การทดสอบคัดกรองความสามารถทางสติปัญญาโดยย่อ (Mini-Cog) สำหรับการประเมินภาวะสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้วยอายุของประชากรของเราที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำและภาวะสมองเสื่อมที่เป็นไปได้ การค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมีความสำคัญเพื่อช่วยในการวางแผนความต้องการการดูแลและเริ่มต้นการรักษาภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะ ในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ต้องอาศัยการทดสอบหน่วยความจำและส่วนอื่นๆ ของการรับรู้ร่วมกับการตรวจสอบเพิ่มเติม การทดสอบหน่วยความจำโดยย่อ เช่น Mini-Cog อาจมีประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเพื่อช่วยค้นหาบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากการประเมินเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ Mini-Cog เป็นการทดสอบความสามารถทางสติปัญญาแบบสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถของผู้สูงอายุในการจำคำศัพท์สามคำและวาดนาฬิกา ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ เราสืบค้นฐานข้อมูลวรรณกรรมทางการแพทย์เพื่อหาการศึกษาที่ประเมินว่า Mini-Cog สามารถแยกแยะระหว่างบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมได้ดีเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะสมองเสื่อม การทบทวนวรรณกรรมของเรามุ่งเน้นไปที่การศึกษาเหล่านั้นที่ดำเนินการในชุมชน เราพบ 3 การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมที่ไม่ซ้ำกันที่ประเมิน Mini-Cog ในการศึกษาเหล่านี้ ความแม่นยำของ Mini-Cog แตกต่างกันและที่สำคัญมีข้อจำกัดที่อาจมีภายในการศึกษา ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความถูกต้องของ Mini-Cog ที่สูงเกินไป จากข้อมูลที่เราได้จากการทบทวนวรรณกรรมของเรา เรารู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำของ Mini-Cog ก่อนที่จะได้รับการแนะนำให้ใช้เป็นประจำเพื่อตรวจหาภาวะสมองเสื่อมในชุมชน

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ขณะนี้มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยที่ประเมินความถูกต้องของการทดสอบวินิจฉัยของ Mini-Cog ในชุมชน การศึกษาจำนวนจำกัดและข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีวิจัยที่มีอยู่ในการศึกษาปัจจุบันทำให้เป็นการยากที่จะให้คำแนะนำสนับสนุนหรือต่อต้านการใช้ Mini-Cog เป็นการทดสอบคัดกรองความสามารถทางถติปัญญาในชุมชน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อเปรียบเทียบ Mini-Cog กับการทดสอบคัดกรองความสามารถทางสติปัญญาแบบสั้นๆ อื่นๆ เพื่อประเมินความแม่นยำและประโยชน์ของ Mini-Cog ในชุมชน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมรูปแบบอื่นๆ กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประชากรส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ขึ้นอยู่กับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจและแยกแยะระหว่างบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม Mini-Cog เป็นการทดสอบสั้นๆ แบบคัดกรองความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมักใช้ในการประเมินความรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุในบริบทต่างๆ

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือเพื่อหาความแม่นยำของ Mini-Cog ในการตรวจหาภาวะสมองเสื่อมในชุมชน

วัตถุประสงค์รองรวมถึงการตรวจสอบความแตกต่างของความแม่นยำในการทดสอบในการศึกษาที่รวบรวมมาและแหล่งที่มาของความหลากหลาย แหล่งที่มาที่เป็นไปได้ของความแตกต่างเหล่านี้รวมถึงความชุกของภาวะสมองเสื่อมในตัวอย่างการศึกษา เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการทดสอบที่เป็นบวก ประเภทของภาวะสมองเสื่อม (ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์หรือสาเหตุทั้งหมดของภาวะสมองเสื่อม) และแง่มุมของการออกแบบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา โดยรวมแล้ว เป้าหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือการพิจารณาว่า Mini-Cog เป็นการทดสอบคัดกรองความสามารถทางสติปัญญาที่สามารถแนะนำให้ใช้คัดกรองความบกพร่องทางสติปัญญาในสภาพแวดล้อมของชุมชนได้หรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น MEDLINE (OvidSP), EMBASE (OvidSP), PsycINFO (Ovid SP), Science Citation Index (Web of Science), BIOSIS previews (Web of Science), LILACS (BIREME) และ Cochrane Dementia Group's developing register of diagnostic test accuracy studies ถึงมีนาคม 2013 เราใช้การติดตามการอ้างอิง (โดยใช้คุณลักษณะ 'บทความที่เกี่ยวข้อง' ของฐานข้อมูล หากมี) เป็นวิธีการค้นหาเพิ่มเติม และติดต่อผู้เขียนของการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม cross-sectional studies ทั้งหมดที่ใช้ Mini-Cog เป็น index test สำหรับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมมาตรฐานอ้างอิงโดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมมาตรฐาน สำหรับการทบทวนวรรณกรรมปัจจุบัน เรารวมเฉพาะการศึกษาที่ดำเนินการกับตัวอย่างจากชุมชน และไม่รวมการศึกษาที่ดำเนินการในสถานบริการปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ เราพิจารณาการศึกษาที่จะดำเนินการในชุมชนที่ผู้เข้าร่วมถูกสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั่วไป

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ดึงข้อมูลจากการศึกษาที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้เข้าร่วมการศึกษา คุณภาพของการศึกษาได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ QUADAS-2 และสรุปโดยใช้ risk of bias applicability and summary graphs เราคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับความแม่นยำในการทดสอบวินิจฉัยของการศึกษา รวมถึงความไว ความจำเพาะ และช่วงความเชื่อมั่น 95% ของการวัดเหล่านี้ และสรุปผลการค้นพบโดยใช้ forest plot การศึกษาความไวและความจำเพาะจำเพาะถูกพล็อตในพื้นที่ receiver operating curve

ผลการวิจัย: 

มี 3 การศึกษา ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1620 คน ความไวของ Mini-Cog ในแต่ละการศึกษาถูกรายงานว่าเท่ากับ 0.99, 0.76 และ 0.99 ความจำเพาะของ Mini-Cog แตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษาและเท่ากับ 0.93, 0.89 และ 0.83 มีความแตกต่างทางคลินิกและระเบียบวิธีวิจัยระหว่างการศึกษาซึ่งทำให้ไม่สามารถทำ meta-analysis ได้ มีข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาทั้งหมดซึ่งเป็นที่มาของอคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วม

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 กรกฎาคม 2021

Tools
Information