ทบทวนการเสียชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้มารดาและเด็กเสียชีวิตในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวน Cochrane นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า 'การตรวจสอบและทบทวนการตาย' (สำรวจสาเหตุที่เสียชีวิต และสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันการเสียชีวิตเหล่านี้) สามารถป้องกันไม่ให้แม่และเด็กเสียชีวิตได้ ผู้ทบทวนวรรณกรรมได้รวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบคำถามนี้และพบการศึกษา 2 รายการ

ใจความสำคัญ

ในการศึกษาจากโรงพยาบาลในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของสตรีและทารกอยู่ในระดับสูง การทบทวนการเสียชีวิตอาจทำให้สตรีมีครรภ์ มารดาใหม่ และทารกแรกเกิดเสียชีวิตน้อยลง ในโรงพยาบาลของฝรั่งเศส ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของทารกอยู่ในระดับต่ำ อาจทำให้อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

การทบทวนวรรณกรรมศึกษาอะไร

ทุกๆ ปีมีเด็กและทารกหลายล้านคนเสียชีวิต สตรีหลายคนเสียชีวิตในขณะตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตร หรือหลังจากนั้นไม่นาน มากกว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตเหล่านี้ เกิดขึ้นในแอฟริกาตอนใต้ของซาฮารา

สถานบริการสุขภาพหรือชุมชนหลายแห่งดำเนินการ "การตรวจสอบและทบทวนการตาย" มีการสำรวจว่าทำไมคนๆ หนึ่งถึงเสียชีวิต สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงความตายนี้ และสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นในอนาคต

การตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลและป้องกันการเสียชีวิตใหม่ในแม่และเด็ก แต่อาจต้องเสียเงิน โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเอาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกจากงานสำคัญอื่นๆ หากทำได้ไม่ดี อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพรู้สึกว่าถูกตำหนิและได้รับความอับอาย ซึ่งอาจนำไปสู่การดูแลที่ไม่ดี เราจำเป็นต้องค้นหาว่าการตรวจสอบและการทบทวนได้ผลหรือไม่ และแนวทางใดได้ผลดีที่สุด

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสืบค้นการศึกษา ที่คนจากสถานบริการสุขภาพหรือชุมชนดำเนินการตรวจสอบ หรือทบทวนการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่เพิ่งคลอด ทารกแรกเกิดหรือเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี การศึกษาต้องเปรียบเทียบ สถานที่หรือเวลาที่ใช้การตรวจสอบการเสียชีวิต กับสถานที่หรือเวลาที่ไม่ได้ใช้

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนนี้คืออะไร

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ การศึกษาทั้ง 2 รายการ ประเมินการตรวจสอบการเสียชีวิตที่สถานบริการสุขภาพ

การศึกษาที่ 1 ทำในโรงพยาบาลในแอฟริกาตะวันตกซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของสตรีและทารกสูง ในการศึกษานี้แพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการดูแลครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงการฝึกอบรมหนึ่งวันในการตรวจสอบการเสียชีวิตของสตรีที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร จากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่โรงพยาบาลและทำการตรวจประเมินในการประชุมทุกเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลเหล่านี้ถูกเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ไม่มีการฝึกอบรม และการประชุมตรวจสอบ สำหรับมารดาและทารกที่อยู่ในโรงพยาบาล แนวทางนี้:

- อาจทำให้สตรีมีครรภ์และมารดาใหม่เสียชีวิน้อยลง และอาจนำไปสู่การดูแลมารดาที่ดีขึ้นเล็กน้อย

- อาจทำให้ทารกเสียชีวิตน้อยลงในช่วง 24 ชั่วโมงแรก อย่างไรก็ตามอาจไม่แตกต่างในจำนวนทารกที่เสียชีวิตหลังจาก 24 ชั่วโมงแรก แม้ว่าช่วงที่ผลกระทบที่แท้จริงอาจเป็น ("ระยะขอบของข้อผิดพลาด") มีทั้งการเพิ่มขึ้นและการลดลงของจำนวนทารก ที่เสียชีวิต

- อาจไม่แตกต่างในจำนวนการตายคลอด

การศึกษาที่ 2 เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของฝรั่งเศสซึ่งมีทารกแรกเกิดเสียชีวิตน้อยมาก ในการศึกษานี้ แพทย์และพยาบาลผดุงครรภ์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดูแลการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร จากนั้นพวกเขาก็จัดการประชุมการตรวจสอบในโรงพยาบาลของพวกเขา ซึ่งพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับการตายคลอดและทารกแรกเกิดที่ป่วยหรือเสียชีวิต โรงพยาบาลเหล่านี้ถูกเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ไม่มีข้อมูลและการประชุม แนวทางนี้:

- อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับจำนวนทารกที่เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์แรก

- อาจลดจำนวนทารกที่ป่วยเนื่องจากได้รับการดูแลที่มีคุณภาพไม่ดี

เราไม่รู้ผลต่อการตายคลอด หรือจำนวนมารดาหรือทารกโตและเด็กที่เสียชีวิตเนื่องจากการศึกษาไม่ได้วัดผลนี้

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสืบค้นการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการที่ซับซ้อนรวมถึงการตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตของมารดา ตลอดจนการพัฒนาความเป็นผู้นำในท้องถิ่น และการฝึกอบรม อาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศที่มีรายได้น้อย และอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแลได้เล็กน้อย การตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตระยะปริกำเนิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ซับซ้อนด้วยการฝึกอบรม อาจช่วยปรับปรุงคุณภาพการดูแล ซึ่งวัดได้จากความเจ็บป่วยระยะปริกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรฐาน ในบริบทที่มีรายได้สูงซึ่งอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำมากแล้ว

WHO แนะนำว่าควรมีการทบทวนการเสียชีวิตของมารดาและทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตามการทบทวนการตายโดยแยกเฉพาะ อาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุการลดลงของการตาย อย่างที่พบในการทดลอง QUARITE การทบทวนวรรณกรรมนี้ ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตของมารดาอาจจำเป็นต้องนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดวิธีการ ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่นการฝึกอบรมแพทย์ผู้นำและพยาบาลผดุงครรภ์ ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง การรับรองซ้ำประจำปี และการเยี่ยมเยียนรายไตรมาสโดยเจ้าหน้าที่ภายนอกเพื่อให้การดูแล และการให้คำปรึกษา เช่นเดียวกันอาจนำไปใช้กับการทบทวนการตายปริกำเนิดและเด็ก จำเป็นต้องมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการใช้การทบทวนการเสียชีวิตของมารดา ทารกปริกำเนิดและเด็กในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) รวมถึงการลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้น้อยกว่า 70 ต่อการเกิดที่มีชีพ 100,000 คน และยุติการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่สามารถป้องกันได้ในทุกประเทศภายในปี 2030 การตรวจสอบและทบทวนการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดได้รับการแนะนำอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นวิธีการเพื่อลดการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุ SDGs อย่างไรก็ตาม มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตที่คุ้มค่าที่สุด: การตรวจสอบโดยชุมชน (การหาสาเหตุการตายทางวาจาและทางสังคม) การตรวจสอบตามสถานที่ (การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สำคัญ (SEA)) หรือการรวมกันของทั้งสองอย่าง (การสอบถามข้อมูลที่เป็นความลับ) .

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลและความคุ้มทุนของการตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตประเภทต่างๆในการลดการตายของมารดา ทารกปริกำเนิด และเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาสิ่งต่อไปนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึง 16 มกราคม 2019: CENTRAL, Ovid MEDLINE, Embase OvidSP และฐานข้อมูลอื่น ๆ อีก 5 ฐานข้อมูล เราค้นุการศึกษาที่กำลังดเนินการ โดยใช้ ClinicalTrials.gov และ World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform และค้นหารายการอ้างอิงของบทความที่รวมไว้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มคลัสเตอร์ การทดลองแบบไม่สุ่มแบบคลัสเตอร์ การศึกษาก่อนและหลังแบบควบคุม และ interrupted time series ของการตรวจสอบการตายหรือการทบทวนรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนกรณีของการเสียชีวิตของมารดา ทารกปริกำเนิดหรือเด็ก ระบุปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้และการสร้าง คำแนะนำ การที่จะเข้าอยู่ในการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาจำเป็นต้องรายงานอย่างน้อยหนึ่งในผลลัพธ์ต่อไปนี้: อัตราการตายปริกำเนิด; อัตราการตายคลอด; อัตราการตายของทารกแรกเกิด อัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรืออัตราการตายของมารดา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการของกลุ่ม Cochrane Effective Practice และ Organization of Care (EPOC) ผู้วิจัย 2 คนคัดลอกข้อมูล, ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ อย่างอิสระต่อกัน และใช้ GRADE ในการประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน เราวางแผนที่จะทำ meta-analysis โดยใช้ random-effects model แต่การศึกษาที่รวมไว้นั้นไม่ homogeneous เพียงพอที่จะทำให้การรวมผลลัพธ์มีความหมาย

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มคลัสเตอร์ 2 รายการ ทั้ง 2 รายการแนะนำการทบทวนและการตรวจสอบการตายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการหลายองค์ประกอบและเปรียบเทียบกับการดูแลในปัจจุบัน การศึกษา QUARITE (QUAlity of care, RIsk management และ TEchnology) เกี่ยวข้องกับการทบทวนการเสียชีวิตของมารดาในโรงพยาบาลในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกปริกำเนิดสูงมาก ในทางตรงกัน ข้ามการทดลองของ OPERA ได้ศึกษาการประชุมการเจ็บป่วย / การตายของทารกในครรภ์ (MMCs) ในหน่วยคลอดบุตรในฝรั่งเศส ซึ่งมีอัตราการตายปริกำเนิดต่ำมากอยู่แล้วตอนเริ่มต้น

วิธีการของ OPERA ในฝรั่งเศสเริ่มต้นด้วยการเยี่ยมสูติแพทย์พยาบาลผดุงครรภ์และ วิสัญญีแพทย์สั้น ๆ เกี่ยวกับแนวทางระดับชาติสำหรับการจัดการกรณีเจ็บป่วย / การเสียชีวิตและตามด้วย MMCs ปริกำเนิด ครึ่งหนึ่งของหน่วยที่ได้รับวิธีการได้รับการสุ่มเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักจิตวิทยาคลินิก ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ วิธีการของ OPERA อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับการเสียชีวิตปริกำเนิดโดยรวม (มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อย่างไรก็ตามเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของวิธีการต่อการตายของทารกปริกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลที่ไม่เหมาะสม (มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) วิธีการอาจช่วยลดการเจ็บป่วยปริกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลที่ไม่เหมาะสม (unadjusted odds ratio (OR) 0.62, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.40 ถึง 0.95; การเกิด 165,353 ครั้ง; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีรายงานผลของวิธีการต่ออัตราการตายคลอด การตายของทารกแรกเกิด อัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี การเสียชีวิตของมารดาหรือผลข้างเคียง

วิธีการ QUARITE ในแอฟริกาตะวันตกมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมผู้นำของทีมสูติกรรมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักสูตร ALARM (Advances in Labor And Risk Management) ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมหนึ่งวันเกี่ยวกับการทบทวนการเสียชีวิตของมารดา ผู้นำกลับไปที่โรงพยาบาล จัดตั้งคณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพและเริ่มตรวจสอบการเสียชีวิตของมารดา โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกภายนอก วิธีการดังกล่าวอาจช่วยลดการเสียชีวิตของมารดาในผู้ป่วยใน (adjusted OR 0.85, 95% CI 0.73 ถึง 0.98; การคลอด 191,167 ครั้ง; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด (adjusted OR 0.74, 95% CI 0.61 ถึง 0.90; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) อย่างไรก็ตาม QUARITE อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับอัตราการตายคลอดของผู้ป่วยใน (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในผู้ป่วยในหลังจาก 24 ชั่วโมงแม้ว่าช่วงความเชื่อมั่น 95% จะมีทั้งประโยชน์และอันตราย (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ). วิธีการของ QUARITE อาจเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของสตรีที่ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูง (OR 1.87, 95% CI 1.35 - 2.57 หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีรายงานผลของวิธีการต่อการตายปริกำเนิด อัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือผลข้างเคียง

เราไม่พบการศึกษาใดๆ ที่ประเมินการตรวจสอบและทบทวนการเสียชีวิตของเด็ก หรือการทบทวนการตายโดยชุมชน หรือค่าใช้จ่าย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ. นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information