مداخلاتی برای کاهش صدمات در کارگران ساختمانی

نرخ آسیب‌های شغلی میان کارگران ساختمانی بیشتر از سایر صنایع عمده است. در حالی که سازمان‌های مختلف چندین استراتژی کنترل آسیب را پیشنهاد کرده‌اند، اثربخشی آنها برای کاهش نرخ آسیب در صنعت ساخت‌و‌ساز هنوز نامطمئن باقی‌مانده است.

هدف این مطالعه مروری چیست؟

تعیین این که کدام مداخلات برای کاهش آسیب‌های کار در کارگران ساختمانی موثرترین هستند.

پیام‌های کلیدی

ما یک جست‌وجوی سیستماتیک از منابع علمی در مورد پیشگیری از آسیب‌های شغلی میان کارگران ساختمانی انجام دادیم. در این مرور به‌روز شده 17 مطالعه را وارد کردیم، شواهد را با کیفیت بسیار پائین ارزیابی کردیم. مداخلات چند-گانه و مشوق‌های شرکتی برای ارتقای تجهیزات ممکن است در کاهش آسیب موثر باشند. با این حال، مجموعه‌ای از شواهد برای اکثریت اقدامات ایمنی، راهنمایی‌های ضروری، مشاوران و دوره‌های ایمنی به طور منظم توصیه می‌شود.

چه موضوعی در این مطالعه مروری مورد بررسی قرار گرفته است؟

ما به انواع مختلف مداخلات در محل کار، از جمله معرفی مقررات جدید، کمپین‌های ایمنی، آموزش، بازرسی، خدمات بهداشت حرفه‌ای و یارانه‌های شرکت پرداختیم. کیفیت مطالعات و اثربخشی مداخلات را ارزیابی کردیم، شواهد را با کیفیت بسیار پائین قضاوت می‌کنیم.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

معرفی قوانین به تنهایی ممکن است یا ممکن نیست برای پیشگیری از آسیب‌های غیر-مرگبار و مرگبار در کارگران ساختمانی موثر باشد. مداخلات در سطح منطقه‌ای مانند کمپین‌های ایمنی، آموزش، بازرسی‌ها یا خدمات بهداشتی حرفه‌ای ممکن است برای کاهش آسیب‌های غیر-مرگبار در کارگران ساختمانی موثر نباشد. با این حال، یک کمپین ایمنی چند-گانه و یک برنامه چند-گانه محل کار عاری از دارو در سطح شرکتی، همراه با یارانه‌ها برای جایگزینی داربست‌ها، ممکن است در کاهش آسیب‌های غیر-مرگبار موثر باشد.

استراتژی‌های اضافی برای افزایش پایبندی کارفرمایان و کارکنان به اقدامات ایمنی که توسط مقررات تعیین شده‌اند، مورد نیاز است.

این مطالعه مروری تا چه زمانی به‌روز‌‌ است؟

به جست‌وجوی مطالعاتی پرداختیم که تا 1 اپریل 2017 منتشر شده بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اغلب مداخلات برای اتخاذ اقدامات ایمنی توصیه شده توسط متون استاندارد در مورد ایمنی، مشاوره‌ها و دوره‌های ایمنی به اندازه کافی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود دارد که معرفی مقررات به طور خاص ممکن است موجب کاهش تلفات مرگبار و غیر-مرگبار شود. شواهد با کیفیت بسیار پائین نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کمپین‌های ایمنی در سطح منطقه‌ای، آموزش، بازرسی‌ها یا معرفی خدمات بهداشت حرفه‌ای ممکن است آسیب‌های غیر-مرگبار را در شرکت‌های ساختمانی کاهش ندهد. شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود دارد که مداخلات ایمنی در سطح شرکتی مانند ایمنی چند-گانه، یک برنامه چند-گانه محل کار عاری از دارو و یارانه‌ها برای جایگزینی داربست‌ها ممکن است آسیب‌های غیر-مرگبار را میان کارگران ساختمانی کاهش دهد. مطالعات بیشتر، به خصوص کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده خوشه‌ای، برای ارزیابی استراتژی‌های مختلف به منظور افزایش پایبندی کارفرمایان و کارگران از اقدامات ایمنی توصیف شده توسط مقررات، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کارگران ساختمانی اغلب در معرض انواع مختلف خطرات ناشی از آسیب هستند. تعدادی از مداخلات پیشگیری کننده از آسیب وجود دارد، اما اثربخشی آنها نامطمئن است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مداخلات برای پیشگیری از آسیب‌ها در کارگران ساختمانی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت تخصصی گروه آسيب‌ها و صدمات در کاکرین، CENTRAL؛ (شماره 3)؛ MEDLINE؛ Embase و PsycINFO را تا اپریل 2017 جست‌وجو کردیم. جست‌وجوها بر اساس زبان یا وضعیت انتشار محدود نشدند. فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را نیز به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، مطالعات کنترل شده قبل-و-بعد (CBA) و سری زمانی منقطع (ITS) از همه انواع مداخلات برای پیشگیری از صدمات مرگبار یا غیر-مرگبار میان کارگران در سایت‌های ساختمان‌سازی.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب کردند، داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) آنها را بررسی کردند. مطالعات ITS را دو بار تجزیه‌و‌تحلیل کردیم و از یک تاثیر اولیه استفاده کردیم که به صورت تغییر در نرخ آسیب در سال پس از مداخله و هم‌چنین تاثیرات پایدار، اندازه‌گیری شده به عنوان تغییر در روند زمان پیش و پس از مداخله، اندازه‌گیری شد.

نتایج اصلی: 

هفده مطالعه (14 ITS و 3 مطالعه CBA) معیارهای ورود را در این نسخه به‌روز شده از مرور داشتند. مطالعات ITS تاثیرات: معرفی یا تغییر مقرراتی را ارزیابی کردند که بر پایه الزامات ایمنی و سلامت برای سایت‌های ساخت‌و‌ساز (نه مطالعه)، کمپین ایمنی (دو مطالعه)، یک برنامه بدون دارو در محل کار (یک مطالعه)، یک برنامه آموزشی (یک مطالعه) و بازرسی‌های ایمنی (یک مطالعه) در مورد آسیب‌های شغلی مرگبار و غیر-مرگبار بنا شده بودند. یک مطالعه CBA، به معرفی خدمات بهداشت حرفه‌ای مانند ارزیابی خطر و نظارت بر سلامت، یک مطالعه به ارزیابی یک برنامه آموزشی و یک مطالعه به ارزشیابی تاثیر یارانه برای ارتقای داربست‌های ایمن پرداختند. خطر کلی سوگیری در بیشتر مطالعات وارد شده زیاد بود، زیرا برای مطالعات ITS مشخص نبود که آیا مداخله مستقل از سایر تغییرات بود و در نتیجه می‌تواند به عنوان دلیل اصلی تغییر در نتایج در نظر گرفته شود. بنابراین، ما کیفیت شواهد را برای همه مقایسه‌ها بسیار پائین ارزیابی کردیم.

مداخلات اجباری

مداخلات نظارتی در سطح ملی یا شعبه‌ای ممکن است یک اثر اولیه داشته یا نداشته باشند (اندازه تاثیرگذاری) (ES: -0.33؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.08- تا 1.41) یا ممکن است تاثیر پایدار (ES: -0.03؛ 95% CI؛ 0.30- تا 0.24) یا صدمات مرگبار یا غیر-مرگبار (9 مطالعه ITS) داشته یا نداشته باشند که دلیل آن هم نتایج بسیار متناقض (I² = 98%) است. بازرسی‌ها ممکن است بر صدمات غیر-مرگبار تاثیر داشته یا نداشته باشند (ES: 0.07؛ 95% CI؛ 2.83- تا 2.97؛ 1 مطالعه ITS).

مداخلات آموزشی

مداخلات آموزش ایمنی ممکن است کاهش قابل ملاحظه‌ای در صدمات غیر-مرگبار ایجاد نکند (1مطالعه ITS و 1 مطالعه CBA).

مداخلات اطلاعاتی

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که مداخلات اطلاعاتی را به‌تنهایی مانند کمپین‌هایی برای خطر ارتباط‌ها ارزیابی کرده باشند.

مداخلات تشویقی

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که مداخلات تشویقی را به تنهایی ارزیابی کرده باشند، مانند بازخورد همتا در مورد اقدامات در محل کار برای افزایش پذیرش روش‌های کارآمد ایمن.

مداخلات تقویتی

یارانه‌های پولی برای شرکت‌ها ممکن است منجر به کاهش بیشتر آسیب‌های غیر-مرگبار ناشی از سقوط نسبت به سطح پائین‌تر عدم پرداخت یارانه‌ها شود (خطر نسبی (RR) در پیگیری: 0.93؛ 95% CI؛ 0.30 تا 2.91 از RR: 3.89 در خط پایه؛ 1 مطالعه CBA).

مداخلات چند-گانه

یک مداخله کمپین ایمنی ممکن است منجر به کاهش اولیه (ES: -1.82؛ 95% CI؛ 2.90- تا 0.74-) و پایدار (ES: -1.30؛ 95% CI؛ 1.79- تا 0.81-) در صدمات در سطح شرکتی (1 مطالعه ITS) شود، اما نه در سطح منطقه‌ای (1 مطالعه ITS). یک برنامه چند-گانه محل کار عاری از دارو در سطح شرکتی ممکن است در طول سال پس از مداخله صدمات غیر-مرگبار را تا 7.6- در 100 نفر در سال (95% CI؛ 11.2- تا 4.0-) و در سال‌های پس از آن تا 2.0- در 100 نفر در سال (95% CI؛ 3.5- تا 0.5-) کاهش دهد (1 مطالعه ITS). ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای ممکن است نتیجه‌ای در کاهش صدمات مرگبار یا غیر-مرگبار نداشته باشد (یک مطالعه CBA).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information