Wybór optymalnej terapii u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, którzy nie otrzymywali dotychczas leczenia, nie stwierdzono u nich obecności mutacji, a ich stan sprawności jest umiarkowanie upośledzony

Najważniejsze informacje

– U wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z umiarkowanie upośledzonym stopniem sprawności (ang. performance status , PS) preferuje się chemioterapię dwulekową opartą na pochodnych platyny.

– Chociaż ryzyko uszkodzenia szpiku kostnego jest większe w przypadku leków na bazie platyny, zdarzenia te są często stosunkowo łagodne i łatwe do wyleczenia.

– Nie byliśmy w stanie ocenić skutków immunoterapii u chorych z umiarkowanie upośledzonym PS.

Czym jest niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP)?

Rak płuca spośród wszystkich nowotworów jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, a NDRP jest jego najczęstszym podtypem. Więcej niż połowa przypadków raka płuca rozpoznaje się w stadium zaawansowanym (rozsiewu). W guzach mniejszości osób, u których rozpoznano NDRP, który rozprzestrzenił się na inne części ciała, można znaleźć określone mutacje, które leczy się inaczej niż u większości osób bez takich mutacji.

Jakie są dostępne metody leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)?

NDRP można leczyć wyłącznie lekami przedłużającymi życie, takimi jak chemioterapia (stosowana w celu niszczenia komórek nowotworowych) lub immunoterapia (leczenie, które wzmacnia układ odpornościowy chorego i pomaga organizmowi znaleźć i zniszczyć komórki nowotworowe). Wybór najlepszej metody leczenia zależy od stanu zdrowia danej osoby. Stan ten jest określany przy użyciu skali od 0 (bez objawów) do 5 (zgon). Nie ma dyskusji na temat leczenia stosunkowo sprawnych osób (PS 0 lub 1), ponieważ często tolerują one leczenie stosunkowo dobrze. Chorzy w słabym stanie zdrowia (PS 3 lub 4) w większości przypadków otrzymują jedynie opiekę wspomagającą. Problem stanowi natomiast wybór optymalnej terapii u chorych z umiarkowanie upośledzonym stopniem sprawności (PS 2), którzy mimo, iż stanowią 20–30% wszystkich chorych onkologicznych leczonych z powodu choroby zaawansowanej, nadal są niewystarczająco reprezentowani w badaniach klinicznych ( co skutkuje brakiem twardych danych na zasadność wdrożenia konkretnej formy leczenia w tej populacji – przyp. tłum. ).

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Naszym celem było zbadanie najlepszej terapii u chorych z zaawansowanym NDRP z PS 2, u których nie stwierdzono obecności kluczowych mutacji.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu badań klinicznych porównujących leczenie zaawansowanego NDRP z najlepszą opieką wspomagającą lub innymi metodami leczenia.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 22 badania kliniczne; w 20 porównywano różne rodzaje chemioterapii, a w 2 porównywano chemioterapię z immunoterapią.

Kluczowe wnioski

U chorych leczonych schematami dwulekowymi zawierającymi pochodne platyny, stwierdzono dłuższy okres przeżycia całkowitego niż u chorych leczonych schematami bez pochodnych platyny. U osób tych wystąpiło jednak więcej skutków ubocznych, zwłaszcza w postaci negatywnego wpływu na szpik kostny (materię znajdującą się w środku kości), co skutkowało tymczasowym brakiem czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi. W nielicznych badaniach, w których analizowano jakość życia związaną ze zdrowiem, stosowano różne metody pomiaru. Nie znaleźliśmy różnicy pod względem jakości życia, gdy przyjrzeliśmy się tym badaniom indywidualnie. Znaleźliśmy 2 częściowo opublikowane badania kliniczne dotyczące immunoterapii, w których nie stwierdzono korzyści w zakresie przeżycia w porównaniu z chemioterapią.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Jesteśmy umiarkowanie pewni naszych wyników, że chemioterapia z lekiem na bazie platyny zwiększa przeżywalność. Jesteśmy również umiarkowanie pewni danych naukowych oceniających czas do progresji choroby, ponieważ we wszystkich włączonych badaniach zarówno badacze, jak i uczestnicy badania, byli w pełni świadomi, które leczenie otrzymali uczestnicy. Może to prowadzić do znacznego błędu systematycznego. Ponadto mamy niewielkie zaufanie do danych naukowych dotyczących toksyczności, ponieważ opierają się one na niewielkiej liczbie badań o sprzecznych wynikach.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne na dzień 17 czerwca 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Bukowicz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information