สารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตเร็ว โรคหลอดเลือดหัวใจ (โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง) หรือไตวาย (การฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไต) สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินเสริม อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่หาได้ง่ายเพื่อลดความเสี่ยงสูงเหล่านี้

เราทำอะไร

เราค้นหาวรรณกรรมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2022 และประเมินผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่อการเสียชีวิต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต และการสูญเสียการปลูกถ่ายไต เราพิจารณาคุณภาพของการศึกษาและรวมผลลัพธ์เพื่อประเมินผลของอาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระ

เราพบอะไร

เรารวบรวมการศึกษา 95 ฉบับ กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ 10,468 ราย ซึ่งทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน 49 ชนิด สารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการสูญเสียการปลูกถ่ายไต สารต้านอนุมูลอิสระอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง และความเสี่ยงของภาวะไตวาย (ซึ่งจะต้องฟอกไต) สารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยปรับปรุงการทำงานของไต อย่างไรก็ตาม เรายังสังเกตเห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดเชื้อจากสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย การศึกษาส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อยืนยันอันตรายและประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นไปได้

สรุปผลการศึกษา

ในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง สารต้านอนุมูลอิสระไม่ได้ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต แต่อาจลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและไตวายได้ และการทำงานของไตดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สารต้านอนุมูลอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดเชื้อ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบหลักฐานที่แสดงว่าสารต้านอนุมูลอิสระลดการเสียชีวิตหรือผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของการปลูกถ่ายไตหรือภาวะโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง สารต้านอนุมูลอิสระมีแนวโน้มที่จะลดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดและการลุกลามของภาวะไตวาย และอาจปรับปรุงการทำงานของไต ข้อกังวลที่เป็นไปได้คือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อและภาวะหัวใจล้มเหลวในกลุ่มผู้ใช้สารต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดีนักและมีการติดตามผลที่จำกัด และมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการฟอกไตหรือผู้รับการปลูกถ่ายไต นอกจากนี้ วิธีการที่แตกต่างกันอย่างมากขัดขวางการสรุปผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตัวยาแต่ละราย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) และการเสียชีวิต การเพิ่มของ oxidative stress ในผู้ที่เป็นโรค CKD มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ การบำบัดด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลด oxidative stress และอาจลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค CKD นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2012

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประโยชน์และอันตรายของการบำบัดด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่อการเสียชีวิตและจุดสิ้นสุดของหลอดเลือดหัวใจและไตในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ถึง 5 ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต และผู้รับการปลูกถ่ายไต

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาใน Register จะถูกค้นหาผ่านการค้นหาใน CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, conference proceedings, International Clinical Trials Register (ICTRP) Search Portal และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ เปรียบเทียบกับยาหลอก การดูแลตามปกติหรือมาตรฐาน ไม่มีการรักษา หรือสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรค CKD สำหรับจุดสิ้นสุดของหลอดเลือดหัวใจและไต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ชื่อเรื่องและบทคัดย่อได้รับการคัดกรองอย่างเป็นอิสระจากผู้ประพันธ์สองคนซึ่งทำการดึงข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ผลลัพธ์ถูกรวมโดยใช้ random effects models และแสดงเป็น risk ratios (RR) หรือ mean difference (MD) ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) ความเชื่อมั่นในหลักฐานได้รับการประเมินโดยใช้วิธี Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 95 ฉบับ (ผู้ป่วยได้รับการสุ่ม 10,468 ราย) ที่ประเมินการรักษาด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในผู้ใหญ่ที่เป็นโรค CKD ที่ไม่ต้องใช้การฟอกไต (การศึกษา 31 ฉบับ ผู้ป่วย 5342 ราย) โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องอาศัยการฟอกไต (การศึกษา 41 ฉบับ ผู้ป่วย 3444 ราย) และผู้รับการปลูกถ่ายไต (การศึกษา 21 ฉบับ ผู้ป่วย 1529 คน) การศึกษา 2 ฉบับ ศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตและผู้ป่วยที่ไม่ฟอกไต (ผู้ป่วย 153 ราย) การศึกษา 21 ฉบับ ประเมินผลของวิตามินต้านอนุมูลอิสระ และการศึกษา 74 ฉบับ ประเมินผลของสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ใช่วิตามิน โดยรวมแล้ว คุณภาพของการศึกษาที่รวบรวมมาอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำหรือต่ำมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติในการสุ่ม การปกปิดการจัดกลุ่ม การปกปิด และการสูญเสียการติดตามผล

เมื่อเทียบกับยาหลอก การดูแลตามปกติ หรือไม่มีการรักษา การบำบัดด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (การศึกษา 8 ฉบับ ผู้ป่วย 3813 ราย: RR 0.94, 95% CI 0.64 ถึง 1.40; I² = 33%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) และอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการเสียชีวิต (สาเหตุใดๆ ก็ตาม) (การศึกษา 45 ฉบับ ผู้ป่วย 7530 ราย: RR 0.95, 95% CI 0.82 ถึง 1.11; I² = 0%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง), CVD (การศึกษา 16 ฉบับ ผู้ป่วย 4768 ราย: RR 0.79, 95% CI 0.63 ถึง 0.99; I² = 23%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) หรือการสูญเสียการปลูกถ่ายไต (การสูญเสียกราฟต์) (การศึกษา 11 ฉบับ ผู้ป่วย 1053 ราย: RR 0.88, 95% CI 0.67 ถึง 1.17; I² = 0%; หลักฐานความน่าเชื่อมั่นปานกลาง)

เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก การดูแลตามปกติ หรือการไม่รักษา สารต้านอนุมูลอิสระมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลยต่อ slope ของ albumin/creatinine ratio ในปัสสาวะ (การเปลี่ยนแปลงใน UACR) (การศึกษา 7 ฉบับ ผู้ป่วย 1286 ราย: MD -0.04 มก./มิลลิโมล, 95% CI -0.55 ถึง 0.47; I² = 37%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก) แต่หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมาก สารต้านอนุมูลอิสระอาจลดการลุกลามของภาวะไตวาย (การศึกษา 10 ฉบับ ผู้ป่วย 3201 ราย: RR 0.65, 95% CI 0.41 ถึง 1.02; ฉัน² = 41%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง) อาจปรับปรุง slope ของ glomerular filtration rate โดยประมาณ (การเปลี่ยนแปลงใน eGFR) (การศึกษา 28 ฉบับ ผู้ป่วย 4128 ราย: MD 3.65 มล./นาที/1.73 ตร.ม., 95% CI 2.81 ถึง 4.50; I² = 99%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) แต่มีผลที่ไม่แน่นอนต่อ slope ของครีเอตินีนในเลือด (การเปลี่ยนแปลงใน SCr) (การศึกษา 16 ฉบับ ผู้ป่วย 3180 ราย: MD -13.35 ไมโครโมล/ลิตร, 95% CI -23.49 ถึง -3.23; I² = 98%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก)

ข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้คือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อที่สังเกตได้ (การศึกษา 14 ฉบับ ผู้ป่วย 3697 ราย: RR 1.30, 95% CI 1.14 ถึง 1.50; I² = 3%; ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง) และภาวะหัวใจล้มเหลว (การศึกษา 6 ฉบับ ผู้ป่วย 3733 ราย: RR 1.40, 95% CI 1.11 ถึง 1.75; I² = 0; ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง) ในกลุ่มผู้ใช้สารต้านอนุมูลอิสระ ผลลัพธ์ของการศึกษาที่มีความเสี่ยงต่ำของการเกิดอคติหรือการติดตามผลที่นานกว่า โดยทั่วไปสามารถเทียบเคียงได้กับการวิเคราะห์หลัก

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 ธันวาคม 2023

Tools
Information