ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาภาวะเลือดประจำเดือนออกมาก

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ผู้ประพันธ์ Cochrane ตรวจสอบว่ายาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ช่วยลดอาการเลือดประจำเดือนออกมาก (HMB) หรือไม่ในสตรีก่อนที่จะถึงวัยหมดประจำเดือน

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ยากลุ่ม NSAIDs ลดระดับ prostaglandin ซึ่งมีการเพิ่มสูงในสตรีที่มีเลือดออกมาก มีคำแนะนำว่ายากลุ่มดังกล่าวอาจช่วยรักษาภาวะเลือดออกมากและอาจมีประโยชน์ต่ออาการปวดประจำเดือน

ลักษณะของการศึกษา

ผู้ประพันธ์สืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์และมี 19 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs; การศึกษาทางคลินิกที่อาสาสมัครจะถูกสุ่มเข้าในหนึ่งกลุ่มจากในสองหรือมากกว่าสองกลุ่มการรักษา) มีสตรี 759 รายที่รวมอยู่ในการทบทวนนี้ แต่มีเพียงข้อมูลจากการทดลองเพียงเก้าการทดลองที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์

ผลการศึกษาที่สำคัญ

สตรีที่ขอความช่วยเหลือสำหรับ HMB เมื่อมันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา ระดับของ prostaglandin (ฮอร์โมนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) จะสูงกว่าในสตรีที่มี HMB และจะลดลงโดย NSAIDs รีวิวของการทดลองพบว่ายากลุ่ม NSAIDs มีประสิทธิภาพในการลด HMB แต่ยาอื่น ๆ เช่น danazol, กรด tranexamic และห่วงอนามัยชนิดที่เคลือบ levonorgestrel (LNG IUS) มีประสิทธิภาพมากกว่า ผลลัพธ์เหล่านี้มาจากการทดลองจำนวนไม่มากที่มีคุณภาพต่ำถึงปานกลาง

คุณภาพของหลักฐาน

หลักฐานมีคุณภาพตั้งแต่ต่ำถึงปานกลาง ข้อจำกัดหลักคือการรายงานที่ไม่ดีเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและความไม่แม่นยำที่เกิดจากการศึกษาขนาดเล็ก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

NSAIDs ลด HMB เมื่อเทียบกับยาหลอก แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากรด tranexamic, danazol หรือ LNG IUS อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะรุนแรงมากกว่าการรักษาด้วย danazol ในจำนวนที่จำกัด ของการศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผล ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพของ NSAIDs และการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น oral luteal progestogen, ethamsylate, OCP หรือห่วงอนามัยที่เคลือบฮอร์โมนชนิดเก่า

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การมีเลือดประจำเดือนออกมาก (HMB) เป็นสาเหตุสำคัญของอาการป่วยในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน แม้ว่าการผ่าตัดมักจะถูกใช้เป็นการรักษาบ่อยครั้ง การรักษาโดยการใช้ยาก็ยังมีให้เลือกอยู่หลายชนิด ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ลดระดับ prostaglandin ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสตรีที่มีเลือดออกมากเกินไปและยังอาจมีประโยชน์ต่ออาการปวดประจำเดือน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความทนต่อยาของ NSAIDs ในการลดการสูญเสียเลือดประจำเดือน (MBL) ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะ HMB

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นในเดือนเมษายน 2019, ในฐานข้อมูล the Cochrane Gynaecology and Fertility specialised register, Cochrane Central Register of Studies Online (CENTRAL CRSO), MEDLINE, Embase, PsycINFO, the clinical trial registries และรายการอ้างอิงของบทความ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เกณฑ์การนำเข้าคือ เป็นการเปรียบเทียบของ NSAIDs เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ กับวิธีการอื่นๆ ได้แก่ ยาหลอกหรือการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ ในสตรีที่มีเลือดประจำเดือนออกมาก ซึ่งวัดทั้งเชิงวัตถุวิสัย (objectively) และเชิงจิตวิสัย (subjectively) โดยไม่มีสาเหตุของ HMB จากความผิดปกติทางพยาธิวิทยาหรือโรคที่เกิดขึ้นโดยแพทย์ (จากการรักษา)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราพบ 19 การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) (สตรี 759 คน) เป็นไปตามเกณฑ์นำเข้าของการทบทวนนี้และผู้ประพันธ์สองคนคัดลอกข้อมูลโดยอิสระต่อกัน เราประเมิน odds ratios (ORs) สำหรับผลลัพธ์ประเภท dichotomous และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MDs) สำหรับผลลัพธ์ประเภทข้อมูลต่อเนื่อง จากข้อมูลของการทดลองเก้าฉบับ เราได้อธิบายไว้ในตารางผลการศึกษาว่ามีการทดลองประเภท cross-over trials จำนวนเจ็ดฉบับที่มีข้อมูลไม่เหมาะสมสำหรับการนำมารวมกัน การทดลองหนึ่งฉบับมีข้อมูลแบบเบ ้และการทดลองหนึ่งฉบับไม่มีข้อมูลเรื่องความแปรปรวน การทดลองหนึ่งฉบับไม่มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

ผลการวิจัย: 

พิจารณาตามกลุ่ม, NSAIDs มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกในการลด HMB แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากรด tranexamic, danazol หรือ ห่วงอนามัยชนิดเคลือบ levonorgestrel (LNG IUS) การรักษาด้วย danazol ทำให้ระยะเวลาของการมีประจำเดือนสั้นลงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่า NSAIDs แต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการยอมรับของการรักษาตามการทดลองตั้งแต่ปี 1980 ถึง 1990 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน danazol ไม่ได้เป็นการรักษาตามปกติหรือแนะนำสำหรับ HMB ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของความแตกต่างระหว่าง NSAIDs และการรักษาอื่นๆ (oral luteal progestogen, ethamsylate, ห่วงอนามัยที่เคลือบฮอร์โมนชนิดเก่าและยาเม็ดคุมกำเนิด (OCP)) แต่การศึกษาส่วนใหญ่มีจำนวนอาสามัครค่อนข้างน้อย ไม่มีหลักฐานของความแตกต่างระหว่าง NSAIDs แต่ละชนิด (naproxen และกรด mefenamic) ในการลด HMB หลักฐานที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง ข้อจำกัดหลักคือมีความเสี่ยงของการเกิดอคติและ imprecision

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ. เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information