Na ile skuteczne są badania przesiewowe w kierunku COVID-19?

Dlaczego badania przesiewowe są ważne?

Badania przesiewowe mają na celu wykrycie choroby u osób, które nie przejawiają żadnych objawów. Niektóre osoby mogą być nosicielami wirusa wywołującego chorobę COVID-19, jednocześnie sprawiając wrażenie zdrowych lub mając tylko łagodne objawy. Ważne jest, aby identyfikować osoby zakażone tak, aby mogły zostać odizolowane od innych oraz mogły uzyskać odpowiednią opiekę. Błędne rozpoznanie COVID-19 u osób zdrowych może prowadzić do zbędnej samoizolacji oraz dalszych badań. Błędne rozpoznanie braku zakażenia u osób zakażonych może spowodować rozprzestrzenienie się wirusa.

Badania przesiewowe w kierunku COVID-19 mogą obejmować kontrolę temperatury, pytanie o odbyte podróże zagraniczne lub możliwy kontakt z osobami chorymi na COVID-19, a także szybkie testy. Można je przeprowadzać telefonicznie, przez internet lub osobiście w domach, klinikach, miejscach pracy, na lotniskach lub w szkołach.

Jaki był cel niniejszego przeglądu?

Określenie:

· korzyści i negatywnych skutków badań przesiewowych pozornie zdrowych osób w kierunku zakażenia COVID-19,

· czy badania przesiewowe mogą prawidłowo identyfikować osoby zakażone oraz niezakażone.

W celu szybkiego otrzymania odpowiedzi na powyższe pytania, niektóre etapy standardowego przeglądu Cochrane zostały skrócone. Z całą pewnością zmiany, które miały miejsce, nie mają wpływu na ogólne wyniki.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których badano osoby, które nie szukały pomocy lekarskiej z powodu wystąpienia potencjalnych objawów COVID-19.

Niniejszy przegląd obejmuje dane naukowe opublikowane do maja 2020 r.

Najważniejsze wyniki

Znaleziono 22 badania, z których 17 dotyczyło ludzi (badania kohortowe), a 5 było modelami wygenerowanymi komputerowo (badania modelowe). Badania przeprowadzono w USA, Europie i Azji.

Korzyści i negatywne skutki
W 2 badaniach modelowych przedstawiono korzyści i negatywne skutki badań przesiewowych. W jednym z nich stwierdzono, że pytanie o objawy na lotniskach może nieco spowolnić, ale nie powstrzymać, przypływ zakażonych osób.

W kolejnym modelu stwierdzono, że cotygodniowe lub codwutygodniowe badania pracowników opieki zdrowotnej mogą ograniczyć przenoszenie wirusa na pacjentów i innych pracowników służby zdrowia na oddziałach ratunkowych.

W żadnym z badań nie odnotowano negatywnych skutków badań przesiewowych.

Identyfikacja osób zakażonych
17 badań kohortowych i 3 badania modelowe dotyczyły tego, czy badania przesiewowe mogą prawidłowo identyfikować osoby zakażone oraz zdrowe. Badania różniły się znacznie pod względem poziomu wyjściowego COVID-19, warunków i metod. We wszystkich badaniach kohortowych porównywano strategie badań przesiewowych ze złotym standardem, czyli testem RT-PCR.

Badania kohortowe
Wszystkie strategie badań przesiewowych
(17 badań, 17 574 osób), błędnie zidentyfikowały:

· od 20 do 100 na 100 zakażonych osób jako osoby zdrowe,

· od 0 do 38 osób na 100 zdrowych osób jako osoby zakażone.

Na podstawie pytań o objawy (13 badań, 16 762 osób), błędnie zidentyfikowano:

· od 40 do 100 na 100 zakażonych osób jako osoby zdrowe,

· od 0 do 34 na 100 zdrowych osób jako osoby zakażone.

Na postawie pomiarów temperatury, pytań o odbyte podróże międzynarodowe, kontakt z osobami zakażonymi oraz kontakt z osobami z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzanymi o zakażenie (6 badań, 14 741 osób), błędnie zidentyfikowano:

· od 77 do 100 na 100 zakażonych osób jako osoby zdrowe,

· od 0 do 10 osób na 100 osób zdrowych jako osoby zakażone.

Na podstawie pytań o objawy oraz na podstawie pomiaru temperatury (2 badania, 779 osób), błędnie zidentyfikowano:

· od 31 do 88 na 100 zakażonych osób jako osoby zdrowe,

· od 0 do 10 osób na 100 osób zdrowych jako osoby zakażone.

Na podstawie wyników 2 badań dotyczących wykonywania szybkich testów oraz powtarzającej się oceny objawów, które przeprowadzono na małą skalę, nie uzyskano wystarczających danych, aby stwierdzić jak dokładne są one w identyfikacji osób zdrowych i zakażonych.

Badania modelowe
3 badania modelowe dotyczyły wykonywania badań przesiewowych osób przy wejściu i wyjściu z lotnisk. W jednym z badań nie wykryto 70% zakażonych podróżnych. W kolejnym wykryto 90% zakażeń, ale zastosowano nierealistyczny scenariusz badań. W trzecim badaniu zastosowano bardzo niewiarygodne metody, dlatego nie możemy wykorzystać wyników z tego badania.

Jak duże zaufanie mamy do wyników tych badań?

Nasze zaufanie co do tych wyników jest ograniczone, ponieważ w większości z nich nie opisano jasno metod przesiewowych, w niektórych stwierdzono bardzo mało przypadków zakażeń, a charakterystyka uczestników i środowiska była bardzo zróżnicowana, co utrudnia ocenę tego, czy wyniki te mogą mieć zastosowanie na szeroką skalę.

Wnioski autorów

Wykonywanie jednorazowych badań przesiewowych u pozornie zdrowych osób może prawdopodobnie nie wykryć osób zakażonych. Nie mamy pewności, czy połączenie badań przesiewowych, powtarzalnej oceny objawów oraz szybkich testów laboratoryjnych jest przydatne.

Wraz ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych, badania przesiewowe pozwolą wykryć więcej przypadków. Ze względu na to, że badania przesiewowe mogą nie wykryć osób zakażonych, nadal ważne jest stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak zasłanianie twarzy, zachowanie fizycznej odległości i kwarantanna dla osób pozornie zdrowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Olga Ścipniak Redakcja: Aleksandra Sułecka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information