การทำให้ร่างกายเย็นลงหลังจากการช่วยชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้น

ใจความสำคัญ

ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ เราถามว่าคนที่ได้รับการช่วยกู้ชีพจากภาวะหัวใจหยุดเต้นจะได้รับประโยชน์หรือไม่เมื่อร่างกายของพวกเขาเย็นลงถึงอุณหภูมิ 32 °C ถึง 34 °C หลักฐานปัจจุบันบ่งชี้ว่าวิธีการทำความเย็นแบบดั้งเดิมเพื่อกระตุ้นให้เกิด hypothermia (อุณหภูมิร่างกายต่ำ) อาจลดความเสี่ยงของความเสียหายของสมองและปรับปรุงผลลัพธ์ทางระบบประสาท (ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท) หลังจากการช่วยชีวิตที่ประสบความสำเร็จหลังจากหัวใจหยุดเต้น

ภาวะหัวใจหยุดเต้นคืออะไร

ประมาณ 30% ถึง 50% ของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ (เมื่อหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบแคบลงเนื่องจากการสะสมของไขมันภายในผนัง) จะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันในบางระยะของการเจ็บป่วย ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันหมายถึงการที่หัวใจหยุดสูบฉีดเลือด และต่อมาการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายจะหยุดลง

หัวใจหยุดเต้นรักษาอย่างไร

ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันต้องการการช่วยชีวิตทันทีเพื่อช่วยชีวิตพวกเขา การช่วยชีวิตสามารถทำได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์หรือโดยบุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้เทคนิคได้หลากหลาย แต่วิธีแรกมักจะใช้การกดหน้าอก (กดหนักๆ และบ่อยครั้งที่กระดูกหน้าอกของบุคคลนั้น) เทคนิคการช่วยหายใจ (การผายปอดแบบปากต่อปาก) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ใช้ไฟฟ้าช็อตหัวใจเพื่อให้เริ่มเต้นใหม่ หากผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นไม่ได้รับการช่วยชีวิต เซลล์สมองจะเริ่มเสียหายอย่างถาวร และต่อมาบุคคลนั้นเสียชีวิต หลังจากการช่วยชีวิตสำเร็จ การรักษาภายในสองสามชั่วโมงแรกเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจำกัดความเสียหายของสมอง และรักษาหน้าที่และโครงสร้างของเซลล์ประสาทในสมอง (เรียกอีกอย่างว่า 'การป้องกันระบบประสาท') อาการของสมองถูกทำลายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของภาวะหัวใจหยุดเต้น ตลอดจนสภาวะสุขภาพของบุคคลนั้น อาการต่างๆ ได้แก่ เสียชีวิตทันที อาการโคม่า; อัมพาต; การสั่นเทาของร่างกาย; ความยากลำบากในการพูดและภาษา ความยากลำบากในการคิด การจดจำ และงานทางจิต และปัญหาการประสานงานของร่างกายหรือการเดิน การบำบัดประเภทหนึ่งที่อาจช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ประกอบด้วยการทำให้ร่างกายเย็นลงถึง 32 °C ถึง 34 °C เป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากการช่วยชีวิตสำเร็จ

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าคนที่ได้รับการช่วยชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นหรือไม่เมื่อทำให้ร่างกายของพวกเขาเย็นลงที่อุณหภูมิ 32 °C ถึง 34 °C

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการศึกษาที่ออกแบบมาอย่างดี ซึ่งพิจารณาว่าผู้ที่ให้ร่างกายเย็นถึง 32 °C ถึง 34 °C ฟื้นตัวได้ดีเพียงใดหลังการช่วยชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้น เทียบกับคนที่ไม่ได้ทำให้ร่างกายเย็นลง หรือไม่ได้ทำให้เย็นลงต่ำกว่า 36 °C

เราพบอะไร

เรารวบรวมการศึกษา 12 ฉบับ (รวม 3956 คน) ในการวิเคราะห์ของเราที่ตรวจสอบผลของการทำให้ร่างกายเย็นลงหลังจากการช่วยชีวิตหัวใจหยุดเต้นได้สำเร็จ การศึกษา 11 ฉบับใช้วิธีการทำความเย็นแบบเดิม (เช่น แผ่นทำความเย็นหรือแพ็คน้ำแข็ง) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นหนึ่งใช้การกรองเลือดเป็นวิธีทำให้เย็น (เลือดถูกเอาออกจากร่างกายผ่านทางท่อที่ผ่านตัวกรองเพื่อกำจัดสารพิษและผ่านเครื่องทำความเย็นก่อนที่จะกลับเข้าสู่ร่างกาย – คล้ายกับการล้างไต) ดังนั้นข้อมูลของพวกเขาจึงไม่สามารถนำมาสรุปผลร่วมกับการศึกษาอื่นๆ และได้รับการจัดการแยกกันในการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

การทำให้ร่างกายเย็นลงหลังจากการช่วยชีวิตสำเร็จอาจลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของสมองและปรับปรุงผลลัพธ์ทางระบบประสาท เมื่อเราเปรียบเทียบคนที่ร่างกายเย็นลงถึง 32 °C ถึง 34 °C หลังจากการช่วยชีวิตเทียบกับคนที่ร่างกายไม่ได้ทำให้เย็นลง เราพบว่า 532 ต่อ 1000 ของผู้ที่ได้รับความเย็นจะไม่มีหรือสมองได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ในขณะที่มีเพียง 377 คน ต่อ 1000 ที่ไม่ได้รับความเย็นจะไม่มีหรือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อสมอง การทำให้เย็นลงไม่มีผลต่อการอยู่รอด การทำให้ร่างกายเย็นลงมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคปอดบวม (การติดเชื้อที่ทำให้ถุงลมในปอดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอักเสบ) (384 ต่อ 1000 คนที่ทำความเย็น เทียบกับ 352 ต่อ 1000 คนที่ไม่ได้ทำความเย็น) เพิ่มความเสี่ยงของระดับโพแทสเซียมต่ำในเลือด (185 ต่อ 1000 คนที่ทำให้ร่างกายเย็นลง เทียบกับ 134 ต่อ 1000 คนที่ไม่ได้ทำความเย็น) และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ (257 ต่อ 1000 คนที่ทำความเย็น เทียบกับ 184 ต่อ 1000 คนที่ไม่ได้ทำความเย็น) มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่พิจารณาถึงภาวะแทรกซ้อนที่สามารถรักษาได้เหล่านี้

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

การศึกษาบางฉบับมีข้อบกพร่องด้านคุณภาพ รวมทั้งขาดข้อมูลว่าการศึกษาเหล่านี้ดำเนินการอย่างไร และการใช้วิธีการที่ไม่เพียงพอเพื่อสร้างสมดุลให้ผู้เข้าร่วมระหว่างกลุ่มที่ให้ความเย็นกับกลุ่มที่ไม่ให้ความเย็น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างการศึกษาต่างๆ ก็เห็นได้ชัดว่าข้อบกพร่องเหล่านี้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์หลัก และไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลการวิจัยโดยรวม

แหล่งทุนของการศึกษา

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการล้างไตให้ทุนสนับสนุนการศึกษาที่ใช้ความเย็นภายนอก จากการศึกษา 11 ฉบับที่เหลือที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์หลัก การศึกษา 5 ฉบับ ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร การศึกษา 2 ฉบับได้รับชุดวิเคราะห์จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำความเย็น และการศึกษา 4 ฉบับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกันยายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานปัจจุบันบ่งชี้ว่าวิธีการทำความเย็นแบบดั้งเดิมเพื่อการรักษาโดย hypothermia อาจช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางระบบประสาทหลังจากหัวใจหยุดเต้น เราได้รับหลักฐานที่มีอยู่จากการศึกษาที่มีอุณหภูมิเป้าหมายคือ 32 °C ถึง 34 °C

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผลลัพธ์ทางระบบประสาทที่ดีหลังจากภาวะหัวใจหยุดเต้นนั้นทำได้ยาก การรักษาระหว่างขั้นตอนการช่วยชีวิตและการรักษาภายในชั่วโมงแรกหลังจากเหตุการณ์มีความสำคัญต่อการพยากรณ์โรคที่ดี หลักฐานการทดลองบ่งชี้ว่าการรักษาด้วย hypothermia มีประโยชน์ และมีการเผยแพร่การศึกษาทางคลินิกหลายชิ้นเกี่ยวกับหัวข้อนี้ การทบทวนวรรณกรรมนี้เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2009 และปรับปรุงในปี 2012 และปี 2016

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของการรักษาโดย hypothermia หลังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นในผู้ใหญ่เทียบกับการรักษามาตรฐาน

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาแบบมาตรฐานและครอบคลุม ของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 30 กันยายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi-RCTs ในผู้ใหญ่ที่เปรียบเทียบ การรักษาโดย hypothermia หลังภาวะหัวใจหยุดเต้นกับการรักษามาตรฐาน (กลุ่มควบคุม) เรารวมการศึกษากับผู้ใหญ่ที่ทำให้ร่างกายเย็นลงด้วยวิธีการใดๆ ภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากหัวใจหยุดเต้น เพื่อกำหนดเป้าหมายอุณหภูมิร่างกายที่ 32 °C ถึง 34 °C ผลลัพธ์ทางระบบประสาทที่ดีนั้นหมายถึงไม่มีหรือมีความเสียหายของสมองเล็กน้อยเท่านั้นที่ทำให้สามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การฟื้นตัวของระบบประสาท ผลลัพธ์รองของเราคือ 2. การรอดชีวิตจนถึงออกจากโรงพยาบาล 3. คุณภาพชีวิต 4. ความคุ้มค่า และ 5. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่น

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 12 ฉบับ ที่มีผู้เข้าร่วม 3,956 คนรายงานผลของการรักษาโดย hypothermia ต่อผลลัพธ์ทางระบบประสาทหรือการรอดชีวิต มีความกังวลบางประการเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาทั้งหมด และ การศึกษา 2 ฉบับ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติโดยรวม เมื่อเราเปรียบเทียบวิธีการทำความเย็นแบบเดิมกับการรักษามาตรฐานทุกประเภท (รวมถึงอุณหภูมิร่างกายที่ 36 °C) เราพบว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มการรักษาโดย hypothermia มีแนวโน้มที่จะได้รับผลลัพธ์ทางระบบประสาทที่น่าพอใจ (risk ratio (RR) 1.41, 95 % ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 1.12 ถึง 1.76, การศึกษา 11 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 3914 คน) ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อเราเปรียบเทียบการรักษาโดย hypothermia กับการป้องกันไข้หรือการไม่มีการทำความเย็น เราพบว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มการรักษา hypothermia มีแนวโน้มว่าจะได้ผลลัพธ์ทางระบบประสาทที่น่าพอใจ (RR 1.60, 95% CI 1.15 ถึง 2.23; การศึกษา 8 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 2870 คน) ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อเราเปรียบเทียบวิธีการรักษาโดย hypothermia กับการจัดการอุณหภูมิที่ 36 °C ไม่มีหลักฐานของความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (RR 1.78, 95% CI 0.70 ถึง 4.53; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1044 คน) ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

จากการศึกษาทั้งหมด อุบัติการณ์ของโรคปอดบวม hypokalaemia และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้รับการรักษาโดย hypothermia (โรคปอดบวม: RR 1.09, 95% CI 1.00 ถึง 1.18; 4 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 3634 คน; hypokalaemia: RR 1.38, 95% CI 1.03 ถึง 1.84; 2 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 975 คน; ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง: RR 1.40, 95% CI 1.19 ถึง 1.64; 3 การทดลอง, ผู้เข้าร่วม 2163 คน) ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ (ปอดบวม หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง) ถึงต่ำมาก (hypokalaemia) ไม่มีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ที่รายงานระหว่างกลุ่ม

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 24 กันยายน 2023

Tools
Information