การฟังเพลงเพื่อช่วยอาการนอนไม่หลับในผู้ใหญ่

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนนี้ประเมินผลของการฟังเพลงต่อการนอนไม่หลับ (ปัญหาการนอนหลับ) ในผู้ใหญ่และปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อผลกระทบ

ใจความสำคัญ

เราพบว่าดนตรีมีผลดีต่อคุณภาพการนอนหลับ สำหรับผลลัพธ์อื่นๆ ทั้งหมด เราไม่พบหลักฐานที่มีคุณภาพดีเพียงพอ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมน้อยเกินไป และผู้ที่ทำการให้คะแนนข้อมูลทราบถึงการรักษา

โรคนอนไม่หลับคืออะไร

ผู้คนนับล้านทั่วโลกประสบปัญหาการนอนไม่หลับ ผู้คนอาจมีปัญหาในการนอนหลับ หลับไม่สนิท หรืออาจประสบกับคุณภาพการนอนที่ไม่ดี

การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผลที่ตามมาของการนอนหลับไม่มีคุณภาพนั้น ทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลและสังคม หลายคนฟังเพลงเพื่อช่วยการนอนหลับของพวกเขา แต่ผลของการฟังเพลงยังไม่ชัดเจน

เราได้ทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เรารวมการศึกษา 13 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 1007 คน การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฟังเพลงกับการรักษาตามปกติหรือไม่ได้รับการรักษา การรักษาตามปกติอาจเป็นการให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยในการนอนหลับ (การเรียนรู้ชุดวิธีเพื่อช่วยในการนอนหลับ) หรือการดูแลมาตรฐานสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีอาการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยเรื้อรัง การศึกษาตรวจสอบผลของการฟังเพลงที่อัดไว้ล่วงหน้าทุกวัน เป็นเวลา 25 ถึง 50 นาที เป็นเวลา 3 วันถึง 3 เดือน การศึกษา 7 ฉบับที่รายงานได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติหรือแหล่งข้อมูลของมหาวิทยาลัย และการศึกษา 1 ฉบับรายงานว่าได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอกชน การศึกษา 5 ฉบับไม่ได้รายงานการสนับสนุนทางการเงินใดๆ

ผู้วิจัยพบอะไร

การศึกษา 10 ฉบับ วัดคุณภาพการนอนหลับ และผลการศึกษาพบว่าดนตรีอาจช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้มาก เมื่อเทียบกับการไม่รักษาหรือการรักษาตามปกติ เราไม่ทราบว่าการฟังเพลงมีผลต่อความรุนแรงของการนอนไม่หลับ (หลับยากหรือหลับไม่สนิท) หรือจำนวนครั้งที่คนตื่น (หลับไม่สนิท) เมื่อเทียบกับการไม่รักษาหรือการรักษาตามปกติ การฟังเพลงอาจช่วยลดเวลาแฝงที่เริ่มหลับเล็กน้อย (คนหลับเร็วแค่ไหน) ระยะเวลานอน (ระยะเวลาที่คนหลับ) และประสิทธิภาพการนอนหลับ (ระยะเวลาที่คนหลับเทียบกับเวลาทั้งหมดที่ใช้อยู่บนเตียง ) เมื่อเทียบกับการไม่รักษาหรือการรักษาตามปกติ ไม่มีการศึกษาใดรายงานผลเสียที่เกิดจากการฟังดนตรี

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

คุณภาพของหลักฐานจากการศึกษา 10 ฉบับที่ตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับอยู่ในระดับปานกลาง ความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานสำหรับคุณภาพการนอนหลับอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เนื่องจากผู้คนในการศึกษาทราบว่าพวกเขาได้รับการรักษาแบบใด และบางครั้งผู้คนที่ให้คะแนนข้อมูลก็ทราบว่าผู้เข้าร่วมกำลังได้รับการรักษาแบบใด ซึ่งอาจทำให้เกิดอคติได้ เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐานสำหรับความรุนแรงของการนอนไม่หลับ เนื่องจากการศึกษามีขนาดเล็กมากและทำในคนหลายประเภทที่รู้ว่าพวกเขากำลังได้รับการรักษาแบบใด ความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานเกี่ยวกับเวลาแฝงที่เริ่มมีอาการนอนหลับ ระยะเวลาการนอนหลับ และประสิทธิภาพการนอนหลับต่ำ เนื่องจากการศึกษาใช้วิธีการที่แตกต่างกันมากในการวัดผลลัพธ์เหล่านี้ และผู้คนในการศึกษาต่างตระหนักถึงธรรมชาติของการรักษา เรามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยในหลักฐานเกี่ยวกับการรบกวนการนอนหลับ เนื่องจากการศึกษาใช้วิธีการที่แตกต่างกันและแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการศึกษายังทราบด้วยว่าพวกเขากำลังได้รับการรักษาแบบใด

การศึกษาในอนาคตควรประเมินแง่มุมอื่น ๆ ของการนอนหลับ เช่นเดียวกับการวัดการทำงานในเวลากลางวัน เช่น อารมณ์ ความเหนื่อยล้า สมาธิ และคุณภาพชีวิต

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึง 31 ธันวาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลการวิจัยนี้แสดงหลักฐานว่าดนตรีอาจมีผลในการช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับตามอัตวิสัยในผู้ใหญ่ที่มีอาการนอนไม่หลับ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลของการฟังเพลงในด้านอื่นๆ ของการนอนหลับ รวมถึงผลที่ตามมาของการนอนไม่หลับในเวลากลางวัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ลดลงและความบกพร่องทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต การฟังเพลงถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยในการนอนหลับ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสามารถช่วยอาการนอนไม่หลับในผู้ใหญ่ได้หรือไม่ การทบทวนครั้งนี้เป็นการปรับปรุงข้อมูลของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อปี 2015

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการฟังเพลงต่อการนอนในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคนอนไม่หลับ และประเมินอิทธิพลของตัวแปรเฉพาะที่อาจช่วยลดผลกระทบ

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 9 ฐานข้อมูล และทะเบียนการทดลอง 2 แหล่ง จนถึงเดือนธันวาคม 2021 นอกจากนี้ เรายังค้นหารายการอ้างอิงด้วยมือของการศึกษาที่รวบรวมไว้ และติดต่อผู้เขียนการศึกษาที่ตีพิมพ์เพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติมที่มีสิทธิ์เข้าร่วม รวมถึงการทดลองที่ไม่ได้เผยแพร่หรือที่กำลังดำเนินอยู่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบผลของการฟังเพลงโดยไม่มีการรักษาหรือการรักษาตามปกติ (TAU) ในผู้ใหญ่ที่บ่นว่ามีปัญหาการนอนหลับ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนคัดกรองบันทึกอย่างเป็นอิสระต่อกันเพื่อความเหมาะสม เลือกการศึกษาเพื่อรวบรวม ดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของการศึกษาที่รวบรวมมา เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ คุณภาพการนอนหลับ ความรุนแรงของการนอนไม่หลับ เวลาแฝงที่เริ่มหลับ เวลานอนทั้งหมด การหยุดชะงักของการนอนหลับ ประสิทธิภาพการนอนหลับ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารวมอยู่ในการวิเคราะห์เมตต้า เมื่อมีการรายงานอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาอย่างน้อย 2 เรื่องที่เป็นเนื้อเดียวกันในแง่ของผู้เข้าร่วม วิธีการที่ใช้ (interventions) และผลลัพธ์ และทำการวิเคราะห์เมตต้าโดยใช้แบบจำลอง random-effects models

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 13 ฉบับ (การศึกษาใหม่ 8 ฉบับในการปรับปรุงวรรณกรรมนี้) ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 1007 คน การศึกษาตรวจผลของการฟังเพลงที่อัดไว้ล่วงหน้าทุกวันเป็นเวลา 25 ถึง 60 นาที เป็นระยะเวลา 3 วันถึง 3 เดือน ความเสี่ยงของการมีอคติในการศึกษานั้นแตกต่างกันไป โดยการศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงของการมีอคติสูงด้านประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการที่ปกปิดผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับวิธีการทางดนตรีที่ใช้ การศึกษาบางฉบับมีความเสี่ยงของการมีอคติสูงด้าน detection bias หรือ อคติด้านอื่นๆ การศึกษา 4 ฉบับรายงานการสนับสนุนทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ การศึกษา 3 ฉบับรายงานการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย และการศึกษา 1 ฉบับรายงานทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอกชน การศึกษา 5 ฉบับไม่ได้รายงานการสนับสนุนทางการเงินใดๆ

ในตอนท้ายของการทดลอง เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางสำหรับคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นซึ่งวัดด้วยดัชนีคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์ก (PSQI) ใน กลุ่มที่ได้ฟังดนตรีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิ่งแทรกแซงหรือ TAU (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −2.79, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −3.86 ถึง −1.72; การศึกษา 10 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 708 คน) ค่า PSQI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 21 โดยค่าที่สูงกว่าจะบ่งบอกถึงการนอนหลับที่แย่ลง ขนาดของผลกระทบบ่งชี้ว่าคุณภาพการนอนหลับเพิ่มขึ้นจากขนาดประมาณ 1SD เพื่อสนับสนุนวิธีการทางดนตรีที่ใช้ เราไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนของความแตกต่างในผลของการฟังเพลงเมื่อเทียบกับการไม่รักษาหรือ TAU ต่อความรุนแรงของการนอนไม่หลับ (MD −6.96, 95% CI −15.21 ถึง 1.28; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 63 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) เราพบหลักฐานที่มีความแน่นอนต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่รักษาหรือ TAU การฟังเพลงอาจลดปัญหาเวลาแฝงที่เริ่มหลับ (MD −0.60, 95% CI −0.83 ถึง −0.37; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 197 คน) เวลานอนทั้งหมด การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 197 คน) และประสิทธิภาพการนอนหลับ (MD −0.96, 95% CI −1.38 ถึง −0.54; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 197 คน) แต่อาจไม่มีผลต่อ รับรู้การรบกวนการนอนหลับ (MD −0.53, 95% CI −1.47 ถึง 0.40; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 197 คน) นอกจากนี้ การศึกษา 3 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 136 คน) ได้รวมการวัดค่าความหน่วงเวลาเริ่มหลับ เวลานอนทั้งหมด ประสิทธิภาพการนอนหลับ และการรบกวนการนอนหลับ และแสดงให้เห็นว่าการฟังเพลงอาจไม่ช่วยเรื่องผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเทียบกับการไม่รักษาหรือ TAU ไม่มีการศึกษาที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการบำบัด

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Tools
Information