สิ่งแทรกแซงเพื่อลดการบาดเจ็บในคนงานก่อสร้าง

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของคนงานก่อสร้างสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ในขณะที่องค์กรต่างๆได้เสนอกลยุทธ์การควบคุมการบาดเจ็บหลายด้าน ประสิทธิภาพในการลดอัตราการบาดเจ็บในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คืออะไร

เพื่อค้นหาสิ่งแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดอาการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

ใจความสำคัญ

เราดำเนินการสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บในหมู่คนงานก่อสร้าง เรานำเข้าการศึกษา 17 เรื่องในการปรับปรุงการทบทวนนี้ หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก การแทรกแซงหลายแง่มุมและแรงจูงใจของบริษัทในการยกระดับอุปกรณ์อาจจะมีประสิทธิภาพในการลดการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม หลักฐานเชิงประจักษ์ยังคงจำเป็นสำหรับมาตรการส่วนใหญ่ด้านความปลอดภัย ซึ่งคู่มือความปลอดภัย ผู้ให้คำปรึกษา และหลักสูตรด้านความปลอดภัย มีการแนะนำเป็นประจำ

ในการทบทวนนี้สิ่งที่ศึกษาคืออะไร

เราได้ศึกษาถึงรูปแบบต่างๆของสิ่งแทรกแซงในสถานที่ทำงานซึ่งรวมถึงการแนะนำกฎระเบียบใหม่ การรณรงค์ด้านความปลอดภัย การฝึกอบรม การตรวจตรา บริการด้านอาชีวอนามัยและเงินสนับสนุนของบริษัท เราประเมินคุณภาพของการศึกษาและประสิทธิผลของสิ่งแทรกแซง หลักฐานมีคุณภาพในระดับต่ำมาก

ผลลัพธ์ของการทบทวนคืออะไร

การแนะนำกฎข้อบังคับเพียงอย่างเดียวอาจมีหรืออาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตและการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตในคนงานก่อสร้าง สิ่งแทรกแซงที่กำหนดในระดับภูมิภาค เช่น การรณรงค์ด้านความปลอดภัย การตรวจตรา หรือบริการด้านอาชีวอนามัยอาจไม่มีประสิทธิภาพในการลดการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในคนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในหลายแง่มุมและโครงการปลอดยาเสพติดในพื้นที่ทำงานในระดับบริษัทแบบหลายแง่มุม พร้อมกับเงินสนับสนุนสำหรับการเปลี่ยนนั่งร้าน อาจจะมีประสิทธิภาพในการลดอาการบาดเจ็บไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามของนายจ้างและลูกจ้างต่อมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดยกฎระเบียบ

การทบทวนนี้ทันสมัยอย่างไร

ผู้ทบทวนสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงเดือนเมษายน 2017

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

สิ่งแทรกแซงมากมายที่นำมาตรการความปลอดภัยที่แนะนำโดยตำราที่เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย ผู้ให้คำปรึกษา และหลักสูตรด้านความปลอดภัยยังไม่มีการประเมินที่เหมาะสม มีหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากว่าการแนะนำกฏระเบียบอาจมีผลหรือไม่มีผลในการลดการบาดเจ็บที่รุนแรงและไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีหลักฐานคุณภาพต่ำมากว่า การรณรงค์ด้านความปลอดภัย การฝึกอบรม การตรวจสอบ หรือการแนะนำบริการด้านอาชีวอนามัยอาจไม่ลดการบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากว่ากิจกรรมการนิเทศความปลอดภัยของบริษัท อาทิเช่น การรณรงค์ด้านความปลอดภัยแบบหลายด้าน โครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบหลายแง่มุม และเงินอุดหนุนเพื่อทำนั่งร้าน อาจช่วยลดจำนวนการปาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตในหมู่คนงานก่อสร้างได้ การศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง cluster-randomised controlled trials ยังมีความจำเป็นในการประเมินกลยุทย์ที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามของนายจ้างและลูกจ้างตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในระเบียบ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

คนงานก่อสร้างต้องเผชิญกับอันตรายจากการบาดเจ็บที่หลากหลายอยู่บ่อยๆ มีสิ่งแทรกแซงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหลายอย่างที่มีประสิทธิภาพยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของสิ่งแทรกแซงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในคนงานก่อสร้าง

วิธีการสืบค้น: 

เราได้สืบค้นใน the Cochrane Injuries Group's specialised register, CENTRAL (issue 3), MEDLINE, Embase และ PsycINFO จนถึงเดือนเมษายน 2017 ในการสืบค้นไม่จำกัดภาษาและสถานะการตีพิมพ์ เราได้สืบค้นจากรายการเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนนี้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

Randomised controlled trials, controlled before-after (CBA) studies และ interrupted time-series (ITS) ของทุกประเภทของสิ่งแทรกแซงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตในหมูคนงานก่อสร้าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนเลือกและดึงข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่รวบรวมได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน สำหรับการศึกษาแบบ ITS เราได้วิเคราะห์การศึกษาและใช้ผลเบื้องต้นซึ่งวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงอัตราการบาดเจ็บในปีหลังจากการให้สิ่งแทรกแซง รวมทั้งผลกระทบที่ยั่งยืนวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเวลาก่อนและหลังการให้สิ่งแทรกแซง

ผลการวิจัย: 

การศึกษา 17 เรื่อง (การศึกษาแบบ ITS 14 เรื่อง และการศึกษาแบบ CBA 3 เรื่อง) ที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเข้าในการทบทวนฉบับปรับปรุงนี้ การศึกษาแบบ ITS ประเมินผลของการแนะนำ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่กำหนดด้านความปลอดภัยและความต้องการด้านสุขภาพสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง (การศึกษา 9 เรื่อง) การรณรงค์ด้านความปลอดภัย (การศึกษา 2 เรื่อง) โครงการปลอดสารเสพติด (การศึกษา 1 เรื่อง) โปรแกรมฝึกอบรม (การศึกษา 1 เรื่อง) และการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (การศึกษา 1 เรื่อง) ต่อการบาดเจ็บจากการทำงานที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต การศึกษาแบบ CBA 1 เรื่อง ประเมินการแนะนำบริการด้านอาชีวอนามัย เช่น การประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพ การศึกษา 1 เรื่องประเมินโปรแกรมการฝึกอบรม และการศึกษาอีก 1 เรื่องประเมินผลของการให้เงินสนับสนุนเพื่อยกระดับนั่งร้านให้มีความปลอดภัยขึ้น ความเสี่ยงของการมีอคติโดยรวมของของการศึกษาส่วนใหญ่ที่นำเข้าการศึกษาอยู่ในระดับสูง จากความไม่ชัดเจนของการศึกษาแบบ ITS ว่าสิ่งแทรกแซงเป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จึงถือเป็นเหตุผลหลักของการเปลี่ยนแปลงในผลที่ได้ ดังนั้นเราจัดระดับคุณภาพของหลักฐานสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมดไว้ตั้งแต่ต่ำจนถึงต่ำมาก

ปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ

สิ่งแทรกแซงที่เป็นการบังคับในระดับชาติหรือระดับสาขาอาจมี หรืออาจไม่มีผลในเบื้องต้น (effect size (ES) −0.33; 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) −2.08 ถึง 1.41) และอาจมี หรืออาจไม่มีผลที่ยั่งยืน (ES −0.03; 95% CI −0.30 ถึง 0.24) ต่อการบาดเจ็บร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต และไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต (การศึกษาแบบ ITS 9 เรื่อง) เนื่องจากผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกันสูง (I² = 98%) การตรวจสอบอาจมีหรืออาจไม่มีผลต่อการบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต (ES 0.07; 95% CI −2.83 ถึง 2.97; การศึกษาแบบ ITS 1 เรื่อง)

การให้ความรู้

การฝึกอบรมความปลอดภัยอาจลดการบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตอย่างไม่มีนัยสำคัญ (การศึกษาแบบ ITS 1 เรื่องและการศึกษาแบบ CBA 1 เรื่อง)

การให้ข้อมูล

เราพบว่าไม่มีการศึกษาที่มีการให้สิ่งแทรกแซงที่เป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวเช่นโครงการการสื่อสารความเสี่ยง (risk communication)

การโน้มน้าวใจ

เราพบว่าไม่มีการศึกษาที่ประเมินสิ่งแทรกแซงที่เป็นการโน้มน้าวใจเพียงอย่างเดียวเช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มการยอมรับวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

การให้สิ่งอำนวยความสะดวก

เงินอุดหนุนแก่บริษัทอาจทำให้ลดจำนวนอาการบาดเจ็บที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้มากขึ้นจากระดับที่ลดต่ำลงถึงระดับที่ต่ำกว่าการไม่มีเงินอุดหนุน (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) ที่ติดตาม: 0.93; 95% CI 0.30 ถึง 2.91 จาก RR 3.89 ที่ baseline; การศึกษาแบบ CBA 1 เรื่อง)

สิ่งแทรกแซงหลายแง่มุม

กิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยอาจให้ผลในเบื้องต้น (ES -1.82; 95% CI -2.90 ถึง -0.74) และให้ผลที่ยั่งยืน (ES −1.30; 95% CI −1.79 ถึง −0.81) ลดการบาดเจ็บในระดับบริษัท (การศึกษาแบบ ITS 1 เรื่อง) แต่ไม่ช่วยลดการบาดเจ็บในระดับภูมิภาค (การศึกษาแบบ ITS 1 เรื่อง) โครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบหลายแง่มุมในระดับบริษัทอาจลดการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงในปีที่มีการติดตามการดำเนินงานประมาณ -7.6 ต่อ 100 คน-ปี (95% CI −11.2 ถึง −4.0) และในปีถัดมาประมาณ −2.0 ต่อ 100 คน-ปี (95% CI −3.5 ถึง −0.5) (การศึกษาแบบITS 1 เรื่อง) การแนะนำบริการอาชีวอนามัยอาจไม่ลดการบาดเจ็บร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต (การศึกษาแบบ CBA 1 เรื่อง)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล นางสาวน้ำเพชร จำปาทอง Cochrane Thailand

Tools
Information