สารอาหาร-ภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS)

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

กลุ่มอาการหายใจลำบากแบบเฉียบพลัน (ARDS) เป็นภาวะที่คุกคามชีวิตจากปอดอักเสบ (ระคายเคือง) และปอดได้รับความเสียหาย ในภาวะนี้ ปอดไม่สามารถส่งผ่านออกซิเจนเข้าไปในเลือดอย่างเพียงพอสำหรับอวัยวะสำคัญของร่างกาย มักจะพบในผู้ป่วยหนัก ปัจจุบันไม่มีตัวเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพเฉพาะสำหรับกลุ่มอาการนี้ ทางเลือกหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร การปรับเปลี่ยนสารอาหารให้กับผู้ใหญ่ที่มี ARDS รวมถึงส่วนประกอบของอาหารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สามารถลดการอักเสบของปอดและปรับปรุงผลลัพธ์ในผู้ใหญ่ที่มีอาการนี้ กรดไขมันโอเมก้า 3 (รู้จักในชื่อ DHA และ EPA) พบได้ในน้ำมันปลาและมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบผลการศึกษาจากรายงานและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่มี ARDS

ลักษณะของการศึกษา

หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเมษายน 2018 เรารวบรวมการศึกษา 10 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 1015 คน การศึกษาเหล่านี้ดำเนินการในหอผู้ป่วยหนัก เปรียบเทียบโภชนาการมาตรฐาน (โภชนาการปกติที่จัดให้แก่ผู้ป่วย ARDS) กับโภชนาการที่เสริมด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 หรือยาหลอก (สารที่ไม่มีฤทธิ์) และเปรียบเทียบกับการใช้หรือไม่ใช้สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิด oxidation - ปฏิกิริยาที่อาจทำให้เกิดการอักเสบและทำลายเซลล์

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ยังไม่ชัดเจนว่าการบริโภคสารอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และสารต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วย ARDS ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวหรือไม่ ไม่แน่ใจว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 และสารต้านอนุมูลอิสระจะลดระยะเวลารักษาในไอซียูและจำนวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือได้รับออกซิเจนดีขึ้นหรือไม่ ยังไม่ชัดเจนว่าอาหารประเภทนี้ทำให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น

คุณภาพของหลักฐาน

ผลของการทบทวนนี้มีความจำกัด จากการขาดมาตรฐานในการศึกษาในเรื่องวิธีการ, ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการรายงานการวัดผล เราประเมินคุณภาพของหลักฐานว่าต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การวิเคราะห์เมตต้าของการศึกษา 10 เรื่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกรดไขมันโอเมก้า 3 และ / หรือสารต้านอนุมูลอิสระในผู้ใหญ่ที่มี ARDS วิธีการ (intervention) นี้อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุระหว่างกลุ่ม เราไม่แน่ใจว่าอาหารเสริม-ภูมิคุ้มกันกรดไขมันโอเมก้า -3 และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจและระยะเวลารักษาใน ICU หรือปริมาณออกซิเจนในวันที่ 4 จากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริม-ภูมิคุ้มกันยังไม่แน่นอน เนื่องจากช่วงเชื่อมั่นรวมถึงมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจ, ระบบทางเดินอาหารและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) เกิดจากกระบวนการอักเสบของร่างกายทั้งระบบเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ยังขาดการรักษาด้วยยาในการอักเสบระดับปานกลางใน ARDS การทดลองหลายเรื่องศึกษาโดยใช้ยาเป็นส่วนหนึ่งของการให้อาหารหรือเป็นอาหารเสริมต่อผลทางคลินิกในการป่วยหนัก และ ARDS

วัตถุประสงค์: 

เพื่อทบทวนและประเมินหลักฐานอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับผลของการใช้สารอาหาร-ภูมิคุ้มกันโดยเปรียบเทียบกับการให้อาหารที่ไม่ใช่สารอาหาร-ภูมิคุ้มกันในผู้ใหญ่ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่มีอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS)

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก MEDLINE, Embase, CENTRAL, เอกสารจากการประชุมและการทดลองที่ได้ลงทะเบียนไว้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2018 เราตรวจสอบเอกสารอ้างอิงจากการศึกษาที่ตีพิมพ์และการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม randomized controlled trials (RCTs) และ quasi-randomized เปรียบเทียบการใช้สารอาหาร-ภูมิคุ้มกันเทียบกับกลุ่มควบคุมหรือสูตรอาหารหลอกในผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะ ARDS ตามนิยามของ Berlin definition of ARDS กรณีการศึกษาเก่าใช้นิยามของ American-European Consensus Criteria สำหรับทั้ง ARDS และภาวะที่ปอดถูกทำลายเฉียบพลัน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนได้ทำการประเมินคุณภาพของการศึกษาและดึงข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประพันธ์ เราทำการวิเคราะห์ทางสถิติตามมาตรฐานระเบียบวิธีของ Cochrane ผลการศึกษาหลักของเราคือการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ผลการศึกษารอง ได้แก่ ระยะเวลาเข้าพักในหน่วยผู้ป่วยหนัก (ICU), จำนวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, ดัชนีออกซิเจน, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของหัวใจ, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหารและจำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด เราใช้ GRADE เพื่อประเมินคุณภาพของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เราใด้ randomized controlled trials 10 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 1,015 คน การศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบสูตรอาหารทางเลือกหรือเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 (เช่น eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA)), gamma-linolenic acid (GLA) และสารต้านอนุมูลอิสระ เราประเมินผลการศึกษาที่รวบรวมมาว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติสูงเนื่องจากข้อบกพร่องของระเบียบวิธีวิจัย การศึกษามีความแตกต่างกัน ในธรรมชาติและวิธีการ รวมถึงประเภทและระยะเวลาของวิธีการที่ใช้ (intervention), แคลอรี่ และการรายงานผลการศึกษา ทุกการศึกษามีการรายงานการเสียชีวิต สำหรับผลการศึกษาหลัก ผู้วิจัยรายงานว่าไม่มีความแตกต่างของการเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมด (จากรายงานที่นานที่สุด) จากการใช้สูตรอาหารเสริม-ภูมิคุ้มกันหรืออาหารเสริมเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 และสารต้านอนุมูลอิสระ (risk ratio (RR) 0.79, ช่วงเชื่อมั่น 95% (CI) 0.59 ถึง 1.07 ผู้เข้าร่วม = 1015; การศึกษา = 10 เรื่อง; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

สำหรับผลการศึกษารอง เราไม่แน่ใจว่าอาหารเสริม-ภูมิคุ้มกันกรดไขมันโอเมก้า 3 และสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถลดระยะเวลาการเข้าพักของ ICU (mean difference (MD) -3.09 วัน 95% CI -5.19 ถึง -0.99; ผู้เข้าร่วม = 639; การศึกษา = 8 เรื่อง; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) และจำนวนวันที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (MD -2.24 วัน, 95% CI -3.77 ถึง -0.71; ผู้เข้าร่วม = 581; การศึกษา = 7 เรื่อง; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) นอกจากนี้ เรายังไม่แน่ใจว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 และสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มออกซิเจนหรือไม่ ซึ่งวัดจากอัตราส่วนของความดันบางส่วนของออกซิเจนในหลอดเลือดแดง (PaO₂) ต่อสัดส่วนของออกซิเจนที่หายใจเข้า (FiO₂), ในวันที่ 4 (MD 39 mmHg 95% CI 10.75 ถึง 67.02 ; ผู้เข้าร่วม = 676; การศึกษา = 8 เรื่อง) หรือมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของหัวใจเพิ่มขึ้น (RR 0.87, 95% CI 0.09 ถึง 8.46; ผู้เข้าร่วม = 339; การศึกษา = 3 เรื่อง; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของระบบทางเดินอาหาร 1.11, 95% CI 0.71 ถึง 1.75; ผู้เข้าร่วม = 427; การศึกษา = 4 เรื่อง; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก), หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด (RR 0.91, 95% CI 0.67-1.23, ผู้เข้าร่วม = 517; การศึกษา = 5 เรื่อง; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที 4 กรกฎาคม 2020

Tools
Information