนวรรณกรรม?

เรารวม 27 การศึกษาในการวิเคราะห์ของเรา การศึกษาดำเนินการในแอฟริกา อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และแปซิฟิกตะวันตก และรวมถึงบริบทในเมืองและชนบท ตลอดจนบริบทที่มีรายได้สูง ปานกลาง และต่ำ

พบปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

ประการแรก แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองอาจได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบุตรหลาน และการรับรู้ถึงบทบาทของการฉีดวัคซีนในบริบทนี้ ประการที่สอง แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองหลายคนได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้คนที่พวกเขาเข้าร่วมในสังคม ในเวลาเดียวกัน แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนร่วมกันช่วยให้ผู้ปกครองบางคนสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทำให้มุมมองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมีความเข้มแข็งขึ้น ประการที่สาม แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองอาจได้รับอิทธิพลจากประเด็นและข้อกังวลทางการเมืองในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไว้วางใจ (หรือความไม่ไว้วางใจ) ของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน สุดท้าย แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองอาจได้รับอิทธิพลจากการเข้าถึงและประสบการณ์ของบริการฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้า

เราพัฒนาแนวคิดสองข้อเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางที่เป็นไปได้ในการลดการยอมรับการฉีดวัคซีนในเด็ก

แนวคิดแรก 'ตรรกะเสรีนิยมใหม่' ชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่มีรายได้สูง เข้าใจการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยง ทางเลือก และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผู้ปกครองบางคนมีประสบการณ์ความเข้าใจนี้เนื่องจากขัดกับแผนการฉีดวัคซีน ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงโดยรวมและสุขภาพของประชากร ความขัดแย้งที่รับรู้นี้ทำให้ผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนสำหรับบุตรหลานของตน

แนวคิดที่สอง 'การกีดกันทางสังคม' ชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองบางคน โดยเฉพาะจากประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนในวัยเด็กเนื่องจากประสบการณ์ของพวกเขาในการกีดกันทางสังคม การกีดกันทางสังคมอาจทำลายความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจระหว่างรัฐบาลและสาธารณะ ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่พอใจ และก่อให้เกิดการลดระดับเมื่อต้องเผชิญกับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพต่ำและเข้าถึงได้ยาก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ปกครองบางคนที่ถูกกีดกันจากสังคมไม่ไว้วางใจการฉีดวัคซีน ปฏิเสธการฉีดวัคซีนในรูปแบบของการต่อต้านหรือวิธีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนอันเนื่องมาจากเวลา ค่าใช้จ่าย และความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมของเราได้แสดงว่ามุมมองและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในวัยเด็กเป็นกระบวนการทางสังคมที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพล ความหมาย และตรรกะที่หลากหลาย เราได้ให้ความเข้าใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมที่เอื้อต่อการยอมรับการฉีดวัคซีน (หรือไม่) ซึ่งจะช่วยเสริม แต่ยังขยายรูปแบบการยอมรับการฉีดวัคซีนเป็นรายบุคคลมากขึ้น การพัฒนามาตรการที่ประสบความสำเร็จเพื่อส่งเสริมการยอมรับและการรับวัคซีนในเด็กจะต้องเข้าใจและปรับปัจจัยเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติของการฉีดวัคซีนในกลุ่มในการกำหนดเป้าหมาย สาระสำคัญและแนวคิดที่พัฒนาขึ้นผ่านการทบทวนวรรณกรรมของเราสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจนี้ และการพัฒนาวิธีการในภายหลังที่อาจสอดคล้องกับบรรทัดฐาน ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้ใช้เป้าหมายมากขึ้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การฉีดวัคซีนในวัยเด็กเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตในเด็ก อย่างไรก็ตาม ทั่วโลก เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการ วัคซีนอาจไม่มี หรือผู้ปกครองอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการฉีดวัคซีน เช่น เนื่องจากบริการสุขภาพไม่ดี ห่างไกลจากสถานพยาบาล หรือขาดเงิน ผู้ปกครองบางคนอาจไม่รับวัคซีนและบริการฉีดวัคซีนที่มีอยู่

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก และสาเหตุที่ผู้ปกครองบางคนอาจไม่ยอมรับวัคซีนสำหรับบุตรหลานนั้นยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

การสังเคราะห์นี้เชื่อมโยงกับ Cochrane Reviews เกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเพื่อปรับปรุงความครอบคลุมหรือการรับวัคซีนในเด็ก

วัตถุประสงค์: 

- สำรวจความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองและผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตามปกติในเด็ก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ ความลังเล หรือไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนตามปกติในเด็ก

- พัฒนาความเข้าใจเชิงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ลดการยอมรับของผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนตามปกติในวัยเด็กอย่างไร

- สำรวจว่าข้อค้นพบของการทบทวนวรรณกรรมนี้สามารถเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ Cochrane Reviews ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของวิธีการ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา MEDLINE, Embase, CINAHL และฐานข้อมูลอื่นๆ อีกสามฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ปี 1974 ถึงมิถุนายน 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาที่: ใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งเน้นไปที่มุมมอง การปฏิบัติ การยอมรับ ความลังเล หรือการปฏิเสธการฉีดวัคซีนตามปกติสำหรับเด็กอายุไม่เกินหกปีของพ่อแม่หรือผู้ดูแล และมาจากสถานที่ใด ๆ ทั่วโลกที่มีการฉีดวัคซีนในวัยเด็ก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้กรอบการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสุ่มตัวอย่างจากการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมการศึกษาที่มีแนวคิดเข้มข้น เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของการทบทวนวรรณกรรม จากบริททางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย และจากระดับรายได้ที่หลากหลาย เราคัดลอกข้อมูลตามบริบทและระเบียบวิธีจากการศึกษาแต่ละตัวอย่าง เราใช้วิธี meta-ethnographic เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักฐาน เราประเมินข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีโดยใช้รายการเกณฑ์ที่ใช้ใน Cochrane Reviews ก่อนหน้านี้และอ้างอิงจากเครื่องมือประเมินคุณภาพของโปรแกรม Critical Appraisal Skills สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ เราใช้วิธี GRADE-CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research) เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของสิ่งที่พบแต่ละอย่าง เรารวมผลการทบทวนจากการทบทวนวรรณกรรมนี้กับผลจากการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการ เราทำสิ่งนี้โดยการทำแผนที่ว่าทฤษฎีพื้นฐานหรือองค์ประกอบของวิธีการในการศึกษาวิจัยที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดเป้าหมายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตามปกติในเด็กที่ระบุโดยการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผลการวิจัย: 

เรารวม 145 การศึกษา ในการทบทวนวรรณกรรมและสุ่มตัวอย่าง 27 รายการสำหรับการวิเคราะห์ของเรา มี 6 การศึกษา 6 ในแอฟริกา 7 การศึกษาในอเมริกา 4 การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9 การศึกษาในยุโรป และ 1 การศึกษาในแปซิฟิกตะวันตก การศึกษารวมถึงบริบทในเมืองและชนบท และบริบทที่มีรายได้สูง ปานกลาง และต่ำ

พบปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

ประการแรก แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองอาจได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบุตรหลาน และการรับรู้ถึงบทบาทของการฉีดวัคซีนในบริบทนี้ ประการที่สอง แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองหลายคนได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้คนที่พวกเขาเข้าร่วมในสังคม ในเวลาเดียวกัน แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการฉีดวัคซีนร่วมกันช่วยให้ผู้ปกครองบางคนสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างมุมมองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของพวกเขา ประการที่สาม แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองอาจได้รับอิทธิพลจากประเด็นทางการเมืองและข้อกังวลที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไว้วางใจ (หรือความไม่ไว้วางใจ) ของผู้ปกครองในผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉีดวัคซีน สุดท้าย แนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองอาจได้รับอิทธิพลจากการเข้าถึงและประสบการณ์ของบริการฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์ในแนวหน้า

เราพัฒนาแนวคิดสองข้อเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางที่เป็นไปได้ในการลดการยอมรับการฉีดวัคซีนในเด็ก

แนวคิดแรก 'ตรรกะเสรีนิยมใหม่' ชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่มีรายได้สูง เข้าใจการตัดสินใจด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยง ทางเลือก และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผู้ปกครองบางคนมีประสบการณ์ความเข้าใจนี้เนื่องจากขัดกับแผนการฉีดวัคซีน ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงโดยรวมและสุขภาพของประชากร ความขัดแย้งที่รับรู้นี้ทำให้ผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนสำหรับบุตรหลานของตน

แนวคิดที่สอง 'การกีดกันทางสังคม' ชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองบางคน โดยเฉพาะจากประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนในวัยเด็กเนื่องจากประสบการณ์ของพวกเขาในการกีดกันทางสังคม การกีดกันทางสังคมอาจทำลายความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจระหว่างรัฐบาลและสาธารณะ ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่พอใจ และก่อให้เกิดการลดระดับเมื่อต้องเผชิญกับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพต่ำและเข้าถึงได้ยาก ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ปกครองบางคนที่ถูกกีดกันจากสังคมไม่ไว้วางใจการฉีดวัคซีน ปฏิเสธการฉีดวัคซีนในรูปแบบของการต่อต้านหรือวิธีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนอันเนื่องมาจากเวลา ค่าใช้จ่าย และความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น

ปัจจัยที่ครอบคลุมหลายประการที่การทบทวนวรรณกรรมของเราพบว่ามีอิทธิพลต่อมุมมองและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองนั้นมีบทบาทน้อยในวิธีการที่ทดสอบใน Cochrane Reviews ที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 เรื่องเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พฤศจิกายน 2021

Tools
Information