การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจเต้านมทางคลินิกเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง

ประเด็นคืออะไร

บริการตรวจคัดกรองที่จำกัดและระบบสุขภาพที่ไม่เพียงพอในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง (LMICs) นำไปสู่การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ใน LMICs ในช่วงท้าย การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมขั้นสูง (โดยใช้แมมโมแกรม) ส่วนใหญ่ไม่มีให้บริการในสถานพยาบาลหลายแห่ง และหากมีก็มีราคาแพงเกินไปสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ การทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane นี้ตรวจสอบว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน LMICs ในการตรวจเต้านมทางคลินิก (CBE) จะมีผลใดๆ ต่อการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นในบริบทเหล่านี้หรือไม่

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

จำนวนผู้หญิงเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมในกลุ่ม LMICs สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้สูง (HIC) แม้ว่าอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในกลุ่ม HICs จะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ LMICs CBE เป็นเทคนิคการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีราคาไม่แพง และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก LMICs เพื่อดำเนินการ CBE นั้นมีศักยภาพในการปรับปรุงการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น

คำถามการวิจัยของเรา

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน CBE เทียบกับไม่มีการฝึกอบรมมีผลใดๆ ต่อการปรับปรุงการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นของโรคหรือไม่ นอกจากนี้ เรายังประเมินด้วยว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน CBE มีผลอย่างไรต่อความแม่นยำในการตรวจหามะเร็งเต้านม ผลของ CBE ต่อการเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งเต้านม และความรู้และการยอมรับ CBE ของผู้หญิง เรารวมการศึกษาที่เผยแพร่ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2021

เราพบ การศึกษา 4 ฉบับที่ตอบคำถามการวิจัยของเรา การฝึกอบรม CBE จัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ผดุงครรภ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนที่ทำงานใน LMICs ผู้หญิงจำนวน 947,190 คนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จากจำนวนประชากรทั้งหมดที่ได้รับการตรวจคัดกรอง มีการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 593 ราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรมวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นได้มากกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ผลจากการศึกษาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน CBE อาจเพิ่มการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น แต่หลักฐานที่มีอยู่มีคุณภาพต่ำ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลต่อผลลัพธ์อื่นๆ รวมถึงความแม่นยำของการทำ CBE ความรู้เกี่ยวกับ CBE การยอมรับ CBE และ CBE มีผลต่อการเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งเต้านมหรือไม่

ซึ่งหมายความว่า มีศักยภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน LMICs ได้รับการฝึกอบรมให้ทำ CBE อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบคำถามการวิจัยนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมของเราชี้ให้เห็นถึงประโยชน์บางประการของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก LMICs ใน CBE เกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หลักฐานเกี่ยวกับการตาย ความแม่นยำของ CBE ที่ทำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และความสมบูรณ์ของการติดตามยังไม่แน่นอนและต้องมีการประเมินเพิ่มเติม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) มักเป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม ข้อจำกัดของระบบสุขภาพที่ให้บริการได้ไม่ดี การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาที่จำกัด และการขาดโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนทำให้ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมในประเทศเหล่านี้มารับการรักษาช้า ผู้หญิงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระยะลุกลามและมักไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงเหตุผลทางการเงินเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพส่วนใหญ่ต้องจ่ายเอง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากทางการเงิน ความล้มเหลวของระบบสุขภาพ เช่น บริการขาดหายไป หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความตระหนักเกี่ยวกับสัญญาณและอาการทั่วไปของมะเร็ง และอุปสรรคทางสังคมวัฒนธรรม เช่น การตีตราและการใช้การรักษาทางเลือก การตรวจเต้านมทางคลินิก (CBE) เป็นเทคนิคการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีราคาไม่แพงในสตรีที่มีก้อนในเต้านมที่คลำได้ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก LMICs เพื่อดำเนินการ CBE มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพของเทคนิคและความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่าการฝึกอบรม CBE ส่งผลต่อความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน LMICs ในการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นหรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Breast Cancer Specialized Registry, CENTRAL, MEDLINE, Embase, the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) search portal และ ClinicalTrials.gov จนถึง 17 กรกฎาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) (รวมถึง RCTs แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม) การศึกษากึ่งทดลอง และการศึกษาก่อนและหลังแบบมีกลุ่มควบคุม หากเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดกรองการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประเมินความเสี่ยงของอคติ และความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE โดยอิสระ เราทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ซอฟต์แวร์ Review Manager และนำเสนอผลการวิจัยหลักในตาราง summary of findings

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้า RCTs 4 ฉบับ ที่คัดกรองมะเร็งเต้านมจากประชากรทั้งหมด 947,190 คน โดยในจำนวนนี้มีการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 593 คน การศึกษาที่รวบรวมทั้งหมดเป็นแบบ cluster RCTs; 2 ฉบับดำเนินการใน India, 1 ฉบับใน Philippines และอีก 1 ฉบับใน Rwanda เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรมให้ทำ CBE ในการศึกษาที่รวบรวม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมูลฐาน พยาบาล ผดุงครรภ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน การศึกษาที่นำเข้า 3 ใน 4 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์หลัก (ระยะของมะเร็งเต้านม ณ เวลาที่มาตรวจ) สำหรับผลลัพธ์ทุติยภูมิ การศึกษาที่รวบรวมรายงานความครอบคลุมของ CBE การติดตามผล ความแม่นยำของ CBE ที่ทำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานผลของ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ (KAP) และความคุ้มค่า

การศึกษา 3 ฉบับ รายงานการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น (ที่ระยะ 0+I+II) ซึ่งบ่งชี้ว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน CBE อาจเพิ่มจำนวนสตรีที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกอบรม (45 % ที่ตรวจพบเทียบกับ 31% ที่ตรวจพบ อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.44 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.01 ถึง 2.06, การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 593 คน I 2 = 0% หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

การศึกษา 3 ฉบับ รายงานการวินิจฉัยในระยะหลัง (III+IV) ซึ่งบ่งชี้ว่าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน CBE อาจลดจำนวนสตรีที่ตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะหลังเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกอบรม (ตรวจพบ 13% เทียบกับ 42%, RR 0.58 , 95% CI 0.36 ถึง 0.94; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 593 คน I 2 = 52% หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เกี่ยวกับผลลัพธ์ทุติยภูมิจากการศึกษา 2 ฉบับ รายงานการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม โดยนัยว่าหลักฐานไม่แน่นอนสำหรับผลต่อการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม (RR 0.88, 95% CI 0.24 ถึง 3.26; การศึกษา 2 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 355 คน; I 2 = 68%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เนื่องจากความแตกต่างของการศึกษา เราไม่สามารถทำ meta-analysis เพื่อความถูกต้องของ CBE ที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ความครอบคลุมของ CBE และความสมบูรณ์ของการติดตามผลได้ ดังนั้นจึงรายงานแบบบรรยายโดยใช้แนวทาง 'การสังเคราะห์โดยไม่มี meta-analysis' (SWiM) ความไวของ CBE ที่ทำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีรายงานว่าอยู่ที่ 53.2% และ 51.7%; ในขณะที่ความจำเพาะได้รับรายงานเป็น 100% และ 94.3% ตามลำดับ ในการศึกษา 2 ฉบับ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การทดลอง 1 ฉบับรายงานความครอบคลุมของ CBE โดยมีค่าเฉลี่ย 67.07% ในการคัดกรอง 4 รอบแรก (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การทดลอง 1 ฉบับรายงานการติดตามผลว่าอัตราการปฏิบัติตามสำหรับการยืนยันการวินิจฉัยหลังจาก CBE เป็นบวกคือ 68.29%, 71.20%, 78.84% และ 79.98% ระหว่างการคัดกรอง 4 รอบแรกตามลำดับในกลุ่ม CBE เทียบกับ 90.88%, 82.96%, 79.56 % และ 80.39% ระหว่างการคัดกรองสี่รอบตามลำดับในกลุ่มควบคุม

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 พฤษภาคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 31 กรกฏาคม 2023

Tools
Information