การจัดสรรและการรับบริการขณะตั้งครรภ์

วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพนี้คือการสำรวจความคิดเห็นของสตรีและเจ้าหน้าที่และประสบการณ์ของการดูแลขณะตั้งครรภ์ เรารวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามนี้ และรวบรวมการศึกษา 85 เรื่อง

การสังเคราะห์เชื่อมโยงไปถึง Cochrane reviews ของประสิทธิภาพของการดูแลระหว่างตั้งครรภ์แบบต่างๆ การสังเคราะห์นี้ทำเพื่อบอกแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกสำหรับประสบการณ์การตั้งครรภ์ในเชิงบวก

ใจความสำคัญ

มีสามเรื่องเกี่ยวกับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ มีความสำคัญต่อทั้งสตรีและผู้ให้บริการในทุกภูมิภาคของโลก เรื่องดังกล่าวคือ ความจำเป็นที่จะต้องทราบและคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมสังคมที่รับการดูแล; ความจำเป็นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบและการให้บริการมีความเหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ที่ยอมรับและมีคุณภาพสูง: และสิ่งที่สำคัญสำหรับสตรีและผู้ให้บริการคือการดูแล การให้ข้อมูล และความปลอดภัยที่เป็นส่วนบุคคล

การทบทวนนี้ศึกษาอะไร

Antenatal care คือการดูแลสุขภาพที่สตรีได้รับในขณะตั้งครรภ์ ในระหว่างการรับ antenatal care สตรีตั้งครรภ์จะได้รับการช่วยเหลือ การให้ความมั่นใจ และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเกิด รวมทั้งการทดสอบและการตรวจเพื่อดูว่าพวกเขาและลูกน้อยของพวกเขามีสุขภาพดี หากพบประเด็นหรือปัญหาใดๆ ปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการได้ในระหว่างการอยู่ที่คลินิก หากจำเป็นสามารถส่งสตรีต่อไปถึงผู้ให้บริการดูแลคนอื่นๆได้ ผู้ให้บริการสุขภาพประเภทต่างๆสามารถให้บริการ antenatal care ผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงผดุงครรภ์ แพทย์ พยาบาล และบางครั้ง ผู้ดูแลการคลอดแบบดั้งเดิม

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าสตรีตั้งครรภ์ทุกคนได้รับ antenatal care แต่สตรีตั้งครรภ์ไม่ได้ใช้การดูแลนี้เสมอไป นี่อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ หรือเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาล อาจจะเป็นเพราะ antenatal care ที่พวกเขาได้รับมีคุณภาพไม่ดีหรือเพราะพวกเขาจะได้รับการดูแลที่ไม่ดีเมื่อพวกเขาอยู่ที่นั่น โดยดูที่การศึกษามุมมองและประสบการณ์ของสตรีและผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพต่อ antenatal care เรามีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจช่วยให้สตรีใช้ antenatal care และสิ่งที่อาจทำให้หยุดใช้

ผลการค้นพบหลักคืออะไรบ้าง

เรานำเข้าการศึกษา 85 เรื่องในการสังเคราะห์ของเรา การศึกษา 46 เรื่อง สำรวจมุมมองและประสบการณ์ของสตรีที่ตั้งครรภ์หรือที่เพิ่งคลอดบุตร การศึกษา17 เรื่องสำรวจมุมมองและประสบการณ์ของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพรวมถึงคนธรรมดาและผู้ให้บริการสุขภาพชุมชนและการศึกษา 22 เรื่องรวมถึงมุมมองของทั้งสตรีและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ การศึกษาเกิดขึ้นในแปดประเทศที่มีรายได้สูง 18 ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและ12 ประเทศที่มีรายได้ต่ำ ในชนบทและเมือง

ผลการวิจัยของเรารายงานว่าสตรีใช้ antenatal care ถ้าพวกเขาพบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดี เหมาะสมกับความเชื่อและค่านิยมของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะเข้าถึง ราคาไม่แพงและปฏิบัติต่อเขาเป็นรายบุคคล พวกเขาต้องการการดูแลที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาและลูกน้อยของพวกเขามีความปลอดภัย และที่ใหบริการด้วยความเมตตา การดูแลที่คำนึงถึงความสำคัญทางวัฒนธรรม มีความยืดหยุ่น และเจ้าหน้าที่น่านับถือมีเวลาที่จะสนับสนุนและให้ความมั่นใจเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาและพวกเขาและเด็ก พวกเขายังต้องการการทดสอบและการรักษาเมื่อพวกเขาต้องการ และข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

ผลการวิจัยของเรายังพบว่าพนักงานดูแลสุขภาพต้องการที่จะสามารถให้บริการการดูแลแบบนี้ พวกเขาต้องการที่จะทำงานในหน่วยบริการ antenatal ที่ได้รับเงินทุนอย่างถูกต้องและที่ให้การสนับสนุน ค่าตอบแทน การฝึกอบรมและการศึกษาที่เหมาะสม พวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขามีเวลามากพอที่จะดูแลสตรีตั้งครรภ์แต่ละคนเป็นส่วนตัว และมีความรู้ทักษะและอุปกรณ์ที่จะทำงานของพวกเขาได้ดี

การทบทวนนี้ทันสมัยอย่างไร

ผู้ทบทวนสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้พบอุปสรรคสำคัญและปัจจัยส่งเสริม การรับบริการ (หรือไม่) ของบริการ ANC โดยสตรีตั้งครรภ์ และในการให้ (หรือไม่) ANC ที่มีคุณภาพดี โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เป็นการเติมเต็มการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ ของประสิทธิภาพของรูปแบบของการบริการ ANC และเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญว่าทำไมประเภทเฉพาะของ ANC ที่มีอยู่ในบริบทท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงอาจหรืออาจจะไม่เป็นที่ยอมรับ, สามารถเข้าถึงหรือประเมินโดยสตรีตั้งครรภ์และครอบครัวของพวกเขาและชุมชน ผู้ให้บริการและการจัดหางบประมาณควรพิจารณาถึงโดเมนทั้งสามที่ระบุโดยการทบทวนนี้ เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและการปรับปรุงการบริการ การพัฒนาดังกล่าวควรรวมถึงสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด สมาชิกชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Antenatal care (ANC) เป็นส่วนประกอบหลักของการดูแลมารดา อย่างไรก็ตามทั้งคุณภาพของการดูแลและอัตราการเข้ารับบริการต่างกันมากทั้งระหว่างและภายในประเทศ การวิจัยเชิงคุณภาพสามารถประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างกันรวมถึงการยอมยอม ความเป็นไปได้และค่านิยมและความเชื่อที่มีผลต่อการให้บริการและการรับบริการโปรแกรม ANC
การสังเคราะห์นี้เชื่อมโยงไปถึง Cochrane reviews เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดูแลระหว่างตั้งครรภ์แบบต่างๆ การสังเคราะห์นี้ทำเพื่อแนะนำแนวทางขององค์การอนามัยโลกสำหรับประสบการณ์การตั้งครรภ์ในเชิงบวกและเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการออกแบบและการดำเนินงานของการดูแล antenatal ที่ดีขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์: 

เพื่อค้นหา ประเมิน และสังเคราะห์การศึกษาเชิงคุณภาพที่สำรวจ:

· มุมมองของสตรีและประสบการณ์ในการใช้บริการ ANC; และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ ANC ที่เกิดจากส่วนของสตรี

· มุมมองและประสบการณ์ของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในการให้ ANC; และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการ ANC ที่เกิดจากส่วนของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

เพื่อหาการศึกษาหลัก เราค้นหา MEDLINE, Ovid; Embase,Ovid; CINAHL, EbscoHost; LILACS, VHL; และ African Journals Online (AJOL) จาก เดือน มกราคม 2000 ถึง กุมภาพันธ์ 2019 เราค้นหารายการอ้างอิงของเอกสารที่นำเข้าและตรวจสอบหน้าเนื้อหาของวารสารที่เกี่ยวข้อง 50 ฉบับผ่านการแจ้งเตือนของ Zetoc ในระหว่างขั้นตอนการค้นหา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการศึกษาที่ใช้วิธีการเชิงคุณภาพและที่ตรงกับเกณฑ์คุณภาพของเรา ที่สำรวจมุมมองและประสบการณ์ ANC ปกติ ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดีและหลังคลอดหรือในหมู่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ให้การดูแลนี้ รวมทั้งแพทย์ ผดุงครรภ์ พยาบาล ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพแบบพื้นฐาน และผู้ดูแลการคลอดแบบดั้งเดิม; และที่เกิดขึ้นในการสถานบริการ ANC ที่ใดก็ได้
เราคัดออกการศึกษาโปรแกรม ANC ที่ออกแบบมาสำหรับสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้เรายังคัดออกการศึกษาที่มุ่งเน้นเพียงการให้ความรู้เกี่ยวกับ antenatal care

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยสองคนทำการสกัดข้อมูล วิเคราะห์คุณลักษณะการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา เราใช้เทคนิค meta-ethnographic and Framework ในการลงระหัสและแยกข้อมูลของการศึกษา เราได้พัฒนาการค้นพบจากข้อมูลและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ในตาราง "สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ" (SoQF) เราได้ประเมินความเชื่อมั่นในการค้นหาโดยใช้ GRADE-CERQual เราใช้การค้นพบเหล่านี้เพื่อสร้างโดเมนที่อธิบายระดับสูงขึ้น จากนั้นเราได้พัฒนาการสังเคราะห์การโต้แย้งเป็นสองแนวทาง หนึ่งจากข้อมูลผู้ใช้บริการ และหนึ่งจากข้อมูลผู้ให้บริการสุขภาพ นอกจากนี้ เราได้ทำการนำผลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับ Cochrane reviews ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่าผู้เขียนได้นำเรื่องของพฤติกรรมและปัจจัยองค์กรในการออกแบบและการดำเนินการของการรักษาพยาบาลที่พวกเขาทดสอบ นอกจากนี้เรายังแปลผลการค้นพบในรูปแบบตรรกะเพื่ออธิบายการรับ ANC เต็มรูปแบบ บางส่วน และไม่รับ โดยใช้ทฤษฎีของ planned behaviour

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้าการศึกษา 85 เรื่องในการสังเคราะห์ของเรา การศึกษา 46 เรื่องสำรวจมุมมองและประสบการณ์ของสตรีตั้งครรภ์หรือหลังคลอด การศึกษา 17 เรื่องสำรวจมุมมองและประสบการณ์ของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษา 22 เรื่อง รวมมุมมองของทั้งสตรีและผู้ให้บริการสุขภาพ การศึกษาเกิดขึ้นใน 41 ประเทศ แปดประเทศที่มีรายได้สูง 18 ประเทศที่มีรายได้ปานกลางและ 15 ประเทศที่มีรายได้ต่ำ ทั้ง ในชนบทและเมือง เราสรุปทั้งหมดได้ 52 ประเด็น และจัดประเด็นเหล่านี้เป็นสามโดเมน: บริบททางสังคมวัฒนธรรม (11 ประเด็น มีห้าประเด็นที่มีความมั่นใจปานกลาง- สูง); การออกแบบและการให้บริการ (24 ประเด็น มี 15 ประเด็นที่มีความมั่นใจปานกลาง-สูง); และสิ่งที่สำคัญต่อสตรีและพนักงาน (17 ประเด็น มี 11ประเด็นที่มีความมั่นใจปานกลาง-สูง) โดเมนที่สามแบ่งย่อยออกเป็นสองแนวคิด การดูแลสนับสนุนส่วนบุคคลและข้อมูลและความปลอดภัย เรายังพัฒนาข้อถกเถียงสองด้านโดยใช้ผลการค้นพบที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูง หรือปานกลาง:

สำหรับสตรี การเริ่มต้นหรือการรับ ANC ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการรับรู้ว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ดี นี้เป็นผลมาจากการให้บริการในพื้นที่ ที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชำระเงินที่ไม่เป็นทางการ และที่รวมถึงความต่อเนื่องของการดูแลที่เป็นส่วนบุคคลอย่างแท้จริง ความเมตตา การดูแล การช่วยเหลือ ความไวทางวัฒนธรรม ยืดหยุ่น และเคารพความต้องการของผู้หญิงสำหรับความเป็นส่วนตัว และที่ช่วยให้พนักงานที่จะใช้เวลาที่จำเป็นในการให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและความปลอดภัยทางคลินิกสำหรับสตรีและทารก เมื่อพวกเขาต้องการ การรับรู้ของสตรีต่อคุณค่าของ ANC ขึ้นอยู่กับความเชื่อทั่วไปของพวกเขาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ว่ามีสุขภาพดีหรือมีความเสี่ยงและปฏิกิริยาของพวกเขาต่อการตั้งครรภ์ เช่นเดียวกับบรรทัดฐานทางสังคมในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้อดีของ antenatal care เพื่อการครรภ์ปกติและสำหรับผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน พวกเขาจะยังคงใช้ ANC หรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของรูปแบบและการให้บริการ ANC เมื่อพวกเขาเข้าถึงได้เป็นครั้งแรก

ความสามารถของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่จะให้การดูแลที่มีคุณภาพสูง อยู่บนพื้นฐานของความความสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงโดยสตรี ขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและการสรรหาและเวลาที่จะให้มีความยืดหยุ่น การนัดหมายส่วนตัวที่ไม่เป็นภาระมากเกินไปกับงานขององค์กร การเตรียมการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับมาตรฐานขององค์กรและค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับ พนักงานที่มีความเมตตา ใส่ใจดูแลที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมและมีประสิทธิภาพกับชุมชนท้องถิ่น มีความเคารพความเชื่อของสตรีว่าการตั้งครรภ์มักจะเป็นเหตุการณ์ชีวิตปกติ แต่สามารถ ตระหนักและตอบสนองต่อภาวะแทรกซ้อนเมื่อเกิดขึ้น ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพยังต้องมีการฝึกอบรมและการศึกษาเพียงพอที่จะทำงานของพวกเขาได้ดี เช่นเดียวกับได้รับเงินเดือนที่เพียงพอเพื่อให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเงินที่ไม่เป็นทางการพิเศษจากสตรีและครอบครัวเพื่อเสริมรายได้ของพวกเขาหรือเพื่อกองทุนอุปกรณ์ที่จำเป็น

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศาสตราจารย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 กรกฎาคม 2019

Tools
Information