Postrzeganie i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia związane z integracją podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): wstępny przegląd danych jakościowych

Czym jest integracja podstawowej opieki zdrowotnej?

Integracja podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to sposób na połączenie różnych usług POZ, które wcześniej były świadczone oddzielnie. Celem tej integracji jest zazwyczaj zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do opieki zdrowotnej i bardziej efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów.

Dlaczego ważne jest poznanie opinii i doświadczeń pracowników ochrony zdrowia?

Integracja POZ została wdrożona w wielu różnych krajach z różnym powodzeniem. Pracownicy ochrony zdrowia mogą wpływać na zakres, w jakim te zmiany w usługach zdrowotnych są skutecznie wdrażane. Poznanie poglądów i doświadczeń pracowników ochrony zdrowia w zakresie integracji POZ może pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób mogą oni wpływać na jej wdrażanie, sukces lub porażkę.

Jaki był cel tego wstępnego przeglądu (tzw. scoping review)?

W ramach niniejszego przeglądu wyszukiwano i „mapowano” badania jakościowe (tj. niezawierające danych liczbowych) dotyczące poglądów i doświadczeń pracowników ochrony zdrowia w zakresie integracji POZ. Chcieliśmy opisać dostępne badania, aby pomóc w tworzeniu przyszłych przeglądów systematycznych i badań w tym obszarze.

Jak wyszukaliśmy i mapowaliśmy dane naukowe ?

Przeszukaliśmy wszystkie opublikowane do 28 lipca 2020 r. badania jakościowe, w których opisano poglądy i doświadczenia pracowników ochrony zdrowia w zakresie integracji POZ. Opisaliśmy różne metody badań, kraje, zakres i rodzaje podejść do integracji POZ oraz różne rodzaje zaangażowanych pracowników ochrony zdrowia i grup klientów/pacjentów. Następnie pogrupowaliśmy badania w kategorie.

Czego się dowiedzieliśmy?

Do przeglądu włączyliśmy 184 badania. Pochodziły one z 37 krajów. Około połowę z nich przeprowadzono w krajach o wysokich dochodach, drugą połowę w krajach o niskich i średnich dochodach.

Badania, które znaleźliśmy w naszym przeglądzie, obejmowały różne środowiska, uczestników i rodzaje integracji POZ. Istniały różne konfiguracje, w których programy usług opieki zdrowotnej łączono w celu utworzenia zintegrowanego świadczenia usług. Skategoryzowano je w następujących 6 konfiguracjach: zdrowie psychiczne; HIV, gruźlica oraz zdrowie seksualne i reprodukcyjne; zdrowie matki, kobiety i dziecka; choroby niezakaźne (na przykład choroby serca, cukrzyca); ogólna integracja POZ oraz usługi pokrewne i specjalistyczne. Zbadaliśmy również, czy zintegrowane świadczenie usług było w pełni lub częściowo zintegrowane, a także oceniliśmy różne strategie integracji stosowane w celu łączenia i koordynowania usług.

Wśród osób uczestniczących we wdrażaniu interwencji integracyjnych znaleźli się decydenci, menedżerowie wyższego szczebla, menedżerowie średniego szczebla i pierwszej linii, klinicyści, pokrewni pracownicy ochrony zdrowia, świeccy pracownicy ochrony zdrowia i personel pomocniczy systemu opieki zdrowotnej. Odbiorcami usług zintegrowanych było szerokie grono klientów/pacjentów.

Wnioski autorów

Niniejszy przegląd pokazuje różnorodność badanych podejść do integracji POZ. Badacze i decydenci muszą zrozumieć związek między różnymi podejściami i kontekstami integracji, a także sposoby, za pomocą których pracownicy ochrony zdrowia wpływają na skutki tej integracji. Opracowane przez nas kategorie badań mogą pomóc naukowcom zrozumieć te różne rodzaje podejść integracyjnych i zidentyfikować bardziej szczegółowe pytania do przyszłych przeglądów systematycznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Amelia Głowacka Redakcja: Marta Kołodziejak, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information