Jak skuteczne są programy na rzecz budowania odporności psychicznej u personelu wojskowego i służb ratunkowych przed wystąpieniem narażenia na wydarzenia traumatyzujące?

Personel wojskowy i pracownicy służb ratowniczych pierwszej linii frontu są narażeni na wystąpienie zespołu stresu pourazowego (PTSD) i innych problemów psychologicznych związanych z traumą, jeśli są świadkami potencjalnie traumatyzujących wydarzeń. Do zdarzeń takich należą między innymi bycie świadkiem obrażeń lub śmierci oraz znalezienie się w sytuacji zagrożenia zranieniem lub śmiercią. Teoretycznie możliwe jest budowanie odporności psychicznej personelu, zanim zostaną oni skonfrontowani z tego typu wydarzeniami, co pozwoli na zmniejszenie częstości występowania oraz nasilenia dystresu po doznanej traumie. W niniejszym przeglądzie zidentyfikowano i porównano dane dotyczące prowadzenia tego rodzaju programów budowania odporności psychicznej. Do przeglądu włączono jedynie te badania, w których wyniki porównywano w grupie eksperymentalnej i kontrolnej (badania z randomizacją [RCT]/badania z randomizacją klastrową). Przeanalizowano ponad 6774 rekordy, z których wybrano 28 badań spełniających kryteria włączenia do przeglądu. W przeglądzie uwzględniono programy oparte na różnych podstawach teoretycznych oraz realizowane na różne sposoby (zdalnie lub stacjonarnie, grupowo lub indywidualnie). Nie ma jeszcze wystarczających dowodów, aby stwierdzić jaka jest skuteczność tego rodzaju programów w budowaniu odporności na objawy stresu psychologicznego oraz zapobieganiu PTSD po udziale w wydarzeniach traumatyzujących. Istniejące dane naukowe mają jednak pewne ograniczenia. Programy budowania odporności psychicznej charakteryzują się znaczącymi różnicami w zakresie podstaw teoretycznych, grupy docelowej, sposobu realizacji, środowiska oraz sposobu mierzenia wyników (z dalszymi różnicami w skalach stosowanych dla oceny poszczególnych wyników). Z tego powodu trudno jest wyciągnąć wnioski na temat skuteczności tego rodzaju programów, ponieważ znaczące różnice między nimi nie pozwalają na dokonanie porównania. Przeprowadzone w przyszłości oceny muszą poradzić sobie z tymi ograniczeniami, co pozwoli nam ustalić, czy programy te mają wartość w przygotowaniu i szkoleniu przed udziałem w wydarzeniu traumatyzującym.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dorota Dolega Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information