การบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ในคู่ที่มีเพศสัมพันธ์หรือใส่อสุจิเข้าไปในมดลูก

คำถามที่ตรวจสอบ

เพื่อประเมินผลและระดับความเจ็บปวดเมื่อมีการบาดเจ็บเล็กน้อยโดยเจตนาที่เยื่อบุโพรงมดลูก (endometrium) ต่อโอกาสมีบุตรของสตรีที่พยายามตั้งครรภ์โดยการมีเพศสัมพันธ์หรือการใส่อสุจิเข้าไปในมดลูก (การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI))

ความเป็นมา

สำหรับสตรีที่เข้ารับการทำการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) มีข้อเสนอแนะว่าโอกาสในการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นโดยการเจตนาทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบาดเจ็บเล็กน้อย การบาดเจ็บนี้สามารถทำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อชิ้นเล็กๆ จากเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยอุปกรณ์พลาสติกขนาดเล็กที่ยืดหยุ่นได้ เช่น ปิเปลล์ ซึ่งเป็นขั้นตอนทางนรีเวชที่ทำบ่อยและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติทางคลินิกทุกวัน เป็นที่ทราบกันดีว่าขั้นตอนนี้ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย/เจ็บปวดในระดับหนึ่ง และจำเป็นต้องมีการตรวจอุ้งเชิงกรานเพิ่มเติม ประสิทธิผลของขั้นตอนนี้นอกเหนือจาก ART ในผู้หญิงหรือคู่ที่พยายามตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการทำ IUI ยังไม่ชัดเจน

ลักษณะการศึกษา

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 22 ฉบับ ซึ่งรวมสตรีทั้งหมด 3703 คน เข้าเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้ สตรีส่วนใหญ่มีภาวะมีบุตรยากประเภทที่เรียกว่าภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งหมายความว่าหลังจากทำการตรวจตามปกติทั้งหมดแล้ว ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าทำไมทั้งคู่ถึงไม่ตั้งครรภ์จนถึงตอนนี้ ผลลัพธ์หลักของการทบทวนคือการเกิดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่อง (อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์) และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหัตถการ หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2020

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

มีเพียงการทดลองเดียวที่เปรียบเทียบการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนากับไม่มีการบาดเจ็บ/ขั้นตอนหลอกที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและรวมอยู่ในการวิเคราะห์ การศึกษานี้ไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะแสดงว่ามีโอกาสเกิดมีชีพแตกต่างกันหรือไม่ คุณภาพของหลักฐานต่ำ หลักฐานบ่งชี้ว่าหากสันนิษฐานว่าโอกาสในการคลอดมีชีพโดยไม่มีการแทรกแซง/ขั้นตอนหลอกอยู่ที่ 34% โอกาสของกลุ่มที่เยื่อบุโพรงมดลูกบาดเจ็บจะอยู่ที่ 27% ถึง 55%

การศึกษา 6 ฉบับ รายงานว่าสตรีมีอาการปวดในระหว่างขั้นตอนหรือไม่ และส่วนใหญ่มักรายงานว่ามีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง

การทดลอง 4 ฉบับ เปรียบเทียบการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เกิดขึ้นในรอบก่อนการทำ IUI กับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในรอบเดียวกับการทำ IUI ไม่มีรายงานการคลอดมีชีพ / การตั้งครรภ์ต่อหรือความเจ็บปวดในระหว่างขั้นตอนการทำหัตถาร

การทดลอง 1 ฉบับ เปรียบเทียบการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของครึ่งแรกของรอบเดือน (วันที่ 2 ถึง 4) กับการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เกิดขึ้นช่วงท้ายของครึ่งแรกของรอบประจำเดือน (วันที่ 7 ถึง 9) ทั้งสองอยู่ในรอบเดียวกันกับ IUI ไม่มีรายงานการเกิดมีชีพ / การตั้งครรภ์ต่อเนื่อง การศึกษานี้รายงานความเจ็บปวดที่ประเมินด้วยมาตรวัดการมองเห็น 0 ถึง 10 โดยที่ 0 คือไม่มีความเจ็บปวด และ 10 คือความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้ และแสดงให้เห็นว่าคะแนนความเจ็บปวดโดยเฉลี่ยลดลง 0.17 คะแนนหลังจากการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกในช่วงต้นของครึ่งแรกของการมีประจำเดือน รอบเทียบกับการบาดเจ็บดังกล่าวในช่วงท้ายของครึ่งแรกของรอบเดือน

คุณภาพของหลักฐาน

มีความไม่แน่นอนว่าขั้นตอนการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกจะเพิ่มโอกาสในการมีลูกหรือไม่ นอกจากนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าช่วงเวลาของการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกส่งผลต่อความน่าจะเป็นของการมีลูกหรือไม่ คุณภาพของหลักฐานได้รับการประเมินว่าต่ำถึงต่ำมาก เหตุผลคือการศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดี และไม่ได้คัดเลือกสตรีจำนวนมากพอที่จะให้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง และจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผล หลักฐานปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้การบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นประจำในสตรีที่ทำ IUI หรือพยายามที่จะตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานไม่เพียงพอที่จะแสดงว่ามีความแตกต่างในการเกิดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่องระหว่างการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกกับการไม่แทรกแซง/ขั้นตอนหลอกๆ ในสตรีที่ทำ IUI หรือการพยายามตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ควรตีความผลลัพธ์รวมด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากในการศึกษาที่รวบรวมส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติและความแม่นยำโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การศึกษาที่ตรวจสอบผลของช่วงเวลาของการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกไม่ได้รายงานผลของการคลอดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่สามารถหาข้อสรุปสำหรับผลลัพธ์นี้ได้ จำเป็นต้องมี RCTs ที่ดำเนินการอย่างดีซึ่งรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนมากและลดอคติให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อยืนยันหรือหักล้างการค้นพบเหล่านี้ หลักฐานปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้การบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นประจำในสตรีที่ทำ IUI หรือพยายามที่จะตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มีการเสนอว่าการบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนาเป็นเทคนิคในการเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในสตรีที่ได้รับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART) เช่น การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) การบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกมักทำโดยการตรวจชิ้นเนื้อแบบปิเปลล์ และเป็นขั้นตอนทางนรีเวชทั่วไปที่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย/เจ็บปวดในระดับปานกลาง และจำเป็นต้องมีการตรวจในอุ้งเชิงกรานเพิ่มเติม ประสิทธิผลของขั้นตอนนี้นอกเหนือจาก ART ในสตรีหรือคู่ที่พยายามตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) ยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทำให้บาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนาในสตรีที่มีบุตรยากหรือคู่สมรสที่พยายามตั้งครรภ์ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI)

วิธีการสืบค้น: 

The Cochrane Gynaecology and Fertility Group Specialized Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL, LILACS, ISI Web of Knowledge และการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกได้รับการสืบค้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2020 เช่นเดียวกับบทคัดย่อการประชุมและรายการอ้างอิงของบทวิจารณ์และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่ประเมินการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนาทุกประเภทในสตรีที่วางแผนจะเข้ารับการทำ IUI หรือพยายามที่จะตั้งครรภ์เอง (โดยมีหรือไม่มีการกระตุ้นรังไข่ (OS)) เปรียบเทียบกับการไม่แทรกแซง การแทรกแซงจำลอง หรือการบาดเจ็บเยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนาที่ดำเนินการในเวลาอื่น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane ผลลัพธ์หลักคือการคลอดมีชีพ / การตั้งครรภ์ต่อเนื่องและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหัตถการ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงของอคติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายฉบับ การวิเคราะห์เบื้องต้นของผลการทบทวนทั้งหมดจึงถูกจำกัดไว้เฉพาะการศึกษาที่มีความเสี่ยงของอคติต่ำ จากนั้นทำการวิเคราะห์ความไวรวมของการศึกษาทั้งหมด

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 22 RCTs (สตรี 3703 คน) การศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่ ศึกษาในสตรีที่มีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ

การบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนาเทียบกับการไม่แทรกแซงหรือขั้นตอนการแทรกแซงหลอก

การวิเคราะห์เบื้องต้นจำกัดเฉพาะการศึกษาที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดอคติ ซึ่งเหลือเพียงการศึกษาเดียวเท่านั้น เราไม่แน่ใจว่าการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกมีผลต่อความน่าจะเป็นของการเกิดมีชีพหรือไม่ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาเดียวที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์และช่วงความเชื่อมั่นกว้าง (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.11, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.78 ถึง 1.59; RCT 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 210 คน) หลักฐานบ่งชี้ว่าหากโอกาสของการเกิดมีชีพโดยปราศจากการแทรกแซง/หัตถการหลอกๆ อยู่ที่ 34% โอกาสของกลุ่มที่เยื่อบุโพรงมดลูกบาดเจ็บจะอยู่ที่ 27% ถึง 55% เมื่อรวมการศึกษาทั้งหมดไว้ในการวิเคราะห์ความไว เราไม่แน่ใจว่าการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกทำให้การเกิดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่องดีขึ้นหรือไม่ เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก (RR 1.71, 95% CI 1.32 ถึง 2.21; 8 RCTs, ผู้เข้าร่วม 1522 คน; I² = 16%) หลักฐานบ่งชี้ว่าหากโอกาสของการเกิดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่องโดยไม่มีการแทรกแซง/หัตถการหลอกเป็น 13% โอกาสในกลุ่มที่เยื่อบุโพรงมดลูกบาดเจ็บคือ 17% ถึง 28%

การสังเคราะห์เชิงบรรยายที่ดำเนินการสำหรับผลลัพธ์หลักอื่น ๆ ของความเจ็บปวดในระหว่างทำหัตถการ รวมการศึกษาการวัดความเจ็บปวดในระดับ 0 ถึง 10 ซึ่งประเมินจาก visual analogue scale (VAS) หรือการแบ่งระดับความเจ็บปวดเป็นเล็กน้อย/ปานกลาง/รุนแรง และแสดงให้เห็นว่าความเจ็บปวดส่วนใหญ่มักจะเล็กน้อยถึงปานกลาง (6 RCTs, ผู้เข้าร่วม 911 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก)

ช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกโดยเจตนา

การทดลอง 4 ฉบับ เปรียบเทียบการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกที่ทำในรอบก่อนการทำ IUI กับที่ทำในรอบเดียวกับการทำ IUI ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานผลลัพธ์หลักของการเกิดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่อง และความเจ็บปวดระหว่างการทำหัตถการ

การศึกษา 1 ฉบับ เปรียบเทียบการทำให้บาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะเริ่มต้นของฟอลลิคูลาร์ (EFP; วันที่ 2 ถึง 4) กับการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะฟอลลิคูลาร์ส่วนท้าย (LFP; วันที่ 7 ถึง 9) ทั้งคู่อยู่ใน cycle เดียวกันกับ IUI ไม่มีรายงานผลลัพธ์หลักของการเกิดมีชีพ/การตั้งครรภ์ต่อเนื่อง แต่การศึกษาได้รายงานผลลัพธ์หลักอื่นคือความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการที่ประเมินโดย VAS 0 ถึง 10 คะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.7) เมื่อทำการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกใน EFP และ 3.84 (SD 0.96) เมื่อทำการบาดเจ็บของเยื่อบุโพรงมดลูกใน LFP ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคือ -0.17 ซึ่งบ่งชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว สตรีที่ได้รับบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกใน EFP ได้คะแนน VAS ต่ำกว่า 0.17 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีที่ได้รับบาดเจ็บที่เยื่อบุโพรงมดลูกใน LFP (95% CI -0.48 ถึง 0.14; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 110 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 12 มกราคม 2023

Tools
Information