Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เพื่อตรวจสอบผลของวิธี Pilates สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ที่ไม่เฉพาะเจาะจง

ความเป็นมา

อาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก หนึ่งในวิธีการรักษาที่พบบ่อยที่สุดคือการออกกำลังกาย และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Pilates เป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไปในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง

วันที่สืบค้น

เราทำการสืบค้นจนถึงเดือนมีนาคม 2014 เราอัปเดตการสืบค้นในเดือนมิถุนายน 2015 แต่ผลลัพธ์เหล่านี้ยังไม่ได้นำมารวมเข้าด้วยกัน

ลักษณะของการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีการศึกษา 10 รายการและผู้ป่วย 510 คน การศึกษาทั้งหมด รวบรวมกลุ่มคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง การศึกษานี้รวมเฉพาะผู้เข้าร่วมที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง ระยะเวลาของโปรแกรมการรักษาในการทดลองที่รวม อยู่ในช่วง 10 ถึง 90 วัน ระยะเวลาของการติดตามผลแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ถึง 6 เดือน ไม่มีการศึกษาใดที่รวมไว้ วัดการติดตามผลเกิน 6 เดือน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 17 ถึง 87 คน

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

การศึกษาที่รวมไว้แสดงให้เห็นว่า Pilates น่าจะมีประสิทธิผลมากกว่าวิธีการเพียงเล็กน้อย (minimal intervention) ในระยะสั้นและระยะกลาง สำหรับผลลัพธ์ของการปวด และการไร้ความสามารถ และมีประสิทธิผลมากกว่าวิธีการเพียงเล็กน้อย เพื่อปรับปรุงการทำงานและความรู้สึกของการฟื้นตัวโดยรวมในระยะสั้น Pilates อาจไม่ได้ผลดีไปกว่าการออกกำลังกายอื่นๆ สำหรับการปวดและการไร้ความสามารถ ในระยะสั้นและระยะกลาง สำหรับการทำงาน การออกกำลังกายอื่นๆ มีประสิทธิผลมากกว่า Pilates ในการติดตามระยะกลาง แต่ไม่ใช่การติดตามระยะสั้น ดังนั้น ในขณะที่มีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลของ Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าดีกว่าการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย หรือไม่มีเลยสำหรับวิธีการ ในการทบทวนวรรณกรรมนี้

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพโดยรวมของหลักฐานในการทบทวนวรรณกรรมนี้อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบหลักฐานคุณภาพสูงใด ๆ สำหรับการเปรียบเทียบการรักษา ผลลัพธ์ หรือระยะเวลาติดตามผลที่ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานคุณภาพต่ำถึงปานกลาง แสดงว่า Pilates มีประสิทธิผลมากกว่าวิธีการน้อยที่สุด สำหรับอาการปวดและ การไร้ความสามารถ เมื่อเปรียบเทียบ Pilates กับการออกกำลังกายอื่นๆ เราพบว่ามีผลเพียงเล็กน้อยสำหรับการทำงานในการติดตามระยะกลาง ดังนั้น ในขณะที่มีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลของ Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าดีกว่าการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ การตัดสินใจใช้ Pilates สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างอาจขึ้นอยู่กับความชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการดูแล

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทั่วโลก วิธีการโดยการออกกำลังกาย เป็นวิธีการรักษาที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิธี Pilates เป็นหนึ่งในโปรแกรมการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้ในการปฏิบัติทางคลินิก

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบผลของวิธี Pilates สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ที่ไม่เฉพาะเจาะจง

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการlืบค้นใน CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PEDro และ SPORTDiscus ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงเดือนมีนาคม 2014 เราอัปเดตการสืบค้นในเดือนมิถุนายน 2015 แต่ผลลัพธ์เหล่านี้ยังไม่ได้นำมารวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้เรายังสืบค้นรายการอ้างอิงของเอกสารที่เข้าเกณฑ์ รวมทั้งเว็บไซต์การลงทะเบียนการทดลอง 6 แห่ง เราไม่จำกัดภาษา หรือวันที่เผยแพร่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมเฉพาะการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ที่ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการ Pilates ในผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน หรือเรื้อรังที่ไม่เฉพาะเจาะจง ผลลัพธ์หลักที่พิจารณาคืออาการปวด การไร้ความสามารถ ความรู้สึกโดยโดยรวมของการฟื้นตัว และคุณภาพชีวิต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประเมิน 2 คน ทำการประเมินความเสี่ยงของการมีอคติอย่างอิสระต่อกันในการศึกษาที่รวมไว้โดยใช้เครื่องมือประเมิน 'Risk of bias' ที่แนะนำโดย The Cochrane Collaboration นอกจากนี้เรายังประเมินความเกี่ยวข้องทางคลินิกโดยให้คะแนนคำถาม 5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับโดเมนนี้ว่า "ใช่" "ไม่" หรือ "ไม่ชัดเจน" เราประเมินคุณภาพโดยรวมของหลักฐานโดยใช้วิธี GRADE และสำหรับขนาดของผล เราใช้ 3 ระดับ: เล็ก (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) <10% ของมาตราส่วน), ปานกลาง (MD 10% ถึง 20% ของมาตราส่วน) หรือใหญ่ ( MD> 20% ของมาตราส่วน) เราแปลงหน่วยวัดผล เป็นมาตราส่วน 0 ถึง 100 ที่ใช้โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้มาตรวัดที่แตกต่างกัน

ผลการวิจัย: 

การสืบค้นพบการทดลอง 126 รายการ; 10 เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก และเราได้รวมไว้ในการทบทวนวรรณกรรม (กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 510 คน) การศึกษา 7 รายการได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่ออคติต่ำและอีก 3 รายการถือว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติสูง

การทดลองทั้งหมด 6 รายการเปรียบเทียบ Pilates กับวิธีการน้อยที่สุด มีหลักฐานคุณภาพต่ำที่แสดงว่า Pilates ลดการปวดเมื่อเทียบกับวิธีการน้อยที่สุด โดยมีผลผลปานกลาง ในการติดตามระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือนหลังจากการสุ่ม) (MD -14.05, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -18.91 ถึง - 9.19) สำหรับการติดตามผลระยะกลาง (อย่างน้อย 3 เดือน แต่น้อยกว่า 12 เดือนหลังจากการสุ่ม) การทดลอง 2 รายการ ให้หลักฐานคุณภาพระดับปานกลางว่า Pilates ลดการปวดเมื่อเทียบกับวิธีการน้อยที่สุดโดยมีผลขนาดปานกลาง (MD -10.54, 95% CI - 18.46 ถึง -2.62) จากการทดลอง 5 รายการ มีหลักฐานคุณภาพต่ำว่า Pilates ทำให้การไร้ควาทสามารถดีขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีการที่ให้น้อยที่สุด (minimal intervention) โดยมีขนาดผลน้อยในการติดตามผลระยะสั้น (MD -7.95, 95% CI -13.23 ถึง -2.67) และหลักฐานคุณภาพปานกลาง สำหรับผลระยะกลางที่มีขนาดปานกลาง (MD -11.17, 95% CI -18.41 ถึง -3.92) จากการทดลองและหลักฐานคุณภาพต่ำรายงานผลระยะสั้นที่มีนัยสำคัญโดยมีผลขนาดน้อย สำหรับการทำงาน (MD 1.10, 95% CI 0.23 ถึง 1.97) และความรู้สึกทั่วไปของการฟื้นตัว (MD 1.50, 95% CI 0.70 ถึง 2.30 ) แต่ไม่ใช่ในการติดตามผลในระยะกลางสำหรับผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

การทดลอง 4 รายการเปรียบเทียบ Pilates กับการออกกำลังกายอื่น ๆ สำหรับผลต่ออาการปวด เราได้นำเสนอผลเป็นการสังเคราะห์แบบบรรยาย เนื่องจากมีความแตกต่างกันในระดับสูง ในการติดตามผลระยะสั้น จากหลักฐานคุณภาพต่ำ การทดลอง 2 รายการ แสดงให้เห็นถึงผลที่มีนัยสำคัญว่า Pilates ดีกว่า และการทดลอง 1 รายการไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ในการติดตามผลระยะกลาง ตามหลักฐานคุณภาพต่ำ การทดลอง 1 รายการรายงานว่ามีผลดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญจาก Pilates และการทดลอง 1 รายการรายงานความแตกต่างที่ไม่สำคัญสำหรับการเปรียบเทียบนี้ สำหรับการไร้ความสามารถ มีหลักฐานคุณภาพระดับปานกลางว่า Pilates และการออกกำลังกายอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น (MD -3.29, 95% CI -6.82 ถึง 0.24) หรือในระยะกลาง (MD -0.91, 95% CI -5.02 ถึง 3.20) จากการศึกษา 2 รายการสำหรับการเปรียบเทียบแต่ละครั้ง จากหลักฐานคุณภาพต่ำ และการทดลอง 1 รายการ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการทำงาน ระหว่าง Pilates กับการออกกำลังกายอื่นๆ ในการติดตามผลระยะสั้น (MD 0.10, 95% CI -2.44 ถึง 2.64) แต่มีผลอย่างมีนัยสำคัญว่า การออกกำลังกายแบบอื่นดีกว่า สำหรับการทำงานระยะกลาง ที่มีผลขนาดเล็ก (MD -3.60, 95% CI -7.00 ถึง -0.20) ไม่มีการประเมินความรู้สึกโดยรวมของการฟื้นตัว ในการเปรียบเทียบนี้ และไม่มีการทดลองใดรวมผลด้านคุณภาพชีวิต การทดลอง 2 รายการประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การทดลอง 1 รายการ ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ และอีก 1 รายการ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบเล็กน้อย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 มีนาคม 2021

Tools
Information