Świadczenie i przyjmowanie opieki przedporodowej

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem niniejszej syntezy danych jakościowych Cochrane jest zbadanie opinii oraz doświadczeń kobiet i pracowników służby zdrowia w zakresie opieki przedporodowej. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania jakościowe, aby odpowiedzieć na to pytanie. Do przeglądu włączono 85 badań.

Synteza odnosi się do przeglądów Cochrane dotyczących skuteczności różnych modeli opieki przedporodowej. Opracowano ją, aby wspomóc Światową Organizację Zdrowia (WHO) w tworzeniu wytycznych dotyczących pozytywnych doświadczeń związanych z ciążą.

Kluczowe informacje

Wyróżniono trzy obszary opieki przedporodowej, istotne zarówno dla kobiet, jak i dla osób sprawujących opiekę we wszystkich regionach na świecie. Są to: 1) konieczność rozpoznania i uwzględnienia kontekstu społeczno-kulturowego, w którym świadczona jest opieka; 2) konieczność zapewnienia odpowiednich, łatwo dostępnych, akceptowalnych i wysokiej jakości usług i świadczeń oraz 3) uwzględnienie faktu, że dla kobiet i personelu liczy się zindywidualizowana opieka wspierająca, doinformowanie i bezpieczeństwo.

Co badano w tym przeglądzie?

Opieka przedporodowa to opieka zdrowotna, którą kobiety otrzymują w czasie ciąży. Podczas wizyt w ramach opieki przedporodowej kobiety ciężarne otrzymują wsparcie, informacje o ciąży i porodzie, a także mają zapewnione badania, aby sprawdzić czy one i ich dzieci są zdrowe. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów, można je rozwiązać podczas wizyty w ośrodku zdrowia. W razie potrzeby kobiety mogą zostać skierowane do innych specjalistów. Opiekę przedporodową mogą świadczyć różnego rodzaju specjaliści. Zaliczają się do nich: położne, lekarze i pielęgniarki, a czasem także doule.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby wszystkie ciężarne otrzymywały opiekę przedporodową, jednak nie wszystkie kobiety korzystają z takich świadczeń. Powodem może być przeświadczenie, że taka opieka jest mało ważna lub brak możliwości dostania się do placówki służby zdrowia. Może być to również efekt otrzymywania opieki zdrowotnej złej jakości albo nieodpowiedniego traktowania ciężarnych w tych placówkach. Analizując opinie i doświadczenia kobiet i pracowników służby zdrowia na temat opieki przedporodowej, chcieliśmy się dowiedzieć, co może zachęcić kobiety do korzystania z takich świadczeń, a co może je od tego odwieść.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

W naszej syntezie uwzględniliśmy 85 badań. Czterdzieści sześć z nich dotyczyło opinii i doświadczeń kobiet, które były w ciąży lub niedawno rodziły. W 17 badaniach przeanalizowano opinie i doświadczenia osób świadczących opiekę zdrowotną, w tym pracowników służby zdrowia (również osób wykonujących funkcje związane ze świadczeniem opieki medycznej, ale nieposiadających wykształcenia medycznego), a w 22 badaniach uwzględniono opinie zarówno kobiet, jak również pracowników. Badania przeprowadzono na obszarach wiejskich i miejskich w 8 krajach o wysokim dochodzie, 18 krajach o średnim dochodzie i 12 krajach o niskim dochodzie.

Nasze wyniki sugerują że, kobiety korzystają z opieki przedporodowej jeśli: uznają ją za pozytywne doświadczenie, jest zgodna z ich przekonaniami i wartościami, łatwo dostępna, przystępna cenowo i zindywidualizowana. Ciężarne kobiety chcą opieki, która pozwoli poczuć im, że one i ich dziecko mają zapewnione bezpieczeństwo. Powinna być świadczona przez życzliwy, troskliwy, respektujący różnice kulturowe, pełen szacunku personel, który ma czas, aby dać im wsparcie i pewność co do zdrowia i dobrej kondycji ich oraz ich dzieci. Ważne są też dla nich oferowane w razie potrzeby badania i leczenie, a także istotne informacje i porady.

Zgodnie z wynikami badań, pracownicy służby zdrowia chcą świadczyć tego rodzaju opiekę. Chcieliby, aby praca związana ze świadczeniem opieki przedporodowej była odpowiednio finansowana, zapewniała im odpowiednie wsparcie, wynagrodzenie, szkolenia i kształcenie. Wierzą, że dzięki temu mieliby czas, aby każdą kobietę w ciąży traktować indywidualnie, a także posiadaliby wiedzę, umiejętności i sprzęt, które pozwoliłyby im dobrze wykonywać ich pracę.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do lutego 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Urszula Modrzejewska Redakcja: Marta Róg, Mariusz Marczak, Karolin Moćko

Tools
Information