Leki i naturalne produkty stosowane u dorosłych, którzy dokonali samouszkodzenia

Dokonaliśmy przeglądu międzynarodowej literatury dotyczącej leczenia farmakologicznego (za pomocą leków) oraz leczenia produktami naturalnymi (za pomocą suplementów diety) w analizowanym zakresie. Łącznie zidentyfikowaliśmy 7 badań spełniających założone kryteria selekcji. Istnieje niewiele danych, które potwierdzałyby korzystne efekty leczenia produktami farmakologicznymi bądź naturalnymi. Istnieje jednak niewiele badań, a te, które przeprowadzono, są na ogół niewielkie, co oznacza, że nie można wykluczyć korzystnego działania niektórych z tych terapii.

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Samouszkodzenie (ang. self harm, SH), które obejmuje nieprowadzące do zgonu zamierzone zatrucie/przedawkowanie leków i samouszkodzenie ciała, stanowi poważny problem w wielu krajach i wiąże się z ryzykiem samobójstwa w przyszłości. Właśnie dlatego ważne jest, aby opracować skuteczne metody leczenia pacjentów, którzy dokonują samouszkodzenia. Chociaż obserwuje się zwiększenie częstości korzystania z interwencji psychospołecznych w przypadku zachowań autoagresywnych u dorosłych (co jest przedmiotem oddzielnego przeglądu), w praktyce klinicznej często stosuje się leczenie farmakologiczne. Dlatego istotne jest, aby ocenić dane naukowe dotyczące ich skuteczności.

Kto może być zainteresowany wynikami tego przeglądu?

Administracja szpitali (np. usługodawcy), osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną i płatnicy zewnętrzni (np. ubezpieczyciele zdrowotni), klinicyści pracujący z pacjentami, którzy dokonują samouszkodzeń, sami pacjenci i ich krewni.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

Niniejszy przegląd jest aktualizacją poprzedniego przeglądu Cochrane opublikowanego w 2015 roku, w którym odnaleziono niewiele danych naukowych dotyczących korzystnego wpływu stosowania leczenia farmakologicznego na ponowne epizody samouszkodzenia. Aktualizacja ma na celu dalszą ocenę danych naukowych dotyczących skuteczności leków farmakologicznych oraz produktów naturalnych u pacjentów, którzy dokonali samouszkodzenia, z uwzględnieniem większego zakresu analizowanych punktów końcowych.

Jakie badania uwzględniono w przeglądzie?

Do przeglądu włączono badania z randomizacją dotyczące stosowania leczenia farmakologicznego u dorosłych, którzy w ostatnim czasie dokonali samouszkodzenia.

Jakich danych naukowych dostarcza ten przegląd?

Obecnie nie ma jednoznacznych danych potwierdzających skuteczność leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, normotymicznych (stabilizatorów nastroju) lub naturalnych produktów w zapobieganiu powtarzania się epizodów samouszkodzenia.

Jakie powinny być następne kroki?

Zalecamy dalsze badania dotyczące oceny leków przeznaczonych dla pacjentów, którzy dokonali samouszkodzenia, możliwie w połączeniu z terapią psychologiczną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Natalia Ferens Redakcja: Anna Lesz, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information