การฉีดโบทูลินั่มท็อกซินเพื่อการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราได้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับผลของโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอ (BtA) ในผู้ที่มีกล้ามเนื้อใบหน้าหดตัวข้างเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือกล้ามเนื้อกระตุกที่ใบหน้าข้างเดียว นี่เป็นการอัปเดตของ Cochrane Review ก่อนหน้านี้: เราได้ประเมินประสิทธิภาพ (การลดความรุนแรงและความพิการ) และความปลอดภัยของ BtA เทียบกับยาหลอก ในการรักษาอาการกระตุกของใบหน้าข้างเดียว

ความเป็นมา

Hemifacial spasm เป็นภาวะที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่สามารถควบคุมได้ที่ด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้า แม้ว่าจะไม่เป็นอันตราย แต่มักก่อให้เกิดปัญหาด้านความสวยงามและการทำงานของกล้ามเนื้อ และอาจรบกวนชีวิตการทำงานและสังคมและมีผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นความผิดปกติเรื้อรังและการหายมักไม่ค่อยเกิดขึ้นเอง

โบทูลินั่มท็อกซินเป็นสารเคมีจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์สูง ซึ่งอาจทำให้เกิดอัมพาตอย่างรุนแรง (ไม่สามารถเคลื่อนไหวในส่วนของร่างกายที่นำไปใช้) ในสัตว์และมนุษย์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อรักษาภาวะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ควบคุมไม่ได้ เช่นอาการกระตุกของใบหน้าข้างเดียว การให้สารพิษโบทูลินั่มทำโดยการฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อที่หดตัวซึ่งทำให้เกิดอาการส่วนใหญ่ โบทูลินั่มท็อกซินมีหลายประเภท ไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถใช้รักษาภาวะสุขภาพได้ โดยทั่วไป BtA ถือเป็นทางเลือกแรกในการรักษาอาการกระตุกของใบหน้าข้างเดียว

ลักษณะของการศึกษา

เราทำการสืบค้นวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบจนถึงเดือนกรกฎาคม 2020 และไม่พบการศึกษาที่อาจรวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เราไม่พบหลักฐานที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์จากการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ประโยชน์ทางคลินิกของการรักษาด้วย BtA สำหรับ HFS ไม่ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม

เราไม่ได้สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบจากแหล่งหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งตามคำนิยามแล้วมีแนวโน้มที่จะมีอคติและมีความไม่เชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาเชิงสังเกตชี้ให้เห็นว่า BtA มีประสิทธิผลและปลอดภัยในภาวะนี้ การศึกษาแบบสุ่มในอนาคตควรประเมินผลต่อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มี HFS และช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกในการเลือกสูตร BtA ขนาดยาและเทคนิคการบริหารยา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่พบการทดลองแบบสุ่มใด ๆ ที่ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอในผู้ที่มีอาการใบหน้ากระตุกข้างเดียว ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปอะไรได้ ข้อมูลเชิงสังเกตแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการรักษา BtA และการทำให้อาการดีขึ้น และโปรไฟล์ด้านความปลอดภัยที่ดี แม้ว่าไม่น่าจะมี RCT ที่ควบคุมด้วยยาหลอกในอนาคตที่จะประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่แท้จริงได้ แต่ก็ควรตอบคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับทั้งคนที่มี HFS (เช่นผลกระทบระยะยาว คุณภาพชีวิต และผลลัพธ์อื่น ๆ ที่ผู้ป่วยรายงาน) และแพทย์ (เช่นประสิทธิผลสัมพัทธ์ของสูตร BtA และแผนการรักษาที่แตกต่างกัน) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกได้ดีขึ้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2005

Hemifacial spasm (HFS) เป็นลักษณะของการหดตัวข้างเดียว ที่ไม่สามาถควบคุมได้ของกล้ามเนื้อที่ควบคุมโดยเส้นประสาทใบหน้า เป็นความผิดปกติเรื้อรังและการหายมักไม่ค่อยเกิดขึ้นเอง การรักษาทั้งสองแบบที่มีอยู่เป็นประจำคือการบีบอัดหลอดเลือดฝอยและการฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยโบทูลินั่มท็อกซินชนิดเอ (BtA)

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยอมรับของ BtA กับยาหลอกในผู้ที่มี HFS

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นหลักฐานจากฐานข้อมูล CENTRAL, MEDLINE, Embase, รายการเอกสารอ้างอิงของบทความและรายงานการประชุมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2020 เราดำเนินการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีข้อจำกัด ด้านภาษาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษาเชิงทดลองรูปแบบ double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled trials (RCTs) ของ BtA เทียบกับยาหลอกในผู้ใหญ่ที่มี HFS

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคน ได้ประเมินรายงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราวางแผนที่จะคัดเลือกการศึกษาที่รวมไว้ แล้วคัดลอกข้อมูลโดยใช้เอกสารประกอบและประเมินความเสี่ยงของอคติ เราแก้ไขข้อขัดแย้งโดยฉันทามติหรือปรึกษาผู้ทบทวนวรรณกรรมคนที่สาม เราวางแผนที่จะทำ meta-analysis ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพหลักคือการดีขึ้นของ HFS ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นคือสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ

ผลการวิจัย: 

เราไม่พบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบคู่ขนานเปรียบเทียบ BtA และยาหลอกในผลลัพธ์ HFS

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที 11 ธันวาคม 2020

Tools
Information