แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะอดอาหารในช่วงรอมฎอน

คำถามการทบทวนวรรณกรรม

ผลของมาตรการสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อดอาหารในช่วงรอมฎอนมีอะไรบ้าง

ความเป็นมา

การถือศีลอดในช่วงรอมฎอนเป็นหนึ่งในเสาหลักของความเชื่อและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ในช่วงเวลานี้ ผู้ใหญ่มุสลิมที่มีสุขภาพดีทุกคนจะถือศีลอดตั้งแต่เช้าจรดค่ำ (พระอาทิตย์ตก) และรับประทานอาหารหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือละศีลอด ผู้ที่ป่วยหรือมีอาการป่วย เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 จะได้รับการยกเว้นจากการอดอาหาร อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 จำนวนมากเลือกที่จะถือศีลอดในช่วงรอมฎอน ซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อการจัดการโรคเบาหวานในประชากรมุสลิม เนื่องจากธรรมชาติของภาวะเมแทบอลิซึม ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารและของเหลวอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

เราต้องการค้นหาผลของมาตรการที่ใช้ในการสนับสนุนการอดอาหารในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในช่วงรอมฎอน เราสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (ทั้งที่ไม่ร้ายแรงและร้ายแรง) คุณภาพชีวิตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เรารวมการศึกษาในผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และวันที่ค้นหาคือ 29 มิถุนายน 2022

ลักษณะการศึกษา

เราพบ 17 การศึกษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5359 คน การศึกษาเหล่านี้ดำเนินการอย่างน้อย 4 สัปดาห์ในช่วงรอมฎอน และมีการติดตามผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 4 สัปดาห์ การศึกษาที่นำเข้ามาเปรียบเทียบการใช้ sulphonylureas กับการใช้สารยับยั้ง dipeptidyl peptidase-4 (4 การศึกษา), meglitinides (2 การศึกษา), sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors (1 การศึกษา) และสาร glucagon-like peptide-1 analogues (3 การศึกษา) ในช่วงรอมฎอน 2 การทดลองเปรียบเทียบ insulin analogues กับ biphasic insulin การศึกษาอื่นๆ เปรียบเทียบการดูแลตามปกติกับ telemedicine (2 การศึกษา) การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เน้นเดือนรอมฎอน (2 การศึกษา) และการลดขนาดยาในช่วงรอมฎอน (1 การศึกษา)

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ข้อมูลมีน้อยสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมด ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้แสดงให้เห็นประโยชน์หรืออันตรายที่ชัดเจนของมาตรการทางเภสัชวิทยาหรือพฤติกรรมเพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ต้องการถือศีลอดในช่วงรอมฎอน อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาต้านเบาหวานนอกเหนือจาก sulfonylurea อาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในทำนองเดียวกัน มาตรการทางพฤติกรรม เช่น telemedicine (ให้คำแนะนำการรักษาจากระยะไกล) หรือการลดขนาดยารักษาโรคเบาหวานในช่วงรอมฎอนอาจลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ในการศึกษาที่รายงานภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขั้นรุนแรง เหตุการณ์ต่างๆ พบได้น้อย โดยมีตัวเลขต่ำเช่นเดียวกันสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุยังหายาก แต่ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวิธีการทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีอยู่บางส่วนไม่ได้ระบุความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมาตรการทางเภสัชวิทยาและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ความดันโลหิต น้ำหนักตัว ระดับไขมัน หรือระดับ glycated haemoglobin

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

สำหรับการศึกษาทั้งหมดในการทบทวนวรรณกรรมนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของระเบียบวิธีและความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ตามมา จำนวนผู้เข้าร่วมในมาตรการทั้งหมดมีน้อย สำหรับผลลัพธ์ที่รายงาน เรามีความเชื่อมั่นน้อยมากในความเชื่อมั่นของหลักฐานที่มีอยู่ การศึกษาในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงการค้นพบของเราอย่างมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลเสียของมาตรการสำหรับบุคคลที่มี T2DM ที่อดอาหารในช่วงรอมฎอน ผลลัพธ์ทั้งหมดควรได้รับการตีความด้วยความระมัดระวังเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการมีอคติ ความคลุมเครือ และความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา ซึ่งทำให้เกิดหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมาก ผลลัพธ์หลักๆ เช่น การตาย คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง ไม่ค่อยได้รับการประเมิน จำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบผลของมาตรการต่างๆ ต่อผลลัพธ์เหล่านี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การถือศีลอดในช่วงรอมฎอนถือเป็นข้อบังคับสำหรับชาวมุสลิมผู้ใหญ่ ยกเว้นผู้ที่มีอาการป่วย ชาวมุสลิมจำนวนมากที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) เลือกที่จะอดอาหาร ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและภาวะขาดน้ำ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของมาตรการต่างๆ สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อดอาหารในช่วงรอมฎอน

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน CENTRAL, MEDLINE, PsycINFO, CINAHL, WHO ICTRP และ ClinicalTrials.gov (29 มิถุนายน 2022) โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) ดำเนินการในช่วงรอมฎอนที่ประเมินมาตรการทางเภสัชวิทยาหรือพฤติกรรมทั้งหมดในชาวมุสลิมที่มี T2DM

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์สองคนคัดกรองและเลือกรายงาน ประเมินความเสี่ยงของอคติ และคัดลอกข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน ข้อขัดแย้งได้รับการแก้ไขโดยผู้ประพันธ์คนที่ 3 สำหรับ meta-analyses เราใช้ a random-effects model โดยใช้ risk ratios (RRs) สำหรับผลลัพธ์แบบ dichotomous และ mean differences (MDs) สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องโดยใช้ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) สำหรับการประมาณผล เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 17 RCTs มีผู้เข้าร่วม 5359 คน โดยมีระยะเวลาการศึกษา 4 สัปดาห์และการติดตามผลอย่างน้อย 4 สัปดาห์ การศึกษาทั้งหมดมีอย่างน้อย 1 โดเมนที่มีความเสี่ยงสูงในการประเมินความเสี่ยงของอคติ

4 การทดลองเปรียบเทียบสารยับยั้ง dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) กับ sulphonylurea สารยับยั้ง DPP-4 อาจลดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับซัลโฟนิลยูเรีย (85/1237 เทียบกับ 165/1258, RR 0.53, 95% CI 0.41 ถึง 0.68; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่ม (ไม่มีรายงานเหตุการณ์ใน 2 การทดลอง; 6/279 ใน DPP-4 เทียบกับ 4/278 ในกลุ่ม sulphonylurea ได้รับรายงานใน 1 การทดลอง RR 1.49, 95% CI 0.43 ถึง 5.24; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมากเกี่ยวกับผลของสารยับยั้ง DPP-4 ต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นนอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (141/1207 เทียบกับ 157/1219, RR 0.90, 95% CI 0.52 ถึง 1.54) และการเปลี่ยนแปลงของ HbA1c (MD -0.11%, 95% CI ‐0.57 ถึง 0.36) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งสอง) ไม่มีรายงานการเสียชีวิต (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีการประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (HRQoL) และความพึงพอใจในการรักษา

2 การทดลองเปรียบเทียบ meglitinides กับ sulphonylurea. หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (14/133 เทียบกับ 21/140, RR 0.72, 95% CI 0.40 ถึง 1.28) และการเปลี่ยนแปลงของ HbA1c (MD 0.38%, 95% CI 0.35% ถึง 0.41%) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งสอง) ไม่มีการประเมินการเสียชีวิต เหตุการณ์ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ความพึงพอใจในการรักษา และ HRQoL

1 การทดลองเปรียบเทียบ sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2) กับ sulphonylurea SGLT-2 อาจลดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับ sulphonylurea (4/58 เทียบกับ 13/52, RR 0.28, 95% CI 0.10 ถึง 0.79; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานไม่เชื่อมั่นอย่างมากสำหรับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง (1 เหตุการณ์ในทั้งสองกลุ่ม, RR 0.90, 95% CI 0.06 ถึง 13.97) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นนอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (20/58 เทียบกับ 18/52, RR 1.00, 95% CI 0.60 ถึง 1.67 ) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งสอง) สารยับยั้ง SGLT-2 ส่งผลให้ HbA1c แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (MD 0.27%, 95% CI -0.04 ถึง 0.58; 1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 110 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการประเมินความตาย ความพึงพอใจในการรักษา และ HRQoL

3 การทดลอง เปรียบเทียบ glucagon-like peptide 1 (GLP-1) กับ sulphonylurea GLP-1 analogues อาจลดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับ sulphonylurea (20/291 เทียบกับ 48/305, RR 0.45, 95% CI 0.28 ถึง 0.74; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากสำหรับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง (0/91 เทียบกับ 1/91, RR 0.33, 95% CI 0.01 ถึง 7.99; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลักฐานแสดงให้เห็นว่า GLP-1 analogues ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลย นอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (78/244 เทียบกับ 55/255, RR 1.50, 95% CI 0.86 ถึง 2.61; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ความพึงพอใจในการรักษา (MD -0.18, 95% CI -3.18 ถึง 2.82; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือการเปลี่ยนแปลงของ HbA1c (MD -0.04%, 95% CI -0.45% ถึง 0.36%; 2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 246 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการประเมินการตายและ HRQoL

2 การทดลองเปรียบเทียบ insulin analogues กับ biphasic insulin หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ insulin analogues ต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (47/256 เทียบกับ 81/244, RR 0.43, 95% CI 0.13 ถึง 1.40) และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง (4/131 เทียบกับ 3/132, RR 1.34, 95% CI 0.31 ถึง 5.89) (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งสอง) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากสำหรับผลของ insulin analogues ต่อผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (109/256 เทียบกับ 114/244, RR 0.83, 95% CI 0.44 ถึง 1.56; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ (1/ 131 เทียบกับ 0/132, RR 3.02, 95% CI 0.12 ถึง 73.53; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการเปลี่ยนแปลงของ HbA1c (MD 0.03%, 95% CI -0.17% ถึง 0.23%; 1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 245 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการประเมินการตาย ความพึงพอใจในการรักษา และ HRQoL

2 การทดลองเปรียบเทียบ telemedicine กับการดูแลตามปกติ หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ telemedicine ต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (9/63 เทียบกับ 23/58, RR 0.42, 95% CI 0.24 ถึง 0.74; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), HRQoL (MD 0.06, 95% CI -0.03 ถึง 0.15 หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการเปลี่ยนแปลงของ HbA1c (MD -0.84%, 95% CI -1.51% ถึง -0.17%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการประเมินการเสียชีวิต ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง AE นอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และความพึงพอใจในการรักษา

2 การทดลอง เปรียบเทียบการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เน้นเดือนรอมฎอนกับการดูแลตามปกติ หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เน้นเดือนรอมฎอนต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (49/213 เทียบกับ 42/209, RR 1.17, 95% CI 0.82 ถึง 1.66; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการเปลี่ยนแปลงของ HbA1c (MD -0.40%, 95% CI -0.73% ถึง -0.06%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการประเมินการเสียชีวิต ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นนอกเหนือจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ความพึงพอใจในการรักษา และ HRQoL

1 การทดลองเปรียบเทียบการลดขนาดยากับการดูแลตามปกติ หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของการลดขนาดยาต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (19/452 เทียบกับ 52/226, RR 0.18, 95% CI 0.11 ถึง 0.30; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีผู้เข้าร่วมรายใดประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นนอกจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในระหว่างการศึกษา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการประเมินการเสียชีวิต ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง ความพึงพอใจในการรักษา การเปลี่ยนแปลง HbA1c และ HRQoL

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 3 กันยายน 2023

Tools
Information