نقش تست غربالگری شناختی کوتاه (Mini-Cog) در ارزیابی دمانس احتمالی

با پیر شدن جمعیت، تعداد افراد مسن با شکایات مربوط به حافظه و دمانس احتمالی افزایش می‌‎یابد. شناسایی افراد مسن مبتلا به دمانس برای کمک به برنامه‌ریزی نیازهای مراقبتی آنها و شروع درمان‌های خاص دمانس بسیار مهم است. به منظور تشخیص دمانس، متخصصان مراقبت سلامت یا دیگر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت متکی به تست‌های حافظه و دیگر زمینه‌های شناختی در ترکیب با ارزیابی‌های تکمیلی هستند. تست‌های کوتاه حافظه، مانند Mini-Cog، ممکن است به عنوان تست‌های غربالگری برای شناسایی افرادی مفید باشند که از ارزیابی بیشتر به منظور تعیین وجود دمانس در آنها منفعتی می‌برند. Mini-Cog عبارت است از یک تست شناختی کوتاه که شامل ارزیابی توانایی افراد مسن در به خاطر آوردن سه کلمه و کشیدن ساعت است. در این مرور، بانک‌های اطلاعاتی منابع علمی پزشکی را برای شناسایی مطالعاتی بررسی کردیم که به ارزیابی این موضوع پرداختند که Mini-Cog در مقایسه با ارزیابی عمیق متخصصان دمانس چقدر می‌تواند بین افراد مبتلا به دمانس و افراد بدون دمانس تمایز قائل شود. مرور ما بر مطالعاتی متمرکز بود که در سطح جامعه انجام شدند. سه مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده منحصربه‌فرد را شناسایی کردیم که Mini-Cog را ارزیابی کردند. در این مطالعات دقت Mini-Cog متفاوت بوده و مهم‌تر از همه محدودیت‌های بالقوه در مطالعات بود که می‌توانستند منجر به تخمین بیش از حد دقت Mini-Cog شوند. بر اساس اطلاعاتی که از مرور خود به دست آوردیم، پیش از اینکه استفاده معمول از Mini-Cog برای شناسایی دمانس در سطح جامعه توصیه شود، انجام پژوهش بیشتری در مورد دقت آن مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر مطالعات کمی وجود دارد که دقت تست تشخیصی Mini-Cog را در سطح جامعه ارزیابی کرده باشند. تعداد محدود مطالعات و محدودیت‌های روش‌شناسی موجود در مطالعات فعلی، ارائه توصیه‌هایی را برای استفاده یا عدم استفاده از Mini-Cog به عنوان یک تست غربالگری شناختی در سطح جامعه دشوار می‌کند. برای تعیین دقت و کاربرد Mini-Cog در سطح جامعه، انجام مطالعات بیشتری با طراحی خوب به منظور مقایسه Mini-Cog با دیگر تست‌های غربالگری شناختی کوتاه مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

به موازات پیر شدن جمعیت، بیماری آلزایمر و دیگر انواع دمانس به‌طور فزاینده‌ای شایع شده‌اند. تشخیص بیماری آلزایمر متکی است به تست‌هایی که برای ارزیابی شناخت و تمایز بین افراد مبتلا و غیر-مبتلا به دمانس استفاده می‌شوند. Mini-Cog یک تست کوتاه و خلاصه غربال‌گری شناختی است که اغلب برای ارزیابی وضعیت شناختی در بزرگسالان سالمند در مراکز مختلف استفاده می‌شود.

اهداف: 

هدف اولیه این مرور، تعیین دقت تشخیص Mini-Cog در تشخیص بیماری دمانس در سطح جامعه بود.

اهداف ثانویه عبارت بودند از بررسی ناهمگونی دقت تست در مطالعات وارد شده و منابع بالقوه ناهمگونی. این منابع شامل شیوع دمانس در خط پایه در نمونه‌های مطالعه، آستانه‌های مورد استفاده برای تعیین نتایج مثبت تست، نوع دمانس (دمانس بیماری آلزایمر یا تمام علل دمانس)، و جنبه‌های طراحی مطالعه در ارتباط با کیفیت مطالعه بودند. به‌طور کلی، اهداف این مرور پرداختن به این موضوع بود که Mini-Cog که یک تست غربالگری شناختی است، می‌تواند برای بررسی اختلالات شناختی در سطح جامعه توصیه شود یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما MEDLINE (OvidSP)؛ EMBASE (OvidSP)؛ PsycINFO (OvidSP)؛ Science Citation Index (Web of Science)؛ BIOSIS Previews (Web of Science)؛ LILACS (BIREME) و پایگاه ثبت مطالعات دقت تست تشخیصی گروه دمانس در کاکرین را تا مارچ 2013 جست‌وجو کردیم. از پیگیری استنادی (با استفاده از ویژگی «مقالات مرتبط» بانک اطلاعاتی، در صورت موجود بودن) به عنوان یک روش جست‌وجوی کمکی استفاده کرده و با نویسندگان مطالعات واجد شرایط برای به دست آوردن داده‌های منتشر نشده تماس گرفتیم.

معیارهای انتخاب: 

تمام مطالعات مقطعی را وارد کردیم که از Mini-Cog به عنوان یک تست شاخص برای تشخیص دمانس در مقایسه با تشخیص استاندارد مرجع دمانس با استفاده از معیارهای استاندارد شده تشخیص دمانس استفاده کردند. برای مرور فعلی، فقط مطالعاتی را وارد کردیم که روی نمونه‌هایی از سطح جامعه انجام شده، و مطالعاتی را خارج کردیم که در مراکز مراقبت‌های اولیه یا مراقبت‌های ثانویه انجام شدند. مطالعاتی را مورد توجه قرار دادیم که در یک جامعه انجام شده و نمونه‌ها از جمعیت عمومی انتخاب شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

اطلاعات از مطالعاتی استخراج شدند که معیارهای ورود را به مطالعه داشته و شامل اطلاعات مربوط به ویژگی‌های شرکت‌کنندگان در مطالعات بودند. کیفیت مطالعات با استفاده از معیارهای QUADAS-2 ارزیابی شده و با استفاده از خطر سوگیری (bias) قابلیت کاربرد و نمودارهای خلاصه، خلاصه شد. اطلاعات مربوط به دقت تست تشخیصی مطالعات شامل حساسیت، ویژگی، و 95% فواصل اطمینان این معیارها را استخراج کرده و یافته‌ها را با استفاده از نمودار انباشت (forest plot) خلاصه کردیم. حساسیت‌ها و ویژگی‌های خاص مطالعه نیز در فضای منحنی عامل گیرنده (receiver operating curve space) ترسیم شد.

نتایج اصلی: 

سه مطالعه با مجموع 1620 شرکت‌کننده، معیارهای ورود را داشتند. حساسیت‌های Mini-Cog در مطالعات مجزا معادل 0.99؛ 0.76 و 0.99 گزارش شد. ویژگی Mini-Cog در مطالعات مجزا متفاوت و معادل 0.93؛ 0.89 و 0.83 بود. ناهمگونی بالینی و روش‌شناسی بین مطالعات وجود داشت که مانع از انجام متاآنالیز تجمعی نتایج شد. محدودیت‌های روش‌شناسی در همه مطالعاتی که منابع بالقوه سوگیری را معرفی کردند، به ویژه با توجه به روش‌های انتخاب شرکت‌کنندگان، وجود داشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information