ยา Betahistine สำหรับรักษาหูอื้อ

ความเป็นมา

อาการหูอื้อ คือการได้ยินเสียงคล้าย 'เสียงกริ่ง' 'เสียงควับ' หรือ 'เสียงฟู่' ที่ได้ยินในกรณีที่ไม่มีเสียงดังมาจากภายนอก ระหว่าง 5% ถึง 43% ของผู้คน เคยมีอาการนี้และบางคนมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิต หูอื้อสามารถรักษาได้โดยการให้การศึกษาและคำแนะนำ อาจใช้อุปกรณ์ช่วยฟังตามใบสั่งแพทย์ อุปกรณที่สร้างเสียง์ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ การบำบัดทางจิตวิทยาและการบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย การบำบัดด้วยยาใช้เพื่อจัดการอาการที่เกิดจากหูอื้อ เช่น ปัญหาการนอนหลับ ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า ไม่มีการบำบัดด้วยยาที่จัดการกับหูอื้อโดยตรง อย่างไรก็ตามยา betahistine มักถูกกำหนดไว้ใช้สำหรับหูอื้อ วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คือการประเมินหลักฐานจากการทดลองทางคลินิกที่มีคุณภาพสูงเพื่อหาผลของยา betahistine ต่อการรักษาหูอื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการดูผลของยา betahistine ต่อความดังของหูอื้อและผลข้างเคียงของยา betahistine

ลักษณะของการศึกษา

เราทบทวนการทดลองแบบสุ่มควบคุม(Randomised Control trial) 5 การศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 303 ถึง 305 คนซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการหูอื้อ การศึกษาเหล่านี้เปรียบเทียบผู้เข้าร่วมที่ได้รับ betahistine กับผู้ที่ได้รับยาหลอก การออกแบบการศึกษาสี่แบบจัดสรรผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มคู่ขนาน ในการศึกษาหนึ่งผู้เข้าร่วมยินยอมให้ใช้ยาในการศึกษาทั้งหมดตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่เราประเมิน ได้แก่ ความดังของหูอื้อและการถูกรบกวนด้วยอาการหูอื้อและผลข้างเคียงจากอาการหูอื้อ

ผลลัพธ์สำคัญ

การศึกษาที่รวมไว้ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องความดังของหูอื้อ ความรุนแรงของอาการหูอื้อหรือผลข้างเคียงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับ betahistine และผู้เข้าร่วมที่ได้รับยาหลอก ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่สำคัญ เราได้วางแผนที่จะประเมินการเปลี่ยนแปลงของการถูกรบกวนด้วยอาการหูอื้อ ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลและคุณภาพชีวิต แต่การศึกษาไม่ได้วัดผลเหล่านี้ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไป betahistine สามารถทนได้ดีกับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันของผลข้างเคียงจากยาหลอก

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำมาก ความเสี่ยงของการเกิดอคติในการศึกษาทั้งหมดที่รวบรวมอยู่นั้นไม่ชัดเจน ผลลัพธ์มาจากการศึกษาหนึ่งหรือสองการศึกษาเท่านั้น ในบางการศึกษาผู้เข้าร่วมที่ถูกรวมไว้นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดของผู้ที่มีอาการหูอื้อดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปผลทั่วไปได้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า betahistine มีผลต่อหูอื้อไม่ทราบสาเหตุเมื่อเทียบกับยาหลอก หลักฐานแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไป betahistine สามารถทนได้ดีกับความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันของผลข้างเคียงจากยาหลอก คุณภาพของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ที่รายงานโดยใช้ GRADE อยู่ ในระดับ ตั้งแต่ ปานกลาง ถึง ต่ำมาก

หากต้องการให้วิจัยในอนาคตเกี่ยวกับประสิทธิผลของ betahistine ในผู้ป่วยหูอื้อได้รับการเชื่อถือ ควรใช้วิธีการที่แม่นยำ การสุ่มตัวอย่างและการปกปิด ควรมีคุณภาพสูงสุดเนื่องจากลักษณะของหูอื้อและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการตอบสนองของยาหลอก ควรใช้คำสั่ง CONSORT ในการออกแบบและรายงานการศึกษาในอนาคต นอกจากนี้เรายังแนะนำให้พัฒนามาตรการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสำหรับการวิจัยในสาขาแพทย์เฉพาะทาง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

หูอื้อเป็นอาการที่เกิดจากการรับรู้เสียงในกรณีที่ไม่มีแหล่งเสียงจากภายนอก ในอังกฤษเพียงอย่างเดียวมีการปรึกษาเรื่องเวชปฏิบัติทั่วไปประมาณ¾ล้านครั้งทุกปี ซึ่งอาการหลักที่มาคือเรื่องหูอื้อซึ่งถือเป็นภาระสำคัญในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล กลยุทธ์การจัดการทางคลินิก ได้แก่ การให้ความรู้และคำแนะนำ การบำบัดด้วยการผ่อนคลาย การบำบัดอาการหูอื้อ การบำบัดพฤติกรรมทางสติปัญญา การเพิ่มของเสียงโดยใช้เครื่องกำเนิดเสียงด้วยระดับการได้ยินของหูหรือเครื่องช่วยฟัง และการบำบัดด้วยยาเพื่อจัดการกับอาการที่เป็นโรคร่วม เช่น ปัญหาการนอนหลับความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า ยังไม่มียาใดได้รับการรับรองสำหรับรักษาหูอื้อจากหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตามมีการเติมใบสั่งยาสำหรับ betahistine มากกว่า 100,000 รายการทุกเดือนในอังกฤษและเกือบ 10% ของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้สั่งให้ betahistine สำหรับหูอื้อ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของ betahistine ในผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อไม่ทราบสาเหตุ

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล Cochrane ENT ค้นหาทะเบียน Cochrane ENT; Central Register of Controlled Trials (CENTRAL via the Cochrane Register of Studies); Ovid MEDLINE; Ovid Embase; CINAHL; Web of Science; ClinicalTrials.gov; ICTRP และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดลองที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ วันที่สืบค้นคือ 23 กรกฎาคม 2018

เกณฑ์การคัดเลือก: 

รวมถึงการทดลองแบบสุ่มควบคุม (RCTs) เพื่อคัดเลือกผู้ป่วยทุกวัยที่มีอาการหูอื้อไม่ทราบสาเหตุทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เรารวมการศึกษาที่การแทรกแซงเกี่ยวข้องกับ betahistine และสิ่งนี้ถูกเปรียบเทียบกับยาหลอก ไม่มีการแทรกแซงหรือการศึกษาและข้อมูลใด เรารวมทุกสูตรของ betahistine โดยไม่คำนึงถึงปริมาณยาหรือสูตรและทุกระยะเวลาการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเรารวมถึงความดังของหูอื้อและผลข้างเคียงที่สำคัญ (ความรู้สึกไม่สบายของทางเดินอาหารส่วนบน) ผลลัพธ์ทุติยภูมิของเรารวมถึงความรุนแรงของอาการหูอื้อ ซึ่งวัดได้จากคะแนนในแบบสอบถามจากทั่วโลก เกี่ยวกับหูอื้อหลายรายการ อาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวลทั่วไป คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผลข้างเคียงอื่น ๆ (เช่น ปวดศีรษะง่วงนอนอาการแพ้ทางผิวหนัง (ตุ่มอักเสบ, ผื่น) และอาการกำเริบของหูอื้อ) และการรบกวนจากอาการหูอื้อ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินคุณภาพของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์ สิ่งนี้ถูกระบุในแบบ ตัวเอียง

ผลการวิจัย: 

การทบทวนนี้รวมห้าการศึกษา (โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 303 ถึง 305 คน) เปรียบเทียบผลของ betahistine กับยาหลอกในผู้ใหญ่ที่มีอาการหูอื้อไม่ทราบสาเหตุ การศึกษาสี่ชิ้นเป็น RCT แบบกลุ่มคู่ขนานและอีกชิ้นหนึ่งมีการออกแบบข้ามกัน (Cross-over) ความเสี่ยงของการเกิดอคติในการศึกษาทั้งหมดที่รวบรวมได้นั้นไม่ชัดเจน

เนื่องจากความแตกต่างกันของผลลัพธ์ที่วัดและวิธีการวัดที่ใช ้จึงอาจทำให้การรวบรวมข้อมูลมีความจำกัด เมื่อเรารวบรวมข้อมูลจากการศึกษาสองชิ้นสำหรับผลลัพธ์หลักของความดังของหูอื้อ ความแตกต่างเฉลี่ยของระดับอะนาล็อกภาพ 0 ถึง 10 จุดในการติดตามผลหนึ่งเดือนไม่มีนัยสำคัญระหว่าง betahistine และยาหลอก (-0.16, ความเชื่อมั่น 95% ช่วงเวลา (CI) -1.01 ถึง 0.70; ผู้เข้าร่วม 81 คน) ( หลักฐานคุณภาพต่ำมาก ) ไม่มีรายงานความรู้สึกไม่สบายของทางเดินอาหารส่วนบน (ผลข้างเคียงที่สำคัญ) ในการศึกษาใด ๆ

ผลการศึกษารองพบว่าไม่มีความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของหูอื้อระหว่าง betahistine และยาหลอก (ความแตกต่างเฉลี่ยที่ 12 สัปดาห์ 0.02, 95% CI -1.05 ถึง 1.09; ผู้เข้าร่วม 50 คน) ( หลักฐานคุณภาพปานกลาง ) ไม่มีการศึกษาใดรายงานผลลัพธ์รองอื่น ๆ ของการเปลี่ยนแปลงของอาการซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าอาการวิตกกังวลหรือความวิตกกังวลทั่วไปหรือคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่วัดโดยเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้วหรืออาการรบกวนจากหูอื้อ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่รายงานว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.ชุติมา ชุณหะวิจิตร

Tools
Information