Immunoterapia podjęzykowa w leczeniu astmy

Pytanie badawcze

Oceniliśmy dowody dotyczące stosowania immunoterapii podjęzykowej (SLIT) u chorych na astmę, w porównaniu z placebo (leczenie pozorowane) lub ze standardową opieką. Przyjrzeliśmy się, czy SLIT jest dobrym sposobem leczenia astmy i czy jest bezpieczna.

Wprowadzenie

Astma to choroba przewlekła, która powoduje problemy z oddychaniem i kaszel, które czasami przeradzają się w ataki astmy. Może to wiązać się z koniecznością zażywania przez pacjentów dodatkowych leków, wizytą w przychodni lub szpitalu, a nawet z hospitalizacją. Około 300 milionów osób na całym świecie cierpi na astmę, a alergie mogą być istotną przyczyną objawów astmy u około połowy z nich (np. roztocza kurzu domowego, pyłki). Celem SLIT jest zmniejszenie reakcji alergicznej organizmu, która powoduje objawy astmy, co odbywa się poprzez wielokrotne podawanie pod język dawek tego, na co dana osoba jest uczulona, w postaci płynu lub tabletki. Obecnie nie jest jasne, czy SLIT jest bardziej pomocna lub bezpieczniejsza u chorych na astmę, w porównaniu z placebo lub po prostu z kontynuacją standardowego leczenia astmy.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 66 badań z udziałem 7944 osób, czyli o 2867 osób więcej niż podczas ostatniego przeglądu danych naukowych. Badania trwały od jednego dnia do trzech lat, a większość osób w nich uczestniczących cierpiała na łagodną astmę. Uwzględniono zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a około połowa badań obejmowała tylko dzieci.

Większość badań dotyczyła osób z alergią na roztocza kurzu domowego lub pyłki roślin. Przedstawione tu dane naukowe są aktualne do 29 października 2019 r.

Kluczowe wyniki

W bardzo niewielu badaniach odnotowano przypadki osób z atakami astmy lub zaostrzeniem choroby, które wymagały wizyty w szpitalu lub przyjmowania dodatkowych leków; prawdopodobnie dlatego, że większość chorych uczestniczących w badaniach cierpiała na łagodną astmę, więc trudno było stwierdzić, czy objawy można zredukować poprzez stosowanie SLIT. Kilka badań dotyczyło jakości życia, ale stosowano w nich różne skale, więc nie było jasne, czy SLIT miała pozytywny wpływ. W niektórych badaniach wykazano, że u osób przyjmujących SLIT obserwowano mniej objawów astmy i mniejsze zapotrzebowanie na leki na astmę w porównaniu z grupą kontrolną, ale te informacje oceniano w badaniach na wiele różnych sposobów, przez co trudno uznać je za wiążące lub ocenić pod kątem dokładności.

Osoby otrzymujące SLIT nie były mniej lub bardziej narażone na wystąpienie poważnych działań niepożądanych, które na ogół występowały bardzo rzadko. Nie jesteśmy pewni, czy ten wniosek będzie miał zastosowanie u chorych z cięższym przebiegiem astmy. Osoby otrzymujące SLIT były bardziej narażone na wystąpienie jakiegokolwiek działania niepożądanego, ale wiele z nich było łagodnych.

W większości wytycznych dotyczących leczenia astmy zaleca się stosowanie SLIT tylko u chorych na astmę, która jest trudna do kontrolowania standardowymi metodami leczenia. Jednak wiele badań w tym przeglądzie obejmowało chorych z łagodną astmą, dlatego potrzebne są badania nad efektami SLIT u chorych z cięższym przebiegiem choroby. Byłoby wskazane, aby w badaniach tych wykorzystywać standardowe skale do przedstawiania swoich wyników, tak aby w przyszłości można było je łącznie analizować.

Wiarygodność danych naukowych

Dane naukowe przedstawione w tym przeglądzie mają na ogół umiarkowaną lub niską pewność (co do wiarygodności uzyskanych wyników - przyp. tłum.). W bardzo niewielu badaniach przedstawiono wyniki, które są ważne dla chorych na astmę, takie jak ataki astmy i jakość życia. W większości badań nie wyjaśniono jasno, w jaki sposób badacze decydowali, które osoby otrzymają SLIT, a które placebo lub standardową opiekę, a w niektórych badaniach zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy badań wiedzieli, jakie leczenie otrzymają, co mogło wpłynąć na wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information